svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

สรรพากรขยายเวลาเก็บแวต 7% ถึง ก.ย. 62

12 ตุลาคม 2561
กรมสรรพากรแจ้งว่า การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม(แวต) ยังคงจัดเก็บในอัตรา 7% จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน รวมถึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่น ในการประกอบธุรกิจให้กับภาคเอกชน และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนาดใหญ่ให้สามารถดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อจะทำให้การบริโภคและการลงทุนของประเทศขยายตัวต่อไป

logo rd

ทั้งนี้ตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่า ด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 669) พ.ศ. 2561 โดยให้ยังคงจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 7% รวมภาษีท้องถิ่น โดยเป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม 6.3% และภาษีท้องถิ่น 0.7% สำหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนำเข้าทุกกรณี

ส่วนการที่ระบุว่า เป็นการลดอัตราภาษีลงมานั้น เนื่องจากกฎหมายปัจจุบันกำหนดให้กรมสรรพากรจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 10% จึงจำเป็นต้องมีการออกพระราชกฤษฎีกาเพื่อลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มลงมาที่ 7% รวมภาษีท้องถิ่น

595959859