svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

'กฤษฎา' ขึ้นเวทีสหประชาชาติ! ชู "ศาสตร์พระราชา" แก้ปัญหาความอดอยากหิวโหยของโลก

17 ตุลาคม 2561
"รมว.เกษตรฯ" เข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรี วาระความมั่นคงอาหารโลกและวันอาหารโลก ณ สำนักงานใหญ่ เอฟ เอ โอ กรุงโรม ประเทศอิตาลี ยืนยัน ประเทศไทยมุ่งหน้าร่วมมือประชาคมโลกแก้ไขปัญหาความอดอยากหิวโหยตามแนวทางพระราชดำริของ "รัชกาลที่ 9" เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความอดอยากหิวโหยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2561 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขึ้นกล่าวแถลงผลงานของรัฐบาลไทยในการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายของสหประชาชาติ (SDGs) ตามเป้าหมายที่ 2 ซึ่งเกี่ยวกับวาระการสร้างความมั่นคงอาหาร และการขจัดปัญหาความอดอยากหิวโหย ในที่ประชุมองค์การอาหารและเกษตรแห่งประชาชาติ หรือ FAO ณ กรุงโรม พร้อมได้นำเสนอ "ศาสตร์พระราชา" ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้น้อมนำลงไปสู่การปฏิบัติจริงผ่านโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพัฒนาของส่วนราชการต่าง ๆ ในด้านบริหารจัดการดิน น้ำ และทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน เพื่อนำมาใช้ในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร และได้กล่าวถึงพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ได้ให้ทุกส่วนราชการน้อมนำพระราชดำริของ "ในหลวง รัชกาลที่ 9" มาขยายผลสู่การปฏิบัติให้ครอบคลุมทุกมิติ ผ่านโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนไทยในด้านต่าง ๆ เช่น โครงการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร (มทส.)โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตาม พระราชดำริ เป็นต้น


S__65568884

นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะทูตพิเศษด้านการขจัดความหิวโหยของ FAO และทูตพิเศษด้านโครงการอาหารในโรงเรียนของโครงการอาหารโลก (WFP) โดยได้ดำเนินการผ่านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศไทย

รมว.เกษตรฯ รายงานต่อที่ประชุมเอฟ เอ โอ ว่า ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร อันดับ 11 ของโลก และไทยให้ความสำคัญกับโครงการขจัดความอดอยากหิวโหยของสหประชาชาติ ซึ่งผู้แทนเอฟ เอ โอ ที่ทำหน้าที่อภิปรายในที่ประชุมได้กล่าวยกย่องความสำเร็จในการสร้างความมั่นคงอาหารและความหิวโหยของประเทศไทยผ่านโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของทั้งส่วนราชการและภาคประชาชนในประเทศไทย

ดาวน์โหลดอีบุ๊กแทรกข่าว