svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

คปภ.แจงขั้นตอนมาตรการกม.กรณีบริษัทประกันภัยดำรงเงินกองทุนไม่ครบ

10 ตุลาคม 2561
คปภ. ชี้แจงขั้นตอนมาตรการทางกฎหมายกรณี บริษัทประกันภัยดำรงเงินกองทุนไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด เลขาธิการ คปภ. ย้ำยังไม่มีบริษัทประกันภัยรายใดถูกสั่งหยุดรับประกันภัย

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เผยว่า ตามที่มีการเผยแพร่ประกาศของสำนักงาน คปภ. ฉบับที่ 17/2561 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561 กรณีมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยของ บริษัท คิงไว ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำรงเงินกองทุนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดตามประกาศ คปภ. เรื่องกำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2558 นั้น

kpt1

สำนักงาน คปภ. ขอชี้แจงว่า การประกาศการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติตามกฎหมาย ของบริษัทประกันภัยดังกล่าวเป็นไปตามมาตรา 111/2 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งบัญญัติให้สำนักงาน คปภ. ประกาศการฝ่าฝืนฯ โดยต้องระบุรายละเอียดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามให้ประชาชนทราบ  ตามข้อกฎหมายในกรณีที่เงินกองทุนของบริษัทลดลงต่ำกว่าเงินกองทุนที่ต้องดำรงไว้ตามกฎหมาย บริษัทจะต้องเสนอโครงการเพื่อแก้ไขฐานะเงินกองทุนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียน หรือวันที่ผู้สอบบัญชีหรือบริษัทตรวจพบ และเมื่อนายทะเบียนให้ความเห็นชอบโครงการแล้ว ในระหว่างดำเนินการตามโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ บริษัทสามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ แต่จะดำเนินการขยายธุรกิจไม่ได้จนกว่าจะสามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามมาตรา 27 วรรคสอง

090861-1927-3-335x503

“กรณีของบริษัท คิงไว ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงาน คปภ. ได้รับแจ้งว่าได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อแก้ไขฐานะเงินกองทุนแล้ว แต่อยู่ในระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนให้มีผลตามกฎหมาย ซึ่งหากตรวจสอบแล้วพบว่าระดับเงินกองทุนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ก็จะไม่มีกรณีที่นายทะเบียนจะต้องให้ความเห็นชอบโครงการเพื่อแก้ไขฐานะเงินกองทุนตามมาตรการที่กฎหมายกำหนด ขณะนี้ จึงยังไม่มีคำสั่งห้ามบริษัท คิงไว ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในการดำเนินการขยายธุรกิจ และบริษัทฯ ยังสามารถรับประกันภัยรายใหม่ได้” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

e-book-1-503x62-7