เปิดบันทึก!! โอนที่ธรณีสงฆ์วัดดอนเมืองให้สนามบินฯ

23 พ.ค. 2561 เวลา 14:47 น. 945
เมื่อวันที่ 22 พ.ค. ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดดอนเมือง ตำบลสีกัน อำเภอดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ให้แก่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) พ.ศ. .... ตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้
DSC00301 โดยเรื่องนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้แนบแผนที่และบันทึกคำชี้แจงรายละเอียด ประกอบร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ดังกล่าว โดยเนื้อหา ระบุว่า บริษัท ท่าอากาศยานไทยฯ ได้ทำสัญญาเช่าที่ธรณีสงฆ์วัดดอนเมืองแขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เนื้อที่รวม 8 ไร่ 2 งาน 88 ตารางวา ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 26695 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณทิศใต้ของท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการท่าอากาศยานตั้งแต่ปี 2525 เป็นต้นมา และปัจจุบันได้มีการปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวบางส่วนเป็นลานจอดอากาศยานเพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนหลุมจอดอากาศยานและเป็นเส้นทางสำหรับนำอากาศยานเข้าและออกจากโรงเก็บอากาศยาน
3414 แต่โดยที่จำเป็นต้องมีการใช้ประโยชน์ในที่ธรณีสงฆ์ดังกล่าว เพื่อเป็นการปรับปรุงขีดความสามารถในการรองรับผู้ประกอบการและผู้โดยสารอากาศยานที่จะมีเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ประกอบกับที่ธรณีสงฆ์ดังกล่าวอยู่ในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องผาติกรรม(การโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินวัด)ที่ธรณีสงฆ์วัดดอนเมือง โดยบริษัท ท่าอากาศยานไทยฯ ได้ติดต่อกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อขอโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ดังกล่าว ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้นำเสนอมหาเถรสมาคมพิจารณาแล้วไม่ขัดข้อง และวัดดอนเมืองได้รับคำผาติกรรมแล้ว สมควรโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ดังกล่าว ให้แก่บริษัทท่าอากาศยานไทยฯ จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้