ลำพูนเปิดกาดประชารัฐ”เก็บตะวัน” เพิ่มโอกาสจำหน่ายสินค้า สร้างรายได้ให้ประชาชน

05 ธ.ค. 2560 เวลา 9:28 น. 274
S9120069 -5 ธ.ค.60-ที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกาดประชารัฐ”เก็บตะวัน” อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยมี นายสำเริง ไชยเสน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ,นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ ปลัดจังหวัดลำพูน ,นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน,พันเอกนพดล คามเกตุ เสนาธิกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นายประทีป การมิตรี นายอำเภอเมืองลำพูน กล่าวว่า กาดประชารัฐ ”เก็บตะวัน” อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนเป็นการแปลงนโยบายโครงการตลาดประชารัฐของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ โดยความร่วมมือของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ภาคีการพัฒนา ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน ภายใต้กรอบแนวคิดที่ว่า “กาดหมู่เฮาจาวละปูน ฮ่วมกันสร้าง Brand ” กล่าวคือ เป็นตลาดการบูรณาการของตลาดประชารัฐ 8 ประเภท ได้แก่ 1. ตลาดปลอดภัย 2. ตลาดไร้ขยะ 3. ตลาดเกษตรอินทีรย์ 4. ตลาดบริหารจัดการกันเอง

S9120089 สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่นำสินค้ามาจำหน่าย ประกอบด้วย ผู้มีรายได้น้อย เกษตรกร ผุผลิตผู้ประกอบการOTOP ที่ลงทะเบียนกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองลำพูน จำนวนทั้งสิ้น 148 ราย ซึ่งจำแนกของตลาดดังนี้ 1.ตลาด Green Market จำนวน 36 ราย 2.ตลาดคนไทยยิ้มได้ จำนวน 97 ราย 3.ตลาดท้องถิ่นสุขใจ จำนวน 70 ราย 4.ตลาดของดีจังหวัด จำนวน 35 ราย 5.ตลาด Modern Traed จำนวน 51 ราย 6.ตลาดของดีวิถีชุมชน จำนวน 35 ราย 7. ตลาดต้องชม จำนวน 11 ราย 8.ตลาดถนนสายวัฒนธรรม จำนวน 40 ราย โดยจะดำเนินการเปิดตลาดทุกวันจันทร์ของสัปดาห์

ทั้งนี้อำเภอเมืองลำพูนได้ทำการทดสอบตลาด เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา กล่าวได้ว่า ประสบความสำเร็จในระดับที่น่าพอใจ กล่าวคือ มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมทดสอบตลาด จำนวนทั้งสิ้น 57 ราย ยอดจำหน่ายทั้งหมด 27,460 บาท พบว่า ประเภทอาหารมียอดจำหน่ายสูงสุด 14,950 บาท รองลงมา เป็นพืชผักปลอดสารพิษของพี่น้องเกษตรกร จำนวน 8,450 บาท และที่สำคัญและเป็นประโยชน์ ในเชิงบริหารจัดการตลาดคือ การสะท้อนปัญหา/อุปสรรค์ของกลุ่มเป้าหมายและลุกค้าที่มาเยี่ยมชมตลาด ซึ่งได้นำมาสู่การปรับปรุงในการจัดกิจกรรมเปิดกาดประชารัฐ รัฐ ”เก็บตะวัน” อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ในวันนี้แล้ว e-book

แท็กที่เกี่ยวข้อง