กรมโยธาฯ เร่งรัดการแก้ไขปัญหา"น้ำท่วม" จ.กาฬสินธุ์

15 ก.พ. 2566 | 13:15 น.

กรมโยธาฯเร่งรัดการแก้ไขปัญหา"น้ำท่วม" จังหวัด กาฬสินธุ์ ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

 

 

 

สถานการณ์"น้ำท่วม"ในประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นทุกปี ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในวงกว้าง สร้างความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน รวมไปถึงเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาดังกล่าว รัฐบาลจึงมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี ซึ่งพิจารณาจากความสำคัญของชุมชน ความเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ความรุนแรง ความถี่และพื้นที่เสี่ยงในการเกิดน้ำท่วม

สำหรับพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดที่ประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำ โดยเฉพาะในปี  2554 ได้สร้างความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นอย่างมาก

 

กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินการศึกษาและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย ชุมชนเมืองกาฬสินธุ์ ชุมชนกมลาไสย ชุมชนยางตลาด และชุมชนฆ้องชัยพัฒนา เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ ให้เห็นผลเป็นรูปธรรม สามารถป้องกันปัญหาน้ำท่วมได้อย่างยั่งยืน

กรมโยธาฯ เร่งรัดการแก้ไขปัญหา\"น้ำท่วม\" จ.กาฬสินธุ์

วันที่15 ก.พ. 66 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (อยผ.) พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

พร้อมสั่งการเร่งรัดให้ดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว สนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ในการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และกำชับให้ระมัดระวังไม่ให้การก่อสร้างกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนในพื้นที่

 

กรมโยธาฯ เร่งรัดการแก้ไขปัญหา\"น้ำท่วม\" จ.กาฬสินธุ์

นายพงศ์รัตน์ กล่าวว่า กรมฯ ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในปี  2562 โดยมีองค์ประกอบ ได้แก่ ระบบระบายน้ำท่อกลม ขนาด 1.20 เมตร ความยาว 4,563 เมตร ระบบระบายน้ำท่อกลม ขนาด 1.50 เมตร ความยาว 1,825 เมตร ระบบระบายน้ำท่อเหลี่ยมขนาด 1.50×1.50 เมตร ความยาว 2,270 เมตร และอาคารชลศาสตร์ จำนวน 2 แห่ง

 

 

 

มีพื้นที่ได้รับประโยชน์กว่า 2.66 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันโครงการฯ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จึงได้กำชับอย่างเคร่งครัดว่าให้ดำเนินโครงการฯ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ  ไม่ให้การก่อสร้างกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนอีกทั้งได้เร่งรัดโครงการฯ ให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2566

 เมื่อโครงการฯ แล้วเสร็จ จะสามารถป้องกันและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับพื้นที่ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินช่วยลดมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน และเกิดการพัฒนาในพื้นที่ชุมชนเมืองกาฬสินธุ์อย่างต่อเนื่อง

กรมโยธาฯ เร่งรัดการแก้ไขปัญหา\"น้ำท่วม\" จ.กาฬสินธุ์