svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

 วธ.พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทยสู่ระดับนานาชาติ

23 ตุลาคม 2561
 

กระทรวงวัฒนธรรมเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทยสู่ระดับนานาชาติ อบรมแม่ไก่ CPOT  และต่อยอดผลิภัณฑ์ชุมชนคุณธรรมฯ พร้อมเปิดช่องทางจำหน่ายสินค้าออนไลน์ หวังเพิ่มรายได้แก่ประชาชน

[caption id="attachment_336546" align="aligncenter" width="503"] นายกฤษศญพงษ์  ศิริ นายกฤษศญพงษ์ ศิริ[/caption]

นายกฤษศญพงษ์  ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) เปิดเผยว่า จากยุทธศาสตร์ชาติ 20  ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขันและนโยบายประเทศ 4.0 นโยบายนายกรัฐมนตรี มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และยุทธศาสตร์ วธ.  พัฒนาทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค้าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน และต่อยอดให้ชุมชนคุณธรรมฯต้นแบบทั่วประเทศสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย  หรือ (Cultural Product of Thailand : CPOT)  ซึ่งพัฒนามาจากวัฒนธรรมไทย มีคุณค่า ความหมาย เรื่องราว ด้านวัฒนธรรม อันเป็นรากเหง้าที่ได้รับการสืบสาน สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ บ่งบอก อัตลักษณ์ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างเป็นสินค้าเชิงพาณิชย์ แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่  1. อาหาร 2. ผลิตภัณฑ์จากผ้า 3. เครื่องประดับ 4. ของใช้ ของตกแต่ง 5. ศิลปะการแสดง ศิลปะการต่อสู้ การละเล่น

สำหรับผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561 ได้ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย อาทิ จัดทำกรอบการดำเนินงานขับเคลื่อนศูนย์บันดาลไทยและติดตามผลการดำเนินงานศูนย์บันดาลไทย 76 แห่งทั่วประเทศโดยแบ่งเป็น จังหวัดนำร่อง(ที่มีผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพสูง) และ จังหวัดต่างๆที่มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด และจัดทำแผนและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการส่งเสริมพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมของหน่วยงานในสังกัด วธ. ได้แก่ สำนักงานปลัด วธ. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรมศิลปากร และสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นต้น

595959859 ดังนั้น ในแผนขับเคลื่อนการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ปี 2562 ตั้งเป้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมสู่ระดับชาติและนานาชาติ อาทิ รวบรวมองค์ความรู้ ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการนำมาส่งเสริมการทำงานทางวัฒนธรรมของชุมชน พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมต่อไป จัดอบรมและติดตามผลการพัฒนา CPOT โดยเชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียงในระดับชาติและนานาชาติมาให้ความรู้และแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นเสมือนพี่เลี้ยงหรือแม่ไก่นำความรู้ไปขยายต่อในชุมชนคุณธรรมฯ  ติดตามการผลิตและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ รวมทั้งต้นฉบับหนังสือ “ฝากไทย” ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ

ส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ CPOT และฝากไทยให้ประชาชนและสื่อมวลชนได้รับรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น ทางสื่อออนไลน์ http://www.cpot.in.th/สื่อสิ่งพิมพ์การ Road Show สินค้า(ณ อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี) เป็นต้น 5.จัดทำหนังสือและ e book เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมโดยพัฒนาให้มีรูปแบบน่าสนใจมีความร่วมสมัยตรงตามกระแสและความต้องการของตลาด เช่น ฝากรักฝากไทย /ผลิตภัณฑ์ CPOT ประจำปี 2561

จัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการลงนาม MOU เพื่อการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไทย ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดทำข้อมูลทางวิชาการและคัดเลือกผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม/ฝากไทย เพื่อเตรียมจัดตั้งศูนย์บันดาลไทย ณ กระทรวงวัฒนธรรม จัดทำต้นฉบับหนังสือ “วัฒนธรรมสรรค์สร้าง เศรษฐกิจสร้างสรรค์” และเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการด้านการส่งเสริม ต่อยอดผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติที่ประเทศกัมพูชา เป็นต้น ซึ่งการดำเนินงานทุกโครงการจะมีการติดตามประเมินผลและรายงานผลต่อผู้บริหาร วธ.เป็นระยะ 090861-1927-9-335x503-8-335x503-9