svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ไฟเขียว! 111 ล้าน ให้การเคหะฯ สร้างห้องเช่าผู้มีรายได้น้อยลำปาง

30 ตุลาคม 2561
วันนี้ (30 ต.ค. 2561) เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมแสนหวี หอประชุมนานาชาติ 40 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 8/2561 ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ครม. มีมติอนุมัติ ดังนี้

carbinet

1.อนุมัติการดำเนินโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปี 2560 จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการอาคารเช่า จ.ลำปาง รวม 229 หน่วย วงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 111,652,000 บาท ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ

โดยแหล่งที่มาของวงเงินลงทุน ประกอบด้วย เงินอุดหนุนจากรัฐบาล จำนวน 99,615,000 บาท และเงินรายได้ของการเคหะแห่งชาติ จำนวน 12,037,000 บาท สำหรับการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขอให้การเคหะแห่งชาติใช้จ่ายจากเงินรายได้ของการเคหะแห่งชาติเป็นลำดับแรก หากไม่เพียงพอให้ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ/หรือ เงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีไปดำเนินการ โดยควบคุมต้นทุนค่าก่อสร้างให้เป็นไปอย่างประหยัดและอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ส่วนที่เหลือให้การเคหะแห่งชาติจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามความจำเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

2.ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (การเคหะแห่งชาติ) รับความเห็นของกระทรวงการคลัง และคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

โดยโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปี 2560 เป็นการดำเนินการตามแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ซึ่งอยู่ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (2560–2579) ที่การเคหะแห่งชาติจัดทำเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ที่เป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ อันจะเป็นการแก้ไขปัญหาและขยายโอกาสในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อย โดยโครงการฯ ดังกล่าวจะจัดสร้างลักษณะอาคารพักอาศัยรวมสูง 3–5 ชั้น ห้องอเนกประสงค์ ขนาด 28 ตารางเมตร โดยห้องพักอาศัยชั้นล่างของอาคารออกแบบตามแนวอารยสถาปัตย์ (Universal Design) กล่าวคือ เป็นการออกแบบเพื่อคนทุกกลุ่ม เพื่อรองรับการอยู่อาศัยของครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุและผู้พิการ (จำนวนร้อยละ 10 ของหน่วยรวมในโครงการฯ) และออกแบบอาคารและโครงการ โดยยึดหลักการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ECO – Friendly Housing)

ทั้งนี้ โครงการอาคารเช่าฯ จ.ลำปาง จำนวน 229 หน่วย สร้างบนพื้นที่ที่ดินของการเคหะแห่งชาติ ขนาด 5.46 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่บนถนนลำปาง–แม่ทะ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง ประเภทอาคาร เป็นอาคารชุดพักอาศัยรวม 4 ชั้น อัตราค่าเช่า 692 บาท/เดือน โดยยังไม่รวมค่าดูแลชุมชน ค่าภาษีโรงเรือน ค่าประกัน และค่าซ่อมใหญ่ ถ้ารวมแล้วค่าเช่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,700 บาท/เดือน

e-book-1-503x62-7