svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

นครปฐมเปิดชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี 21แห่งแนวคิดร่วมสุข ร่วมวิถี ร่วมสมัย

19 ตุลาคม 2561
นครปฐม เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 21 ชุมชน ภายใต้แนวคิด "ร่วมสุข ร่วมวิถี ร่วมสมัย" เน้นเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนด้วยเสน่ห์และภูมิปัญญาท้องถิ่น

nakt

นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยมีรักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัด ผู้แทนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 21 หมู่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนภาคเอกชน เข้าร่วมงาน เพื่อจัดแสดง จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ของฝากของที่ระลึก และบริการของหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ ห้องประชุมโรงแรมริเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

nakt2

นายชาญนะ กล่าวว่า จังหวัดนครปฐม มีชุมชนเข้าร่วมโครงการจาก 7 อำเภอ จำนวน 21 ชุมชน โดยการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี นับเป็นยุทธศาสตร์ใหม่ในการสนับสนุนส่งเสริม และยกระดับผลิตภัณฑ์ รวมทั้งพัฒนาช่องทางการตลาด ให้มีความหลากหลาย ตลอดจนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ด้วยการนำเสน่ห์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น อัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรมชุมชน และความคิดสร้างสรรค์มาช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชน ผสมผสานกับวิถีชีวิตในการผลิต ซึ่งจะช่วยให้เกิดการใช้จ่ายในทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในชุมชน เป็นการสร้างและกระจายรายได้ภายในชุมชน ภายใต้แนวคิด ร่วมสุข ร่วมวิถี ร่วมสมัย ที่จะนำพาไปสู่การสร้างความเข้มแข็งและความสุขอย่างยั่งยืนแก่ชุมชน

nakt3

ทั้งนี้ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หรือเรียกทั่วไปว่า “แอ่งเล็ก เช็คอิน” จำนวน 3,273 หมู่บ้าน ภายใต้แนวคิดในการพัฒนา OTOP รูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้นสู่การสร้างรายได้ตามความต้องการของชุมชน เพื่อเป้าหมายในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง และประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ โดยเน้นการดึงนักท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชนให้ชาวบ้านได้ขายสินค้าอยู่ในชุมชนของตนเองเป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้ชุมชน โดยการดึงเสน่ห์ภูมิปัญญาวิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์มาแปลงเป็นรายได้ ทำให้เกิดการกระจายรายได้ภายในชุมชน ช่วยส่งเสริมการสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยทุกคนในชุมชนพร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดี อันจะส่งผลให้ลูกหลานมนชุมชนไม่ต้องออกไปหารายได้จากภายนอกชุมชน เป็นโครงการภายใต้โครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" ตามนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน บนพื้นฐานการเติบโตและก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน

nakt4

e-book-1-503x62