พาณิชย์ จับมือSME D Bank ให้สินเชื่อต่อยอดธุรกิจ

27 กุมภาพันธ์ 2566

พาณิชย์ เดินหน้าพัฒนา MOC Biz Club จับมือSME D Bank ให้ผู้ประกอบการตัวเล็กเข้าถึงแหล่งทุนต่อยอดธุรกิจให้เดินไปข้างหน้า

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยการสร้างความเข้มแข็งแก่ภาคธุรกิจไทยโดยเน้นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ คือ เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ที่กระทรวงฯ ให้การสนับสนุนส่งเสริมมาตั้งแต่ปี 2559 ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 13,681 ราย กระจายอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งที่ผ่านมากรมได้มีการจัดสัมมนาเน้นที่การปิดจุดอ่อนเสริมจุดแข็งผู้ประกอบธุรกิจ สำหรับการค้ายุคใหม่ที่มีความจำเป็นต่อการประกอบธุรกิจ

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เป็นการอัพเดทและเสริมทักษะความรู้ด้านแนวโน้มการค้าและพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคในปัจจุบันที่มีความแตกต่างและพัฒนามากขึ้น โดยทั้งผู้ขายและผู้ซื้ออาศัยเทคโนโลยีเป็นส่วนช่วยในการพิจารณาตัดสินใจขาย-ซื้อสินค้า

ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องรู้เท่าทันเทคนิควิธีการขายและเครื่องมือสมัยใหม่ พร้อมปรับตัวรับมือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที โดยเฉพาะทักษะการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ที่ไม่สามารถลองผิดลองถูกได้อีกต่อไป

พาณิชย์ จับมือSME D Bank ให้สินเชื่อต่อยอดธุรกิจ

เมื่อมีการเปิดไลฟ์หรือโพสต์ขายสินค้าแล้วต้องมีความเป็นมืออาชีพ พร้อมรับมือทุกสถานการณ์ มีเทคนิคการบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคอย่างตรงจุด ซึ่งส่งผลต่อยอดขายโดยตรง เป็นการสร้างความประทับใจแก่ผู้บริโภคทำให้เกิดการซื้อซ้ำและพร้อมเป็นลูกค้าประจำในอนาคต นอกจากนี้ ได้มีการสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มจับคู่พันธมิตรทางธุรกิจ ถ่ายทอดประสบการณ์ และร่วมเป็นพันธมิตรทางการค้าที่เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ทำให้เครือข่ายธุรกิจมีความแข็งแกร่งมากขึ้น

พาณิชย์ จับมือSME D Bank ให้สินเชื่อต่อยอดธุรกิจ

 

นอกจากนี้ยังได้จับมือกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ SME D Bank มาให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการขอสินเชื่อ การจัดทำแผนธุรกิจประกอบการขอสินเชื่อ ทำให้ธุรกิจเอสเอ็มอีสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น นอกจากนี้ เพื่อช่วยผู้ประกอบการในการขยายตลาดและพบปะกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ เพิ่มขึ้น

พาณิชย์ จับมือSME D Bank ให้สินเชื่อต่อยอดธุรกิจ

กรมฯ เตรียมนำเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ออกงานแสดง/จำหน่ายสินค้า และเจรจาธุรกิจภายในงานต่างๆ ที่กรมฯ หรือหน่วยงานพันธมิตรจัดขึ้น เพื่อกระตุ้นและสร้างการรับรู้ทั้งผู้ประกอบการและสินค้าในวงกว้าง รวมทั้ง เป็นการกระจายสินค้า เพิ่มยอดขาย สร้างความคุ้นชินในการออกงานและเจรจาธุรกิจ เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ธุรกิจระยะยาว ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจประเทศในภาพรวม