ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ "คำแถลงนโยบายรัฐบาลเศรษฐา ทวีสิน" ฉบับเต็ม

11 ก.ย. 2566 | 06:33 น.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี "นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี" แถลงต่อรัฐสภา วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 ฉบับเต็ม

วันที่ 11 ก.ย. 66 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี" แถลงต่อรัฐสภา วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 ซึ่งเป็นคำแถลงฉบับเต็มภายหลังจากนายเศรษฐาแถลงเสร็จสิ้น 

ซึ่งความยาวของคำแถลงนโยบายรวมทั้งหมด 41 หน้า แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของคำแถลงนโยบายจำนวน 14 หน้า และส่วนที่สอง คือภาคผนวก ซึ่งเป็นตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีกับหน้าที่ของรัฐและแนวนโยบายแห่งรัฐของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และยุทธศาสตร์ชาติ

 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566

โดยตอนท้ายของคำแถลงนโยบาย นายเศรษฐา กล่าวว่า ท้ายที่สุด รัฐบาลขอให้ความเชื่อมั่นแก่รัฐสภาและประชาชนไทยว่า รัฐบาลจะบริหารราชการแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยึดประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนและประเทศเป็นที่ตั้ง รัฐบาลมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ

และทุ่มเทสรรพกำลังในการที่จะดำเนินนโยบายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่ไปกับการรักษาสภาพแวดล้อม

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ "คำแถลงนโยบายรัฐบาลเศรษฐา ทวีสิน" ฉบับเต็ม

เพื่อให้ประเทศก้าวไปข้างหน้า ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของผมและรัฐบาลในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนทุกคน และส่งต่ออนาคตที่ดีกว่าให้กับลูกหลานของพวกเรานับจากนี้เป็นต้นไป

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา