svasdssvasds

'บรรยง' นั่งแท่นประธานกรรมการ บสย. คนใหม่

12 มี.ค. 2562 เวลา 9:50 น. 536

คณะกรรมการ บสย. มีมติแต่งตั้ง "บรรยง  วิเศษมงคลชัย" ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการคนใหม่ แทนที่ 'สุรชัย' ซึ่งครบกำหนดวาระตามเวลาเกษียณอายุการทำงาน เชื่อช่วยสร้างความแข็งแกร่งหกับองค์กร และช่วยเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งทุน

รายงานข่าวจาก บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ บสย. มีมติแต่งตั้ง นายบรรยง วิเศษมงคลชัย ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บสย. โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 มี.ค. 2562 เป็นต้นไป แทน นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่ง เนื่องจากเกษียณอายุ เมื่อวันที่ 10 มี.ค. ที่ผ่านมา

 

'บรรยง' นั่งแท่นประธานกรรมการ บสย. คนใหม่


สำหรับ นายบรรยง วิเศษมงคลชัย ปัจจุบัน อายุ 61 ปี สำเร็จการศึกษาปริญญาโททางกฎหมาย, Temple University, School of Law, Philadelphia, Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผ่านการอบรมหลักสูตร Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรนักเรียนปลัดอำเภอ รุ่นที่ 48 วิทยาลัยการปกครอง (นปอ.) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) และหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 119/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 

'บรรยง' นั่งแท่นประธานกรรมการ บสย. คนใหม่

นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และกรรมการ บริษัท เอเบิ้ล แอสเสท กรุ๊ป จำกัด โดยมีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งสำคัญ ได้แก่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสก.) และผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

ทั้งนี้ การขึ้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บสย. จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของคณะกรรมการ บสย. เพิ่มโอกาสการขยายฐานผู้ประกอบการ และดำรงไว้ซึ่งบทบาทสำคัญในการช่วยผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งทุน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาศักยภาพ SMEs และเสริมความแข็งแกร่งด้านการบริหารจัดการแก้ไขหนี้ด้อยคุณภาพของ บสย. ด้วย

'บรรยง' นั่งแท่นประธานกรรมการ บสย. คนใหม่