“กรมการข้าว” เตรียมรับรองพันธุ์ข้าวใหม่ 3 สายพันธุ์

12 มิ.ย. 2563 | 05:56 น.

กระหึ่มโลก จับตา 2 เดือนข้างหน้า กรมการข้าว เตรียมปั้นข้าวตัวใหม่ ส่งให้ชาวนาปลูก 3 สายพันธุ์ ต้านทานโรค ข้าวพื้นนุ่ม คาดตอบโจทย์ชาวนา โรงสี และผู้ส่งออก ป้อนตลาดใน-ต่างประเทศ

แหล่งข่าว กรมการข้าว เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ในอีก 2 เดือนข้างหน้า กรมการข้าวเตรียมเปิดตัวข้าวพันธุ์ใหม่ 3 สายพันธุ์สำหรับสายพันธุ์ข้าวที่จะขอรับรองพันธุ์ใน ได้แก่ 1. PSL07023-CNT-18-2-1-3  2. CNTC04001-4 3. PTT03019-18-2-7-4 ซึ่ง “การรับรองพันธุ์ของกรมการข้าว” เป็นภารกิจส่วนหนึ่งของกรมการข้าว ที่เกี่ยวกับข้าว โดยครอบคลุมถึงการพัฒนาการปลูกข้าว การพัฒนาพันธุ์ข้าว การอนุรักษ์และคุ้มครองพันธุ์ข้าว การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนและเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนา

การรับรองพันธุ์ เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการปรับปรุงพันธุ์ก่อนที่จะได้เป็นพันธุ์ใหม่ไปเผยแพร่ แนะนำให้เกษตรกรใช้เป็นพันธุ์ปลูก เป็นการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการ และความน่าเชื่อถือของข้อมูลสนับสนุนสายพันธุ์ที่ผ่านการปรับปรุงพันธุ์พันธุ์พื้นเมืองและพันธุ์ที่น ามาจากแหล่งอื่นที่เสนอขอรับรองพันธุ์โดยมีการพิจารณาข้อดี ข้อเสีย และคำแนะนำสำหรับการปฏิบัติที่ถูกต้องให้แก่เกษตรกรที่จะปลูกสายพันธุ์นั้นต่อไป

“กรมการข้าว” เตรียมรับรองพันธุ์ข้าวใหม่ 3 สายพันธุ์

เป็นการตรวจสอบอย่างเป็นระบบโดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและพิจารณาตั้งแต่เริ่มต้นการปรับปรุงพันธุ์จนถึงได้สายพันธุ์ใหม่ รวมทั้งการเก็บรวบรวมพันธุ์พื้นเมือง หรือพันธุ์ที่นำมาจากแหล่งอื่นที่จะเสนอขอรับรองพันธุ์ ซึ่งจะทำให้รู้ถึงประวัติที่มาของพันธุ์ ขั้นตอนและวิธีการปรับปรุงพันธุ์ ลักษณะประจำพันธุ์ด้านสัณฐาน ลักษณะทางการเกษตร ลักษณะเด่นและลักษณะด้อยของพันธุ์ พร้อมคำแนะนำสำหรับการปฏิบัติที่ถูกต้อง ในขั้นตอนสุดท้ายของการพิจารณารับรองพันธุ์จะมีคณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ข้าวของกรมการข้าว ซึ่งมีอธิบดีกรมการข้าวเป็นประธาน ประกอบด้วยนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ จากกรมการข้าว ได้แก่ สาขาปรับปรุงพันธุ์ โรคพืชกีฏวิทยา ปฐพีวิทยา เทคโนโลยีการผลิต วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูป วิทยาการเมล็ดพันธุ์และสถิติศาสตร์

นอกจากนั้นยังมีผู้แทนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมข้าว ได้แก่ สมาคมชาวนา สมาคมโรงสี สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์ข้าวชุมชน และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง คือ กรมวิชาการเกษตร กรมการค้าภายใน กรมการค้าต่างประเทศ ดังนั้น พันธุ์ข้าวที่ผ่านการ 4 คู่มือการเสนอขอรับรองพันธุ์ข้าวรับรองพันธุ์จากกรมการข้าว จึงเป็นพันธุ์ที่มีข้อมูลถูกต้อง น่าเชื่อถือ ทั้งด้านการปรับปรุงพันธุ์และการผลิตสามารถแนะนำ ให้เกษตรกรใช้เป็นพันธุ์ปลูกเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม

การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเพื่อให้ได้สายพันธุ์ดีหากต้องการให้ได้รับการรับรองพันธุ์จะต้องมีการบันทึกข้อมูลต่างๆ ตามที่กรมการข้าวก าหนด ผู้ปรับปรุงพันธุ์จะต้องยื่นเอกสารข้อมูลพันธุ์ข้าวเพื่อเสนอขอรับการรับรองพันธุ์ข้าวจากกรมการข้าว โดยผ่านขั้นตอนการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลพันธุ์ข้าวของกรมการข้าว

“กรมการข้าว” เตรียมรับรองพันธุ์ข้าวใหม่ 3 สายพันธุ์

และคณะกรรมการพิจารณารับรองพันธุ์ของกรมการข้าว เมื่อคณะกรรมการลงมติเห็นชอบแล้ว อธิบดีกรมการข้าวจะเป็นผู้ลงนามให้การรับรองพันธุ์ในขั้นตอนสุดท้าย นับว่าพันธุ์ข้าวที่เสนอขอรับรองนั้นเป็นพันธุ์ข้าวที่มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องตามเกณฑ์ เป็นที่เชื่อถือได้ว่าสามารถแนะน าให้น าไปใช้ปลูกและใช้ประโยชน์ได้ต่อไป

อย่างไรก็ดีทั้ง 3 สายพันธุ์นี้มั่นใจว่าจะตอบโจทย์ชาวนา โรงสี และผู้ส่งออก คอยติดตามตอนต่อไปอนาคตทิศทางข้าว จะตอบโจทย์หรือไม่