กรมบัญชีกลาง รวม 8 คำถามจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ ที่หลายคนสงสัย

01 พ.ย. 2566 | 00:37 น.

จ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ รวม 8 คำถาม หลัง กรมบัญชีกลาง ได้จัดประชุมชี้แจงการปรับเปลี่ยนเงื่อนไข เริ่มเดือนแรกในเดือนมกราคม 2567 วิธีการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (มีคลิป)

จ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ  สืบเนื่องจากเมื่อวานนี้ 31 ตุลาคม  2566 กรมบัญชีกลาง ได้ทำการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊ก ทั่วประเทศ ภายใต้ “การปรับเงื่อนไขวิธีการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ”  โดยการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบจะเริ่มจ่ายให้กับข้าราชการเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 ตามที่ “ฐานเศรษฐกิจ” ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้

แม้ กรมบัญชีกลาง ได้ชี้แจงการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบให้กับข้าราชการจำนวน 3 ล้านคนไปแล้วก็ตามแต่ก็ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ

 

ดังนั้น กรมบัญชีกลาง  จึงได้รวมคำถามเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ ที่หลายคนสงสัย จำนวน 8 ข้อ พร้อมคลิปวิดีโอ รายละเอียดดังนี้

1.การจ่ายเงินเดือน 2 รอบ ข้าราชการทุกคนต้องแสดงความประสงค์หรือไม่?

 • โครงการนี้เป็นโครงการตามความสมัครใจ ข้าราชการสามารถเลือกได้รับเงินเดือน 2  รอบ หรือ 1 รอบ ตามเดิม
 • กรมบัญชีกลางทำแบบแจ้งความประสงค์ส่งให้ส่วนราชการเพื่อให้ข้าราชการเปลี่ยนแปลง หากเลือกจ่ายเงินเดือน 2 รอบ ให้ยื่นแบบความประสงค์ต่อส่วนราชการของตนเอง ภายในวันที่ 1 – 15  ธันวาคม 2566
 • ถ้าประสงค์เลือกรับเงินแบบเดิม คือ 1 รอบ ไม่ต้องยื่นแบบแสดงความประสงค์

2.ลูกจ้างประจำจะขอรับเงินค่าจ้าง 2 รอบได้หรือไม่?

 • ส่วนลูกจ้างประจำ เริ่มรับเงิน 2 รอบในเดือนมีนาคม 2567 ยื่นแบบความประสงค์ ภายในวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2567 และ รับแบบเดิมไม่ต้องยื่นความประสงค์

3.ข้าราชการบำนาญจะได้รับเงินบำนาญ 2 รอบด้วยหรือไม่?

 • ข้าราชการบำนาญไม่ได้อยู่ในโครงการนี้ โครงการนี้เฉพาะข้าราชการและลูกจ้างประจำที่รับเงินเดือนผ่านระบบ e-Payroll เท่านั้น และ ไม่รวมข้าราชการท้องถิ่น

4.กำหนดวันรับเงินเดือน 2 รอบเป็นวันใดบ้าง?

 • รอบแรก ในวันที่ 16 ของทุกเดือน หากตรงกับวันหยุดจะเลื่อนขึ้นเป็นวันทำการก่อนวันที่ 16  และ รอบสอง 3 วันทำการสุดท้ายของเดือน
 • ยกตัวอย่างเช่น  เดือนที่ได้รับเงินเดือนมกราคม 2567  รับเงินรอบแรกวันที่ 16 มกราคม 2567  รับเงินรอบสอง วันที่ 26 มกราคม 2567
 • เดือนมีนาคม 2567 รับเงินรอบแรก วันที่ 15 มกราคม 2567
 • รอบสอง วันที่ 26 มีนาคม 2567

5.หากเลือกรับเงินเดือน 2 รอบแล้ว อยากกลับมารับ 1 รอบเหมือนเดิมทำได้หรือไม่ มีขั้นตอนอย่างไร?

 • ข้าราชการ และ ลูกจ้างประจำก สามารถเปลี่ยนแปลงการรับเงินเดือนได้ปีละ 1 ครั้ง ช่วงวันที่ 1-15 ธันวาคม ของทุกปี

6.การยื่นแบบแสดงความประสงค์รับเงินเดือน 2 รอบ จะต้องยื่นแบบแจ้งได้ที่ใด?

 • ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สามารถยื่นแบบได้ที่ส่วนข้าราชการของตนเอง
 • ส่วนราชการจะเป็นผู้บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ e-Payroll
 • เก็บแบบแสดงความประสงค์เพื่อเป็นหลักฐานไว้ที่ส่วนราชการ
 • ไม่ต้องส่งแบบฯ มาที่กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลงจังหวัด

7.เจ้าหน้าที่กองคลังของส่วนราชการมีความกังวลว่าจะต้องทำงานมากขึ้น เพราะต้องจ่ายเงินเดือน 2 ครั้ง ทางกระทรวงการคลังมีแนวทางช่วยเหลืออย่างไร?

 • เจ้าหน้าที่กองคลัง ทำเรื่องเบิกจ่ายเงินเดือน 1 คลังเหมือนเดิม เพียงแต่ต้องทำงานให้เร็วขึ้น ส่วนการดำเนินการที่เหลือทางกรมบัญชีกลางจะเป็นผู้ดำเนินการให้ สรุป คือ ทำเหมือนเดิม แต่ทำให้เร็วขึ้น

8.กระทรวงการคลังได้มีการหารือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วหรือไม่?

 • กรมบัญชีกลางได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง กรมส่งเสริมสหกรณ์ กสจ.,ก.ย.ศ. และ กบข. เรียบร้อยแล้ว ทั้งในเรื่องรายละเอียดเพื่อกำหนดระยะเวลา หรือ วันในการรับ – ส่งข้อมูล

สำหรับเจ้าหน้าที่กองการคลัง ของส่วนราชการ กรมบัญชีกลาง  จัดอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงานในรูปแบบ Onsite และ Online ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2566.

ที่มา: กรมบัญชีกลาง