มกอช. ยกระดับมาตรฐานฟาร์ม ดันส่งออกกุ้งทะเล

20 ม.ค. 2564 | 09:57 น.

มกอช. จับมือกรมประมง เร่งส่งออกกุ้งทะเล เล็งยื่นขอ GSSI  ยกระดับมาตรฐานฟาร์มเทียบเท่าสากล

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า ประเทศไทยเป็นผู้ผลิต และส่งออกกุ้งทะเลรายใหญ่ของโลก ในปี 2562 มีการส่งออกสินค้ากุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ปริมาณ 176,500 ตัน มีมูลค่าประมาณ 51,720 ล้านบาท ตลาดส่งออกที่สำคัญ คือ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป และอาเซียน

 

มกอช. ร่วมกับกรมประมง มีแผนในการประเมินความเท่าเทียม (Benchmarking) ด้านมาตรฐานระบบการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล (มกษ.7401) กับข้อกำหนดของ GSSI เพื่อให้กุ้งทะเลของไทยได้รับการยอมรับจากประเทศคู่ค้า ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงกับผู้ส่งออกและเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลของไทย

พิศาล พงศาพิชณ์

โดยประเทศและองค์กรพันธมิตรจะยอมรับร่วมกันว่าหาก GSSI ประเมินแล้วว่ามาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ใช้อยู่เทียบเคียงได้กับข้อกำหนดใน GSSI Global Benchmark Tool มาตรฐานนั้นจะเป็นที่ยอมรับได้ทั่วโลก และไม่มีความจำเป็นต้องไปเทียบเคียงกับมาตรฐานอื่นๆ โดยเฉพาะมาตรฐานเอกชนอีก ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกอบการกุ้งทะเลของไทยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานเอกชนปีละหลายแสนบาท

 

 

“กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย มกอช.และกรมประมง จึงได้ร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงระบบคุณภาพด้านมาตรฐานและการรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลของไทยทั้งระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินความเท่าเทียมกับ GSSI”

ฟาร์มกุ้งทะเล

ทั้งนี้ปัจจุบัน มกอช. อยู่ระหว่างการทวนสอบระบบคุณภาพให้สอดคล้องตามหลักสากล และข้อกำหนดของ GSSI ให้มีความพร้อมสำหรับการประเมินความเท่าเทียมกับ GSSI โดยคาดว่าจะสามารถยื่นขอรับการประเมินความเท่าเทียมกับ GSSI ได้ประมาณต้นปี 2565  

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วอนรัฐช่วย “ผู้เลี้ยงกุ้ง” ด่วน ขาดทุนยับ

"กรมปศุสัตว์" จับมือ "มกอช." ยกระดับมาตรฐาน "ปศุสัตว์ปลอดภัย" ใบเบิกทางเจาะตลาดใหม่

"ประภัตร" ดัน 8 ร่างมาตรฐานใหม่ ลดนำเข้า รุกส่งออก

“DGTFarm.com"  เพิ่มยอดขาย “สินค้าเกษตร” ให้ปัง

มกอช. มอบป้ายเครื่องหมาย Q แก่ผู้ประกอบการ