svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ครม. ไฟเขียวซื้อเครื่องบินใหม่รับแขก VIP กว่า 8.7 พันล้าน

24 มกราคม 2566

ผ่ามติครม. ไฟเขียวตั้งงบประมาณปี 2567 วงเงิน 8,784 ล้านบาท ซื้อเครื่องบินใหม่กองทัพอากาศ รับแขก VIP บุคคลสำคัญ ทดแทนเครื่องบินลำเลียงลำเดิมที่จะหมดอายุการใช้งานปี 2569

จากกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบข้อเสนอของหลายหน่วยงาน ซึ่งเสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไปเอาไว้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 26 ของพ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ ปี 2561

หนึ่งในนั้นมีข้อเสนอของ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) ซึ่งเสนอขออนุมัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป เพื่อการจัดหาเครื่องบิน รับ-ส่ง บุคคลสำคัญ ทดแทนเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 19 จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ อะไหล่ การฝึกอบรม และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นเข้ามาด้วย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : ครม.ทิ้งทวน 3 แสนล้าน ตั้งงบผูกพันโครงการขนาดใหญ่ปี 67

 

ภาพประกอบข่าว ครม. อนุมัติให้ตั้งงบประมาณปี 2567 จัดหาเครื่องบิน

เปิดรายละเอียดของบจัดหาเครื่องบิน

นายกรัฐมนตรี ได้เห็นชอบให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) เสนอครม.พิจารณาอนุมัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 สำหรับรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ วงเงินตั้งแต่พันล้านบาทขึ้นไป จำนวน 1รายการ ได้แก่ รายการจัดหาเครื่องบิน รับ-ส่ง บุคคลสำคัญดังกล่าว รวมวงเงิน 8,784 ล้านบาท โดยผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2567-2570 แบ่งเป็น

  • ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 วงเงิน 1,753.93 ล้านบาท
  • ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 วงเงิน 2,191.43 ล้านบาท
  • ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2569 วงเงิน 2,201.51 ล้านบาท
  • ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2570 วงเงิน 2,637.11 ล้านบาท

เหตุผลความจำเป็นการจัดหาเครื่องบินใหม่

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รายงานว่า กองทัพอากาศ แจ้งว่ามีความจำเป็นต้องจัดหาเครื่องบิน รับ-ส่ง บุคคลสำคัญ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อทดแทนเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 19 หรือเครื่องบินแบบ Airbus A340-500 ซึ่งเป็นเครื่องบินลำเลียงที่ใช้เครื่องยนต์เจ็ต จำนวน 4 เครื่องยนต์แบบที่ 2 ของกองทัพอากาศ ที่จัดซื้อจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตามมติคณะกรรมการของบริษัท การบินไทยฯ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

ปัจจุบันเครื่องบินลำดังกล่าวประจำการ ณ ฝูงบิน 602 กองบิน 6 มีอายุการใช้งาน ตั้งแต่ปี 2548 - 2555 (การใช้งานโดยบริษัท การบินไทยฯ) และตั้งแต่ปี 2559 ได้เข้าประจำการเพื่อปฏิบัติภารกิจในกองทัพอากาศ จะครบกำหนดวงรอบการประเมินอายุการใช้งานอากาศยาน รับ-ส่ง บุคคลสำคัญ ในปีงบประมาณ 2569 

ประกอบกับตั้งแต่ปี 2555 บริษัท Airbus ได้ยกเลิกสายการผลิตเครื่องบินแบบ A340-500 ส่งผลให้การบำรุงรักษาและการซ่อมบำรุงมีมูลค่าสูงขึ้น

ที่ผ่านมาเครื่องบินลำดังกล่าวกองทัพอากาศใช้ในภารกิจการบิน รับ-ส่ง บุคคลสำคัญ ทุกระดับ เช่น พระบรมวงศานุวงศ์ องคมนตรี นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ราชอาคันตุกะ หรือแขกของรัฐบาล รวมถึงการสนับสนุนภารกิจลำเลียงทางอากาศสำหรับการปฏิบัติการทางทหารที่ไม่ใช่การรบ ได้แก่ การช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ การอพยพคนไทยในต่างแดน และการปฏิบัติการเพื่อรักษาสันติภาพ

ด้วยเหตุนี้ กองทัพอากาศ จึงได้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ 2567 ผ่าน สลน. เพื่อจัดหาเครื่องบินทดแทนเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 19 โดยที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรี ได้เห็นชอบให้ สลน. เสนอเข้ามายังครม. เพื่อพิจารณาอนุมัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 และได้รับการเห็นชอบจากครม.ในครั้งนี้

 

 

ภาพประกอบข่าว ครม. อนุมัติให้ตั้งงบประมาณปี 2567 จัดหาเครื่องบิน

 

ทอ.ประเมินคุมความเสี่ยงทุจริต

กองทัพอากาศ ได้จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567 พร้อมทั้งทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตรายการจัดหาเครื่องบิน รับ-ส่ง บุคคลสำคัญฯ ตามแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ กองทัพอากาศ ยังแจ้งด้วยว่า ในกรณีที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดหาเครื่องบินเพื่อทดแทนเครื่องบินลำเลียงแล้ว กองทัพอากาศ จะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหนึ่งชุด เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาและกำหนดแนวทางการดำเนินการกับเครื่องบินลำเดิม เช่น การจำหน่ายพัสดุตามระเบียบของกองทัพอากาศ ต่อไป