svasdssvasds

“พาณิชย์” ร่วมมือ “อังค์ถัด” สานต่อเศรษฐกิจ

06 ก.ค. 2561 เวลา 12:19 น. 180
พาณิชย์ร่วมมืออังค์ถัดสานต่อพันธมิตรทางเศรษฐกิจทุกภูมิภาคเน้นสร้างความแข็งแกร่งทางการค้ากับประเทศกำลังพัฒนา

- 6 ก.ค. 61 - นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้หารือกับ ดร.มูคิสะ คิทูยิ เลขาธิการอังค์ถัด (UNCTAD) เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2561 ในประเด็นความร่วมมือระหว่างไทยกับอังค์ถัด และการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยเลขาธิการอังค์ถัดเห็นว่า ไทยและอังค์ถัดมีความสัมพันธ์เชิงวิชาการและความร่วมมือด้านการค้าและการพัฒนาที่แน่นแฟ้นระหว่างกันมาโดยตลอด โดยที่ผ่านมาไทยมีบทบาทนำในเวทีระหว่างประเทศ ตลอดจนความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนาด้วยกัน

การหารือครั้งนี้ ไทยได้สร้างความมั่นใจกับอังค์ถัดว่าไทยพร้อมร่วมมือและสานต่อการเป็นพันธมิตรทางเศรษฐกิจกับประเทศคู่ค้าในทุกภูมิภาค รวมทั้งประเทศในกลุ่มแอฟริกา นอกจากนี้ ไทยยังคงสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคี และให้ความสำคัญกับความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนำมาซึ่งประโยชน์ร่วมกัน โดยในปี 2562 ที่ไทยจะเป็นประธานอาเซียนจะเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างอาเซียนกับประเทศนอกภูมิภาคอาเซียนอย่างต่อเนื่อง นอกจากอาเซียนแล้ว ไทยยังต้องการขยายความร่วมมือและการเชื่อมโยงกับประเทศกำลังพัฒนา เพื่อสร้างความแข็งแกร่งร่วมกัน อาทิ การสร้างรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมไปสปป.ลาว และจีน ตาม Belt and Road Initiative ซึ่งสามารถเชื่อมต่อไปเส้นทางมหาสมุทรสู่อินเดียและแอฟริกาได้

“ไทยขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่เน้นการเพิ่มบทบาทและพัฒนาศักยภาพของ SMEs ให้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโลก และการส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เพื่อขยายโอกาสทางการค้าและเพิ่มช่องทางเข้าสู่ตลาดใหม่ๆ ซึ่งจะทำให้ SMEs ไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก และยังได้ให้การสนับสนุนแก่ SMEs ของประเทศเพื่อนบ้านด้วย” นายสนธิรัตน์ เสริม