จับตา ครม. เคาะเปลี่ยนรถร่วมบริการไฟฟ้า-เพิ่มเงินเดือนยาสูบ

30 มกราคม 2566

เปิดวาระครม. วันนี้ จับตาวาระร้อน เคาะเปลี่ยนรถร่วมบริการไฟฟ้า ในพื้นที่กทม.ด้านคลัง ชงปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนค่าจ้างพนักงานยาสูบ พร้อมติดตามประเด็นการเมืองร้อนจากทำเนียบ

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานวันนี้ (31 มกราคม) เตรียมพิจารณาข้อเสนอของหลายกระทรวง โดยมีโครงการที่น่าสนใจ เช่น โครงการเปลี่ยนรถโดยสารประจำทางสาธารณะของภาคเอกชนเป็นรถโดยสารประจำทางไฟฟ้า (รถร่วมบริการ) ในพื้นที่กทม.

ขณะที่กระทรวงการคลัง เสนอขอความเห็นชอบให้การยาสูบแห่งประเทศไทยปรับปรุงบัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือนค่าจ้างพนักงาน โดยการปรับขยายเพดานอัตราค่าจ้างขั้นสูงของพนักงาน ตามบัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือน ระบบ 53 ขั้น 

พร้อมทั้งติดตามประเด็นทางด้านการเมือง ยังต้องติดตามบรรยากาศการประชุมครม.วันนี้ จะมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างไรบ้าง หลังจากนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรีหลายคนลงพื้นที่จัดกิจกรรมทางการเมืองอย่างคึกคัก

 

ภาพประกอบการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทำเนียบรัฐบาล

วาระเพื่อพิจารณา

กระทรวงการคลัง : เสนอ ขอความเห็นชอบให้การยาสูบแห่งประเทศไทยปรับปรุงบัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือนค่าจ้างพนักงานโดยการปรับขยายเพดานอัตราค่าจ้างขั้นสูงของพนักงาน ตามบัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือน ระบบ 53 ขั้น

กระทรวงพาณิชย์ : เสนอขยายอายุบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการดำเนินการกับมาตรการที่มิใช่ภาษีสำหรับสินค้าจำเป็นภายใต้แผนปฏิบัติการฮานอยว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของอาเซียนให้เข้มแข็งในการตอบสนองต่อการระบาดใหญ่ของโควิด-19 และการขยายบัญชีรายการสินค้าจำเป็น

กระทรวงพาณิชย์ : เสนอขออนุมัติเป็นหลักการให้จ่ายเงินสนับสนุนด้านงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจเพื่ออาเซียนและเอเชียตะวันออก (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia : ERIA)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : เสนอขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ 

กระทรวงอุตสาหกรรม : เสนอขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 บีเอ็ม และพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์เพื่อทำเหมืองแร่ ของบริษัท รุ่งเรืองผลศิลา จำกัด ที่จังหวัดชัยนาท

กระทรวงดิจิทัลฯ : เสนอขออนุมัติโครงการให้บริการ 5G สำหรับลูกค้าองค์กร ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

กระทรวงดิจิทัลฯ : เสนอร่างเอกสารที่จะมีการร่วมลงนาม รับรอง และให้ความเห็นชอบในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล ครั้งที่ 3 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : เสนอโครงการเปลี่ยนรถโดยสารประจำทางสาธารณะของภาคเอกชนเป็นรถโดยสารประจำทางไฟฟ้า (รถร่วมบริการ) ในพื้นที่กทม.

 

ภาพประกอบการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทำเนียบรัฐบาล

กระทรวงสาธารณสุข : เสนอร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510

กระทรวงยุติธรรม : เสนอการสร้างหลักประกันความเป็นธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

คณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ : เสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 - 2570

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) : เสนอขออนุมัติการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำหรับรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป หรือ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ท. (ส่วนกลาง) 

คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ : เสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ.2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2566

 

ภาพประกอบการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทำเนียบรัฐบาล

 

วาระเพื่อทราบ

กระทรวงมหาดไทย : เสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงบางบอนใต้เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. …. 

กระทรวงพาณิชย์ : เสนอร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ทรายเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ….

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) : เสนอการแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) : เสนอขอถอนร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) : เสนอร่างกฎกระทรวงการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน พ.ศ. ….