รายชื่อสมาชิกรัฐสภาทั้งหมด ส.ส. และ ส.ว. แบบเรียงตามลำดับอักษร

18 ก.ค. 2566 | 23:15 น.

รายชื่อสมาชิกรัฐสภาทั้งหมด "สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)" สมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) มีใครบ้าง เช็คเลยที่นี่มีคำตอบ

วันนี้ (19 ก.ค. 66) จะเป็นวันโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย รอบ 2 หลังจากที่รอบแรกชื่อของ "พิธา ลิ้มเจริญรัตน์" หัวหน้าพรรคก้าวไกล ไม่ผ่านความเห็นชอบจากเสียงส่วนใหญ่ของ ส.ส. และส.ว.

ทั้งนี้ "ฐานเศรษฐกิจ"จะพาไปรู้จักรายชื่อของ ส.ส. และ ส.ว. ผู้ที่เรียกว่ามีส่วนในการกำหนดชะตาของประเทศไทย และตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

สำหรับรายชื่อ สมาชิกรัฐสภา 750 รายชื่อ ที่มีสิทธิโหวตนายกฯ คนที่ 30 มีรายชื่อทั้ง ส.ส. และ ส.ว. ดังนี้

ตัวอักษร ก.

 • นางสาวกมนทรรศน์ กิตติสุนทรสกุล ก้าวไกล
 • นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ประชาชาติ
 • นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน ส.ว.
 • นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล ภูมิใจไทย
 • นายกรวีร์ สาราคำ เพื่อไทย
 • นายกระแสร์ ตระกูลพรพงศ์ พลังประชารัฐ
 • นายกรุณพล เทียนสุวรรณ ก้าวไกล
 • นายกฤช ศิลปชัย ก้าวไกล
 • นายกฤดิทัช แสงธนโยธิน ใหม่
 • นางสาวกฤษฎิ์ ชีวะธรรมานนท์ ก้าวไกล
 • นายกฤษฐ์หิรัญ เลิศอุฤทธิ์ภักดี ก้าวไกล
 • นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์ เพื่อไทย
 • พลตรีกลชัย สุวรรณบูรณ์ ส.ว.
 • นายกล้านรงค์ จันทิก ส.ว.
 • นายกษิดิศ อาชวคุณ ส.ว.
 • นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา ส.ว.
 • นายกัณตภณ ดวงอัมพร ก้าวไกล
 • นายกัณวีร์ สืบแสง เป็นธรรม
 • นายกันต์พงษ์ ประยูรศักดิ์ ก้าวไกล
 • นางสาวกัลยพัชร รจิตโรจน์ ก้าวไกล
 • นายกาญจน์ ตั้งปอง ประชาธิปัตย์
 • นางสาวกาญจนา จังหวะ พลังประชารัฐ
 • นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ ส.ว.
 • นางสาวกานสินี โอภาสรังสรรค์ รวมไทยสร้างชาติ
 • นางสาวการณิก จันทดา ก้าวไกล
 • นายกำพล เลิศเกียรติดำรงค์ ส.ว.
 • นายกิตติ กิตติธรกุล ภูมิใจไทย
 • นายกิตติ วะสีนนท์ ส.ว.
 • นายกิตติ สมทรัพย์ เพื่อไทย
 • นางสาวกิตติ์ธัญญา วาจาดี เพื่อไทย
 • นายกิตติภณ ปานพรหมมาศ ก้าวไกล
 • นายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ เพื่อไทย
 • นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ ส.ว.
 • นางสาวกุลวลี นพอมรบดี รวมไทยสร้างชาติ
 • นายกูรดิสถ์ จันทร์ศรีชวาลา ส.ว.
 • นายเกรียง กัลป์ตินันท์ เพื่อไทย
 • นายเกรียงไกร กิตติธเนศวร เพื่อไทย
 • นายเกรียงยศ สุดลาภา รวมไทยสร้างชาติ
 • นายเกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม เพื่อไทย
 • นายเกษม อุประ เพื่อไทย
 • นายเกียรติคุณ ต้นยาง ก้าวไกล
 • นายเกียว แก้วสุทอ ส.ว.
 • นายโกศล ปัทมะ เพื่อไทย
 • นายไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ส.ว.

ตัวอักษร ข.

 • นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์ ส.ว.
 • นางขวัญเรือน เทียนทอง พลังประชารัฐ
 • นางสาวขัตติยา สวัสดิผล เพื่อไทย

ตัวอักษร ค.

 • นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ ภูมิใจไทย
 • นายคริษฐ์ ปานเนียม ก้าวไกล
 • นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม เพื่อไทย
 • นายคอซีย์ มามุ พลังประชารัฐ
 • นายคำนูณ สิทธิสมาน ส.ว.
 • นายคำพอง เทพาคำ ก้าวไกล
 • นายคุณากร มั่นนทีรัย ก้าวไกล

ตัวอักษร จ.

 • นายจเด็จ อินสว่าง ส.ว.
 • นายจตุพร กมลพันธ์ทิพย์ พลังประชารัฐ
 • นายจรยุทธ จตุรพรประสิทธิ์ ก้าวไกล
 • นายจรัส คุ้มไข่น้ำ ก้าวไกล
 • นายจรินทร์ จักกะพาก ส.ว.
 • พันตำรวจเอกจรุงวิทย์ ภุมมา ส.ว.
 • พลโทจเรศักณิ์ อานุภาพ ส.ว.
 • นายจักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ ประชาธิปัตย์
 • นายจักรกฤษณ์ ทองศรี ภูมิใจไทย
 • นายจักรวาล ชัยวิรัตน์นุกูล เพื่อไทย
 • นายจักรัตน์ พั้วช่วย พลังประชารัฐ
 • นายจัตุรงค์ เสริมสุข ส.ว.
 • นายจาตุรนต์ ฉายแสง เพื่อไทย
 • นายจำลอง ภูนวนทา พลังประชารัฐ
 • นายจิตติพจน์ วิริยะโรจน์ เพื่อไทย
 • นางจินตนา ชัยยวรรณาการ ส.ว.
 • นายจิรชัย มูลทองโร่ย ส.ว.
 • นางจิรดา สงฆ์ประชา ส.ว.
 • พลเอกจิรพงศ์ วรรณรัตน์ ส.ว.
 • นายจิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ เพื่อไทย
 • นายจิรวุฒิ สิงห์โตทอง รวมไทยสร้างชาติ
 • นางสาวจิรัชยา สัพโส เพื่อไทย
 • นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ ก้าวไกล
 • นางสาวจิราพร สินธุไพร เพื่อไทย
 • นายจีรเดช ศรีวิราช พลังประชารัฐ
 • พลเอกจีระศักดิ์ ชมประสพ ส.ว.
 • นายจุติ ไกรฤกษ์ รวมไทยสร้างชาติ
 • นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ประชาธิปัตย์
 • นายจุลพงศ์ อยู่เกษ ก้าวไกล
 • นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ เพื่อไทย
 • นางจุฬาลักษณ์ ขันสุธรรม ก้าวไกล
 • นายแพทย์เจตน์ ศิรธรานนท์ ส.ว.
 • นายเจน นำชัยศิริ ส.ว.
 • นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ ภูมิใจไทย
 • นายเจษฎา ดนตรีเสนาะ ก้าวไกล

ตัวอักษร ฉ.

 • นายฉกาจ พัฒนกิจวิบูลย์ พลังประชารัฐ
 • นายฉลาด ขามช่วง เพื่อไทย
 • นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ส.ว.
 • นายฉัตร สุภัทรวณิชย์ ก้าวไกล
 • พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ส.ว.
 • พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ส.ว.
 • นายเฉลา พวงมาลัย ส.ว.
 • ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง เพื่อไทย
 • นายเฉลิมชัย กุลาเลิศ ก้าวไกล
 • พลอากาศตรีนายแพทย์เฉลิมชัย เครืองาม ส.ว.
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ ส.ว.
 • นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน ส.ว.
 • นายเฉลิมพงศ์ เเสงดี ก้าวไกล
 • พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ส.ว.
 • นายเฉลียว เกาะแก้ว ส.ว.

ตัวอักษร ช.

