svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

สร้างเรือนจำใหม่แทนคุกเก่าอายุ 100 ปี ครม.ตั้งงบเสิร์ฟ 5 พันล้าน

26 มกราคม 2566

ครม.ไฟเขียวเรียบร้อย ข้อเสนอกระทรวงยุติธรรม เสนอขอตั้งงบผูกพัน 5 พันล้านบาท สร้างเรือนจำใหม่แทนคุกเก่าอายุ 100 ปี ครอบคลุม 3 จังหวัด หวังแก้ปัญหาคับแคบ นักโทษล้นคุก ไม่ปลอดภัย

ควันหลงหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทิ้งทวนการตั้งงบก้อนมหึมา กว่า 3 แสนล้านบาท หลังจาก 14 กระทรวง เสนอการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไปเอาไว้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 26 ของพ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ ปี 2561 ส่งมาให้ครม.เห็นชอบ

ภายใต้ข้อเสนอตั้งงบประมาณจองเอาไว้ข้ามปี มีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเสนอเข้ามา โดย กระทรวงยุติธรรม เสนอขอตั้งงบไว้จำนวน 3 โครงการ วงเงินรวม 5,004.18 ล้านบาท เพื่อขอก่อสร้างเรือนจำ พร้อมสิ่งประกอบ ดังนี้

 1. โครงการก่อสร้างเรือนจำฯ จังหวัดอุตรดิตถ์ วงเงิน 1,743.29 ล้านบาท
 2. โครงการก่อสร้างเรือนจำฯ จังหวัดชัยนาท วงเงิน 1,644.33 ล้านบาท
 3. โครงการก่อสร้างเรือนจำฯ จังหวัดยโสธร วงเงิน 1,616.56 ล้านบาท

 

ภาพประกอบข่าว ครม.ตั้งงบผูกพัน 5 พันล้านบาท สร้างเรือนจำใหม่

เหตุผลและความจำเป็นการสร้างเรือนจำใหม่

ที่ผ่านมาเรือนจำทั้ง 3 แห่ง มีอายุการใช้งานมานาน คือ เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ อายุ 91 ปี เรือนจำจังหวัดชัยนาท 112 ปี และเรือนจำจังหวัดยโสธร 84 ปี และมีพื้นที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ซึ่งอาคารสถานที่สำหรับควบคุมตัวและจัดกิจกรรมในการแก้ไขฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังมีสภาพเก่า และขาดความมั่นคงปลอดภัย 

ประกอบกับพื้นที่ภายในมีความแออัด คับแคบ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ และการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังอย่างเหมาะสม 

นอกจากนี้การที่เรือนจำตั้งอยู่ในใจกลางเมืองยังก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนโดยรอบ โดยเฉพาะด้านการสุขาภิบาล เช่น การบำบัดน้ำเสีย อันเป็นสาเหตุให้เรือนจำถูกร้องเรียน รวมทั้งปัจจุบันเรือนจำทั้ง 3 แห่ง มีจำนวนผู้ต้องขังเกินกว่า ความจุมาตรฐานที่เรือนจำรองรับได้ ดังนี้

 • เรือนจำอุตรดิตถ์ มีความจุมาตรฐาน 1,230 ราย จำนวนผู้ต้องขังปัจจุบัน 1,769 ราย
 • เรือนจำชัยนาท มีความจุมาตรฐาน 833 ราย จำนวนผู้ต้องขังปัจจุบัน 907 ราย
 • เรือนจำยโสธร มีความจุมาตรฐาน 874 ราย จำนวนผู้ต้องขังปัจจุบัน 1,207 ราย

 

ภาพประกอบข่าว ครม.ตั้งงบผูกพัน 5 พันล้านบาท สร้างเรือนจำใหม่

รายละเอียดการสร้างเรือนจำใหม่

กระทรวงยุติธรรม รายงานว่า เพื่อเป็นการก่อสร้างเรือนจำแห่งใหม่ที่มีอาคารและส่วนประกอบที่ได้มาตรฐานทดแทนเรือนจำเดิม โดยสามารถควบคุมและป้องกันการหลบหนีได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีพื้นที่ซึ่งเอื้อต่อการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในด้านการฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยอย่างเป็นสัดส่วนตามหลักสากล โดยมีรายละเอียดของสถานที่สรุปได้ ดังนี้

 • เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ขนาดพื้นที่ 127 – 2 – 13.2 ไร่ ความจุ 4,000 ราย
 • เรือนจำจังหวัดชัยนาท ขนาดพื้นที่ 284 – 0 – 76 ไร่ ความจุ 4,000 ราย
 • เรือนจำจังหวัดยโสธร ขนาดพื้นที่ 200 ไร่ ความจุ 3,000 ราย

ประโยชน์ของการสร้างเรือนจำ

โครงการก่อสร้างเรือนจำฯ แห่งใหม่ ทั้ง 5 แห่งด้วยการตั้งงบประมาณเอาไว้กว่า 5 พันล้านบาท กระทรวงยุติธรรม แจ้งว่า จะก่อให้เกิดประโยชน์ ดังข้อมูลต่อไปนี้

 • มีเรือนจำจังหวัดแห่งใหม่ทดแทนเรือนจำเดิมที่สามารถควบคุมและป้องกันการหลบหนีได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล
 • มีสถานที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในด้านต่าง ๆ ซึ่งสามารถทำให้ผู้ต้องขังที่พ้นโทษไปมีความรู้มีความสามารถเลี้ยงดูตนเองด้วยอาชีพสุจริตได้ ไม่ก่อความเดือดร้อนให้กับสังคม
 • มีระบบกำจัดขยะมูลฝอยและน้ำเสีย ไม่เกิดปัญหามลภาวะ และสิ่งแวดล้อมเป็นพิษรบกวนชุมชน
 • เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง 

อย่างไรก็ตาม กระทรวงยุติธรรม ได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับ การขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีตามนัยมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 เรียบร้อยแล้ว และที่ผ่านมาได้มีการจัดทำประชาพิจารณ์และประชาชนในพื้นที่ได้เห็นชอบแล้ว