บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน วันนี้ 18 พ.ค.66 เช็คสิทธิลดค่าไฟ-น้ำ

18 พ.ค. 2566 | 05:06 น.

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน วันที่ 18 พ.ค. 66 ได้รับส่วนลดค่าไฟจำนวน 315 บาท และ ค่าน้ำประปานครหลวง- ภูมิภาค จำนวน 100 บาท เงื่อนไขไดัรับสิทธิเป็นอย่างไรตรวจสอบสิทธิด่วนที่นี่

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน  กรมบัญชีกลาง ได้โอนเงินให้กับผู้ถือบัตรใหม่เดือนพ.ค.66 เดือนนี้ถือว่าเป็นรอบที่สองที่โอนเงินให้กับผู้ถือบัตรรอบใหม่จำนวน 13.5 ล้านราย

สำหรับในวันนี้ 18 พ.ค. ได้รับสิทธิส่วนลดค่าไฟ-น้ำ รายละเอียดดังนี้

  •  ค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
  • ค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (กรณีใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท)

* ผู้มีสิทธิรายเดิมตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 และโครงการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 ที่ได้รับสิทธิในการชดเชยค่าไฟฟ้าและ/หรือค่าน้ำประปา กรมบัญชีกลางจะโอนเงิน e-Money เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนพฤษภาคม 2566 เป็นครั้งสุดท้าย

* ผู้มีสิทธิรายใหม่ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 จะต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ ตามมาตรการฯ กับผู้ให้บริการไฟฟ้าได้ 1 แห่ง และผู้ให้บริการน้ำประปาได้ 1 แห่ง (การไฟฟ้านครหลวง  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ การประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค) ซึ่งผู้ที่ได้รับสิทธิในการชดเชยค่าไฟฟ้าและ/หรือค่าน้ำประปา ตามเงื่อนไขของการให้สิทธิสวัสดิการ ไม่ต้องชำระค่าไฟฟ้าและ/หรือค่าน้ำประปา โดยกระทรวงการคลังจะดำเนินการจ่ายเงินคืนให้แก่หน่วยงานที่ให้แก่ก่หน่วยงานที่ให้บริการโดยตรง

 

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 (โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลักของผู้มีสิทธิ หรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิหรือผู้รับมอบอำนาจที่ใช้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาท)

เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน  (สำหรับผู้มีสิทธิที่เป็นผู้พิการ ซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาทต่อเดือน โดยจะต้องทำการยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ภายในวันที่ 26 เมษายน 2566)

สำหรับเดือนเมษายน 2566 กรมบัญชีกลางขอรายงานผลการจ่ายเงินสวัสดิการแห่งรัฐ ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1- 30 เมษายน 2566 ดังนี้

  • สวัสดิการที่ให้เป็นวงเงิน (บัตรประจำตัวประชาชน)  ค่าซื้อสินค้า และ ค่าสาธารณูปโภค  เป็นต้น รวมทั้งสิ้น 4,006.01 ล้านบาท
  • ค่าสินค้าผ่านระบบพร้อมเพย์ (บัตรประจำตัวประชาชน) เบี้ยความพิการ จำนวน 162.19 ล้านบาท
  •  สวัสดิการที่ให้ผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ   ลดค่าไฟ และ ค่าน้ำ204.52 ล้านบาท
  • รวมวงเงินทั้งสิ้น 4,372.72 ล้านบาท

ที่มา; กรมบัญชีกลาง