 • นางสาวชญาภา สินธุไพร เพื่อไทย
 • นางสาวชนก จันทาทอง เพื่อไทย
 • นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว พลังประชารัฐ
 • นายชยพล สท้อนดี ก้าวไกล
 • พลเอกชยุติ สุวรรณมาศ ส.ว.
 • หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร รวมไทยสร้างชาติ
 • นายชริน วงศ์พันธ์เที่ยง ก้าวไกล
 • นายชลธานี เชื้อน้อย ก้าวไกล
 • นางสาวชลธิชา แจ้งเร็ว ก้าวไกล
 • นายชลน่าน ศรีแก้ว เพื่อไทย
 • นายชลิต แก้วจินดา ส.ว.
 • นายชวน หลีกภัย ประชาธิปัตย์
 • นายชวาล พลเมืองดี ก้าวไกล
 • นายชัชวาล แพทยาไทย ไทยสร้างไทย
 • นายชัชวาล อภิรักษ์มั่นคง ก้าวไกล
 • พลตำรวจเอกชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ส.ว.
 • นายชัชวาลล์ คงอุดม รวมไทยสร้างชาติ
 • นายชัยเกษม นิติสิริ เพื่อไทย
 • นายชัยชนะ เดชเดโช ประชาธิปัตย์
 • นายชัยทิพย์ กมลพันธ์ทิพย์ พลังประชารัฐ
 • นายชัยธวัช ตุลาธน ก้าวไกล
 • นายชัยมงคล ไชยรบ พลังประชารัฐ
 • นายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ รวมไทยสร้างชาติ
 • นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร ก้าวไกล
 • พลเรือเอกชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร ส.ว.
 • นายชาญวิทย์ ผลชีวิน ส.ว.
 • นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ภูมิใจไทย
 • นายชาตรี หล้าพรหม ประชาธิปัตย์
 • พลเอกชาตอุดม ติตถะสิริ ส.ว.
 • นายชิตวัน ชินอนุวัฒน์ ก้าวไกล
 • นายชิษณุพงศ์ ตั้งเมธากุล ก้าวไกล
 • นายชุติพงศ์ พิภพภิญโญ ก้าวไกล
 • นางสาวชุติมา คชพันธ์ ก้าวไกล
 • นายชูกัน กุลวงษา ภูมิใจไทย
 • นายชูชัย มุ่งเจริญพร เพื่อไทย
 • นายชูศักดิ์ คีรีมาศทอง เพื่อไทย
 • พลเอกชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์ ส.ว.
 • นายชูศักดิ์ แม้นทิม เพื่อไทย
 • รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ศิรินิล เพื่อไทย
 • นายเชตวัน เตือประโคน ก้าวไกล
 • พลเอกเชวงศักดิ์ ทองสลวย ส.ว.
 • นายเชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์ ภูมิใจไทย
 • นายเชาวฤทธิ์ ขจรพงศ์กีรติ พลังสังคมใหม่
 • พลเรือเอกเชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ส.ว.
 • นายเชิงชาย ชาลีรินทร์ เพื่อไทย
 • ว่าที่ร้อยตรีเชิดศักดิ์ จำปาเทศ ส.ว.
 • นายเชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ ส.ว.
 • นายโชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ พลังประชารัฐ
 • นายไชยชนก ชิดชอบ ภูมิใจไทย
 • นายไชยวัฒนา ติณรัตน์ เพื่อไทย
 • นายไชยา พรหมา เพื่อไทย
 • นายไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ ก้าวไกล

ตัวอักษร ซ.

 • นายซาการียา สะอิ ภูมิใจไทย
 • นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล ส.ว.
 • นายซูการ์โน มะทา ประชาชาติ
 • นายเซีย จำปาทอง ก้าวไกล

ตัวอักษร ญ.

 • นางสาวญาณธิชา บัวเผื่อน ก้าวไกล
 • นางญาณีนาถ เข็มนาค ภูมิใจไทย

ตัวอักษร ฐ.

 • พลเรือเอกฐนิธ กิตติอำพน ส.ว.
 • นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ ไทยสร้างไทย
 • นายฐากูร ยะแสง ก้าวไกล
 • นายฐิติกันต์ ฐิติพฤฒิกุล ก้าวไกล
 • นางฐิติมา ฉายแสง เพื่อไทย

ตัวอักษร ณ.

 • นายณกร ชารีพันธ์ ก้าวไกล
 • นายณพล เชยคาแหง เพื่อไทย
 • พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย ส.ว.
 • นายณรงค์ รัตนานุกูล ส.ว.
 • นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ส.ว.
 • นายณรงค์ อ่อนสอาด ส.ว.
 • พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ส.ว.
 • นายณรงเดช อุฬารกุล ก้าวไกล
 • นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ ภูมิใจไทย
 • พลตำรวจโทณัฏฐวัฒก์ รอดบางยาง ส.ว.
 • นางสาวณัฐจิรา อิ่มวิเศษ เพื่อไทย
 • นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ก้าวไกล
 • นายณัฐพงศ์ เปรมพูลสวัสดิ์ ก้าวไกล
 • นายณัฐพงษ์ พิพัฒน์ไชยศิริ ก้าวไกล
 • นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ก้าวไกล
 • นายณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์ เพื่อไทย
 • นายณัฐพงษ์ สุมโนธรรม ก้าวไกล
 • นายณัฐพล โตวิจักษณ์ชัยกุล ก้าวไกล
 • นายณัฐวุฒิ บัวประทุม ก้าวไกล
 • นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ ชาติไทยพัฒนา

ตัวอักษร ด.

