คุณหญิงหน่อย รับลูก โครงการ “อิ่มท้องสมองดี ครัวไทยสู่ครัวโลก”

11 มิ.ย. 2564 เวลา 10:50 น. 330

เกษตรกรเฮลั่น "คุณหญิงหน่อย" รับลูก “โครงการอิ่มท้องสมองดี ครัวไทยสู่ครัวโลก”  สร้างโมเดล ต้นแบบที่โคราช

วันที่ 11 มิ.ย. 64 คุณหญิงสุดารัตน์  เกยุราพันธุ์  ในฐานะประธานมูลนิธิไทยพึ่งไทย เป็นประธานในการเปิดประชุม "โครงการอิ่มท้องสมองดี  ครัวไทยสู่ครัวโลก"  ผ่านระบบ  Conference  ZOOM โดยมี ดร.อุทัย สอนหลักทรัพย์  นายกสมาคมสหพันธุ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย  เป็นผู้ริเริ่มโครงการอิ่มท้องสมองดีมาชี้แจงที่มาที่ไป และแนวทางโครงการดังกล่าว พร้อมกันนี้ได้มีผู้แทนผู้นำขุมชนในภูมิภาคต่างๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟัง กว่า 40 คน

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์

 

“โครงการอิ่มท้องสมองดี”  เป็นโครงการที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินโครงการโดยจะพัฒนาทางด้านการเกษตรปลอดภัยอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านพืช และสัตว์  โดยเริ่มจากแหล่งน้ำ  การปลูก การดูแล  และเชื่อมโยงด้านการตลาดในและต่างประเทศ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้ราษฎรอยู่ดี กินดี  สามารถพึ่งพาตนเองได้ในช่วงการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และนำไปสู่การพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนเและเขื่อมโยงด้านการตลาดในและต่างประเทศจากครัวไทยไปสู่ครัวโลกในอนาคต

 

โครงการดังกล่าวจะได้เริ่มดำเนินการในพื้นที่ 2 ไร่ ของโรงเรียนทับ 6 วิทยาคาร ต.หนองน้ำใส  อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา  ซึ่งจะเป็นต้นแบบและใช้เป็นศูนย์เรียนรู้ในการดำเนินโครงการฯ และในอนาคตจะได้ขยายผลไปยังพื้นที่ต่างๆ ต่อไป พร้อมกันนี้คุณณรงค์  วิริยะกระษาปณ์  ผู้อุปถัมภ์มภ์โครงการฯ ได้สนับสนุนการสร้างศูนย์เรียนรู้พร้อมจุรินทร์นาโนเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการฯที่ โรงเรียน ตลอดการดำเนินโครงการ ซึ่งในอนาคตจะใช้เป็นศูนย์เรัยนรู้เพื่อถ่ายเทคโนโลยีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

นอกจากนี้ที่ประชุมได้มีการนำเสนอองค์ความรู้ด้านการเกษตร -สุขภาพ,  ข้อเสนอแนะรูปแบบ แนวทาง  แหล่งงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ  รวมทั้งการเตรียมความพร้อม  จากคณาจารย์ ม.แม่โจ้  ตลอดจนชี่ยวขาญ และผู้สนใจ ต่างๆ  ดังนี้

 

อย่างไรก็ดี คุณหญิงสุดารัตน์  ได้ให้แนวทางในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยการผลิตเกษตรปลอดภัย ครัวไทยสู่ครัวโลก

 

ด้านผศ.ดร.วันชาติ  นภาศรี นักวิจัยวิทยาลัย บริหารศาสตร์ ม.แม่โจ้  นำเสนอตัวอย่างแผนงาน&โครงการวิจัยพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรปลอดภัยจังหวัดระยองสู่ตลาดโลก

 

ผศ.ดร.สถาพร  แสนสุโพธิ์   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยบริหารศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้   กล่าวถึง องค์ความรู้การพัฒนาการเกษตรปลอดภัย และการดูแลสุขภาพไม่ให้เจ็บป่วย ในรูปแบบ"หมอในบ้าน อาหารเป็นยา"

บรรยากาศที่ประชุม

 

 

ดร.สุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง  ได้สรุปภาพรวมและเพิ่มเติมในโครงการอิ่มท้องสมองดี  เพื่อแก้วิกฤติเศรษฐกิจชาติ โดยการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงผลิตอาหารปลอดภัย ครัวไทยสู่ครัวโลก

 

คุณฉลอง เทพิทักษ์ อดีตรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินโครงการและสรุปเพิ่มเติมอีกด้วย

 

โมเดลต้นแบบ โคราช

 

นางสาวผ่องเพ็ญ สัมมาพันธ์  เสนอแนะแหล่งงบประมาณซึ่งหากมีดำเนินโครงการฯนี้ ควรไปใช้งบประมาณ 1 แสนล้านที่กระทรวงเกษตรและและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยที่ได้รับงบประมาณไปแก้ไขปัญหาวิกฤติจากโควิด-19

 

ทั้งนี้นายทวีศิลป์  ประทีป ประธานสภาเครือข่ายชาวสวนยาง  3  จังหวัดขายแดนใต้ และจ.สงขลา ได้ร่วมประชุมในครั้งนี้เพื่อนำโครงการดังกล่าวไปส่งเสริมที่บ้านคลองยอ อ.เทพา  จ.สงขลา  เพื่อนำไปเแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากภาวะวิกฤติโควิด-19  ซึ่งได้มีรวมตัวเพื่อกเรียกร้องปัญหาที่ดินทำกินโดยขอเช่าครอบครัวละ 2 ไร่ จากที่ดินของรัฐที่ว่างเปล่า 2,100 ไร่ เพื่อนำมาดำเนินโครงการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยืนให้กับราษฎรต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง