"สมาคมเพื่อนชุมชน"ปั้นเยาวชนระยองดันสู่ตลาดแรงงานรับนโยบายรัฐบาล

20 พ.ย. 2566 | 01:22 น.

"สมาคมเพื่อนชุมชน"ปั้นเยาวชนระยองดันสู่ตลาดแรงงานรับนโยบายรัฐบาล เดินหน้าผนึก 2 โครงการจัดโครงการเพื่อนชุมชนติวเตอร์ และเพื่อนชุมชนเปิดประตูสู่อนาคต ประจำปี 2566 สร้างความสามารถการแข่งขันประเทศ

นางสาวเชาวนี พันธุ์พฤกษ์  ผู้บริหารสมาคมเพื่อนชุมชน เปิดเผยว่า สมาคมฯมุ่งสนับสนุนเยาวชนจังหวัดระยอง และบุคคลที่สนใจให้มีรายได้ โดยการเข้าสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งล่าสุดได้ดำเนินการรวม 2 โครงการใหญ่ ได้แก่ โครงการเพื่อนชุมชนติวเตอร์ และเพื่อนชุมชนเปิดประตูสู่อนาคต ประจำปี 2566

ทั้งนี้ สมาคมฯมองเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนในจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นกำลังของชาติในอนาคต และให้ความสำคัญต่อการตอบสนองนโยบายและประเด็นยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ. 2566-2570 ซึ่งเน้นย้ำถึงการพัฒนากำลังคน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ และสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเพิ่มทางเลือกและส่งเสริมศักยภาพด้านการศึกษา ยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถของเยาวชนในจังหวัดระยองอย่างสูงสุด นอกจากนี้สมาคมฯ ยังมีโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุนสนับสนุนบุคลากรด้านสาธารณสุข และทุนการศึกษาระดับ ปวช. อย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสและสร้างความเท่าเทียมให้นักเรียนในจังหวัดระยองอีกด้วย

"สมาคมเพื่อนชุมชน"ปั้นเยาวชนระยองดันสู่ตลาดแรงงานรับนโยบายรัฐบาล

นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน กล่าวว่า สมาคมเพื่อนชุมชน เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่ จึงได้มีการจัดโครงการด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้แก่ โครงการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ ก้าวสู่ทักษะแห่งอนาคต CPA OPEN HOUSE เพื่อเพิ่มทางเลือกในคณะและสาขาวิชาที่สอดคล้องกับตลาดแรงงานในอนาคต

และโครงการเพื่อนชุมชนติวเตอร์ เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการสอบเข้าระดับอุดมศึกษาของเยาวชนในจังหวัดระยอง จนมาในปี 2566 

"สมาคมมีความตั้งใจจะยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถของเยาวชนในจังหวัดระยอง จึงรวมทั้ง 2 โครงการไว้ด้วยกัน เพื่อให้เยาวชนในจังหวัดระยอง จากทั้งหมด 24 โรงเรียน กว่า 1,000 คน ได้รับประโยชน์สูงสุด เพื่อให้เยาวชนสามารถเข้าศึกษาต่อในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้อย่างที่มุ่งหวังไว้"