svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เมืองสุรินทร์ฯดึงเสน่ห์ภูมิปัญญาอัตลักษณ์วิถีชีวิตวัฒนธรรมเชื่อมชุมชนท่องเที่ยว

12 ตุลาคม 2561
เมืองสุรินทร์ฯชู "ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี" เชื่อมโยงเส้นทางส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว ดึงเสน่ห์ ภูมิปัญญา อัตลักษณ์ วิถีชีวิตวัฒนธรรม เดินหน้าขับเคลื่อนสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง

suri2

นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เปิดงาน "ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี" อำเภอสนม ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยมีนายบัณฑูรย์ ภวสุริยกุล พัฒนาการอำเภอสนม พร้อมด้วยตัวแทนส่วนราชการ กลุ่มฯ องค์กรประชาชน และสื่อมวลชนเข้าร่วม ณ สนามที่ว่าการอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

นายคณัสชนม์ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่การพัฒนาคนไทยให้มีความสุข และตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน รับผิดชอบโครงการ "ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี" จำนวน 3,273 หมู่บ้าน ถือเป็นภารกิจหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวนโยบายของรัฐบาลเรื่องการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่ชุมชนในการพัฒนาเชิงพื้นที่

suri

ด้าน นายบัณฑูรย์ ภวสุริยกุล พัฒนาการอำเภอสนม กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสุรินทร์ ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน มี 5 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น และการส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว เพื่อให้ "ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี" อำเภอสนม จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านพลับ บ้านหนองขุนศรี บ้านหนองหลัก และบ้านสำโรง ได้รับการพัฒนาอาชีพมีรายได้เพิ่ม ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง โดยใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา อัตลักษณ์ วิถีชีวิตวัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์แปลงเป็นรายได้

suri1

อีกทั้ง เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง เตรียมตัวเป็นเจ้าภาพที่ดี เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางในการท่องเที่ยวให้มีความโดดเด่น เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว และพัฒนาบุคลากรผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชน ให้มีความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ และสามารถนำมาต่อยอดในการบริหารจัดด้านการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน

suri3

ทั้งนี้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หรือที่เรียกทั่วไปว่า “แอ่งเล็ก เช็คอิน” จำนวน 3,273 หมู่บ้าน เป็นแนวคิดในการพัฒนา OTOP รูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้นสู่การสร้างรายได้ตามความต้องการของชุมชน เพื่อเป้าหมายในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง และประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ โดยเน้นการดึงนักท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชนให้ชาวบ้านได้ขายสินค้าอยู่ในชุมชนของตนเอง เป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้ชุมชนโดยการดึงเสน่ห์ภูมิปัญญาวิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์มาแปลงเป็นรายได้ทำให้เกิดการกระจายรายได้ภายในชุมชน ช่วยส่งเสริมการสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยทุกคนในชุมชนพร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดี อันจะส่งผลให้ลูกหลานมนชุมชนไม่ต้องออกไปหารายได้จากภายนอกชุมชน โดยเป็นโครงการภายใต้โครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" ของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ” และการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนบนพื้นฐานการเติบโตและก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน

suri5

suri6

595959859