ผ่างบประมาณ 2567 รัฐบาล “เศรษฐา” จัดงบกลาโหมเพิ่ม 3.8 พันล้าน

22 พ.ย. 2566 | 09:41 น.

เปิดรายละเอียดงบประมาณ 2567 รัฐบาล “เศรษฐา” ทุกกระทรวง กรอบวงเงินรวม 3.48 ล้านล้านบาท ฮือฮาจัดงบกลาโหมเพิ่ม 3,821 ล้าน ส่วนเกษตรฯ เจอตัด 9,537 ล้าน เช็ครายละเอียดทั้งหมดที่นี่

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ล่าสุด ได้เห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามที่สำนักงบประมาณ เสนอ มีกรอบวงเงินรวม 3.48 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2566 ซึ่งมีวงเงิน 3.185 ล้านล้านบาท จำนวน 295,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 9.3% โดยหนึ่งในกระทรวงเกรดเอที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในครั้งนี้ และถูกสังคมจับตาคงหนี้ไม่พ้น กระทรวงกลาโหม

ทั้งนี้จากการตรวจสอบรายละเอียดของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงกลาโหม พบว่า ในปี 2567 กระทรวงกลาโหมได้รับจัดสรรงบประมาณวงเงินรวม 198,320 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ได้รับจัดสรร 194,498 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นกว่า 3,821 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นในสัดส่วน 1.96% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำหรับรายละเอียดของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของทุกหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ โดยไล่เรียงกรอบวงเงินที่ได้รับการจัดสรรสูงที่สุด 32 รายการ มีดังนี้

1.งบกลาง รวม 11 รายการ 603,256 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 12,795 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 2.17%

2.กระทรวงมหาดไทย 353,127 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 27,881 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 8.57%

3.กระทรวงศึกษาธิการ 328,384 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,010 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 0.31%

4.กระทรวงการคลัง 327,155 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 42,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 14.73%

5.ทุนหมุนเวียน 237,342 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 30,523 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 14.76%

6.กระทรวงกลาโหม 198,320.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3,821.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 1.96%

7.กระทรวงคมนาคม 183,635 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3,322 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 1.84%

8.รัฐวิสาหกิจ 167,945 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5,026 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3.09%

9.กระทรวงสาธารณสุข 165,726 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 13,462 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 8.84%

10.กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 127,546 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2,990 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 2.40%

11.ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี 127,536 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2,738 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 2.19%

12.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 118,596 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 9,537 ล้านบาท หรือลดลง 7.44%

13.รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 118,361 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 118,361 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 100%

14.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 101,254 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 14,797 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 17.11%

15.กระทรวงแรงงาน 61,658 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7,332 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 13.50%

16.สำนักนายกรัฐมนตรี 34,553 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2,367 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 7.35%

17.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 33,231 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2,777 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 9.12%

18.กระทรวงยุติธรรม วงเงิน 25,987 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบ 2566 จำนวน 1,384 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 5.63%

19.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 25,327 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 711 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 2.89%

20.หน่วยงานของศาล 24,930 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,778 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 7.68%

21.จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 23,076.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,575.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 7.33%

22.หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ 22,915.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3,418.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 17.53%

23.กระทรวงการต่างประเทศ 9,009 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,453 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 19.23%

24.สภากาชาดไทย 8,867 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 13 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 0.15%

25.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 8,827 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2,041 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 30.08%

26.ส่วนราชการในพระองค์ 8,478 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 133 ล้านบาท หรือลดลง 1.55%

27.หน่วยงานของรัฐสภา 7,515 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 214 ล้านบาท หรือลดลง 2.78%

28.กระทรวงวัฒนธรรม 7,016 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 281 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 4.18%

29.กระทรวงพาณิชย์ 6,822 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 378 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 5.88%

30.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 5,591 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 295 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 5.59%

31.กระทรวงอุตสาหกรรม 4,559 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 87 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 1.96%

32.กระทรวงพลังงาน 2,834 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 134 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 4.99%

33.หน่วยงานอื่นของรัฐ 600 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 122 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 25.74%