svasdssvasds

ราชกิจจาฯประกาศ"ทศพร ศิริสัมพันธ์"นั่งเลขาสภาพัฒน์

04 ก.ค. 2561 เวลา 8:14 น. 173
ราชกิจจานุเบกษาประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด สํานักนายกรัฐมนตรี พ้นจากตําแหน่ง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย ดังนี้

1. นายทศพร ศิริสัมพันธ์ พ้นจากตําแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

rajki

2. นายปกรณ์ นิลประพันธ์ พ้นจากตําแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

e-book-1-503x62-7