svasdssvasds

ครม. เคาะงบกลาง 390 ล้าน สร้างบุคลากรและวิจัยรับ “อีอีซี”

17 ก.ค. 2561 เวลา 11:55 น. 147
- 17 ก.ค. 61 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุม ครม. วันนี้ ครม. มีมติอนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการเร่งด่วน ภายใต้แผนปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี 14 โครงการ จำนวน 390.4829 ล้านบาท ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เสนอ

สกพอ. รายงานว่า

1. แผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี รองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เป็นหนึ่งในแผนงานย่อยภาคใต้แผนการพัฒนาพื้นที่ EEC เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางดำเนินการในช่วง พ.ศ. 2560–2564 ให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการยกระดับการพัฒนาบุคลากรการศึกษา การวิจัยและเทคโนโลยีในพื้นที่ EEC อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ ผลิตกำลังคนให้มีคุณสมบัติตามความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย และสนับสนุนการวิจัย การสร้างนวัตกรรม และการพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งจะนำไปสู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายต่อไป

โดยการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าวมีแนวทางในการพัฒนา ได้แก่ (1) ผลิตบุคลากร และสร้างความรู้ตามความต้องการของตลาด (2) ผู้ประกอบการเอกชนประสานงานโดยตรงกับสถาบันการศึกษา โดยมีหน่วยงานรัฐคอยเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ (3) ระดมความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและศูนย์เทคโนโลยีชั้นนำทั่วโลก มาร่วมมือกับสถาบันการศึกษาไทย และเชิญชวนผู้เชี่ยวชาญเข้ามาทำงานและฝึกอบรมบุคลากรไทย และ (4) ร่วมมือกับนักลงทุนเอกชนชั้นนำของโลกผลิตบุคลากรสนองความต้องการของภูมิภาค โดยเฉพาะในด้านการบิน ระบบอัตโนมัติ และหุ่นยนต์ การท่องเที่ยว และการแพทย์ โดยระยะเร่งด่วนจะเน้นการผลิตบุคลากรต้นแบบ รวมถึงให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แก่เด็ก เยาวชน และเกษตรกร

2. แผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยีดังกล่าว มีจำนวนโครงการ 67 โครงการ แบ่งเป็นแผนงานระยะเร่งด่วน 34 โครงการ และแผนงานระยะกลาง 53 โครงการ (โดยมี 20 โครงการ เป็นโครงการต่อเนื่องมาจากแผนระยะเร่งด่วน) สกพอ. ร่วมกับสำนักงบประมาณ (สงป.) พิจารณาโครงการตามแผนงานระยะเร่งด่วนแล้วเห็นว่า มีโครงการเร่งด่วนที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการ (แต่ยังไม่มีงบประมาณ) 14 โครงการ โดยจำเป็นต้องขอใช้งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 390.4829 ล้านบาท เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินการภายในปีงบประมาณ 2561 (เดือน ก.ค. ถึง ก.ย. 2561)