พาณิชย์นำทีมร่วมประชุมรมต.การค้าเอเปคหวังสร้างโอกาสทางการค้าเพิ่ม

21 พ.ค. 2561 เวลา 11:48 น. 79
ชุติมา นำทีมไทยร่วมประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ครั้งที่ 24 หวังสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนอย่างทั่วถึง และขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ชี้มูลค่าการค้าไทย-กลุ่มเอเปคสูงกว่า 300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 70% ของการค้าไทย

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า มีกำหนดการจะเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค (APEC Minister Responsible for Trade’s Meeting: MRT) ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2561 ณ กรุงพอร์ตมอร์สบี รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี โดยมีหัวข้อหลัก (Theme) คือ “การสร้างโอกาสอย่างทั่วถึงเพื่อเปิดรับอนาคตทางดิจิทัล” ซึ่งจะมุ่งเน้นหารือประเด็นสำคัญ อาทิ การสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคี ท่ามกลางภาวะปัจจุบันที่มีการใช้มาตรการฝ่ายเดียว เพื่อกีดกันทางการค้า และติดตามเร่งรัดการดำเนินการตามเป้าหมายโบกอร์ ที่สมาชิกเอเปคต้องเปิดการค้าเสรีและการลงทุนตามความสมัครใจ และความพร้อมตามแผนงาน การดำเนินการตามปฏิญญาลิมา ว่าด้วยเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก (FTAAP) รวมทั้งหารือเกี่ยวกับแผนงานเพื่อสร้างโอกาสการค้าและการลงทุนอย่างทั่วถึง

เอเปคให้ความสำคัญกับเรื่องการส่งเสริมความเชื่อมโยงวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) เข้าสู่ห่วงโซ่คุณค่าโลก การเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาโลจิสติกส์ ความร่วมมือด้านกฎระเบียบที่เน้นความโปร่งใส และการใช้ประโยชน์จากพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เพื่ออำนวยความสะดวกการค้าดิจิทัล และส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกแบบไร้รอยต่อ มีการบูรณาการทางเศรษฐกิจการค้าในภูมิภาค โดยมุ่งหวังให้เติบโตอย่างทั่วถึงและยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งสอดคล้องกับการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจฐานรากของไทย ที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการเชื่อมโยงทางการค้าตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค จนถึงระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมให้ SMEs ก้าวสู่การเป็น “Smart Enterprise” และสนับสนุนให้มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างหรือใช้เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการ

chu

นางสาวชุติมากล่าวเพิ่มเติมว่า การเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคครั้งนี้ เป็นโอกาสที่ไทยจะได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และประสบการณ์ แนวปฏิบัติที่ดีของไทย ตลอดจนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนความร่วมมือทางการค้าและการลงทุน เพื่อเสริมสร้างการเติบโตทางการค้าและการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกอย่างยั่งยืนและทั่วถึง เอเปคเป็นเวทีหารือและดำเนินการความร่วมมือของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ประกอบด้วยสมาชิก 21 เขตเศรษฐกิจ คือ ออสเตรเลีย บรูไน แคนาดา ชิลี จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ ปาปัว-นิวกินี เปรู ฟิลิปปินส์ รัสเซีย สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย เวียดนาม และสหรัฐอเมริกา

ในปี 2560 เอเปคมีผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) มูลค่า 47.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 59% ของ GDP โลก และมีประชากรรวม 2.9 พันล้านคน คิดเป็น 39% ของประชากรโลก และเป็นคู่ค้าที่สำคัญของไทย โดยการค้าของไทยกับกลุ่มเศรษฐกิจเอเปคมีมูลค่า 319,661 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 70 % ของการค้ารวมของไทย โดยเป็นการส่งออก 164,217 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 70 %ของการส่งออกรวมของไทย และการนำเข้า 155,444 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น69 %ของการนำเข้ารวมของไทย

e-book-1-503x62-7