 • พลเอกดนัย มีชูเวท ส.ว.
 • นายดนุพร ปุณณกันต์ เพื่อไทย
 • นางดวงพร รอดพยาธื์ ส.ว.
 • นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง รวมไทยสร้างชาติ
 • นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ส.ว.
 • พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ส.ว.
 • นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม ส.ว.
 • นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย ส.ว.
 • พลตำรวจเอกเดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ส.ว.
 • นายเดชอิศม์ ขาวทอง ประชาธิปัตย์

ตัวอักษร ต.

 • นายตรัยวรรธน์ อิ่มใจ ก้าวไกล
 • พลตำรวจโทตรีทศ รณฤทธิวิชัย ส.ว.
 • พลอากาศเอกตรีทศ สนแจ้ง ส.ว.
 • นางสาวตรีนุช เทียนทอง พลังประชารัฐ
 • นายตวง อันทะไชย ส.ว.
 • นางสาวตวงทิพย์ จินตะเวช ภูมิใจไทย
 • นายไตรเทพ งามกมล ภูมิใจไทย
 • พลเอกไตรโรจน์ ครุธเวโช ส.ว.

ตัวอักษร ถ.

 • นายถนอมพงศ์ หลีกภัย รวมไทยสร้างชาติ
 • นายถนัด มานะพันธ์ุนิยม ส.ว.
 • นายถวิล เปลี่ยนศรี ส.ว.
 • นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล ส.ว.
 • พลอากาศเอกถาวร มณีพฤกษ์ ส.ว.
 • นายถิรเดช ตั้งมั่นก่อกิจ ภูมิใจไทย

ตัวอักษร ท.

 • นายทรงเดช เสมอคำ ส.ว.
 • นายทรงยศ รามสูต เพื่อไทย
 • นายทรงศักดิ์ ทองศรี ภูมิใจไทย
 • นายทรงศักดิ์ มุสิกอง ประชาธิปัตย์
 • นายทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย เพื่อไทย
 • นายทวิวงศ์ โตทวิวงศ์ ก้าวไกล
 • พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง ประชาชาติ
 • นายทวี สุระบาล พลังประชารัฐ
 • พลเอกทวีป เนตรนิยม ส.ว.
 • นายแพทย์ทวีวงษ์ จุลกมนตรี ส.ว.
 • นายทศพร เสรีรักษ์ เพื่อไทย
 • นางทัศนา ยุวานนท์ ส.ว.
 • นายทินพล ศรีธเรศ เพื่อไทย
 • ร้อยเอกทินพันธุ์ นาคะตะ ส.ว.
 • นางทิพา ปวีณาเสถียร ก้าวไกล
 • นางสาวทิสรัตน์ เลาหพล ก้าวไกล
 • พลเอกเทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ส.ว.
 • นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ เพื่อไทย
 • นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ก้าวไกล
 • นางเทียบจุฑา ขาวขำ เพื่อไทย

ตัวอักษร ธ.

 • พลเอกธงชัย สาระสุข ส.ว.
 • นายธนกร วังบุญคงชนะ รวมไทยสร้างชาติ
 • เรืออากาศโทธนเดช เพ็งสุข ก้าวไกล
 • นายธนพัฒน์ ศรีชนะ ภูมิใจไทย
 • นายธนยศ ทิมสุวรรณ ภูมิใจไทย
 • พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ส.ว.
 • นายธนา กิจไพบูลย์ชัย ภูมิใจไทย
 • นายธนาธร โล่ห์สุนทร เพื่อไทย
 • นายธเนศ เครือรัตน์ เพื่อไทย
 • นายธรรมนัส พรหมเผ่า พลังประชารัฐ
 • พลเอกธวัชชัย สมุทรสาคร ส.ว.
 • นายธัญธร ธนินวัฒนาธร ก้าวไกล
 • นางสาวธัญธารีย์ สันตพันธุ์ เพื่อไทย
 • นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ก้าวไกล
 • นายธานินท์ นวลวัฒน์ รวมไทยสร้างชาติ
 • นายธานี สุโชดายน ส.ว.
 • นายธานี อ่อนละเอียด ส.ว.
 • นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ รวมไทยสร้างชาติ
 • นางสาวธิษะณา ชุณหะวัณ ก้าวไกล
 • พลเอกธีรเดช มีเพียร ส.ว.
 • นางสาวธีรรัตน์ สาเร็จวาณิชย์ เพื่อไทย
 • นายธีระชัย แสนแก้ว เพื่อไทย
 • นายธีรัจชัย พันธุมาศ ก้าวไกล

ตัวอักษร น.

 • นายนครชัย ขุนณรงค์ ก้าวไกล
 • นายนนท์ ไพศาลลิ้มเจริญกิจ ก้าวไกล
 • พลเรือเอกนพดล โชคระดา ส.ว.
 • นายนพดล ทิพยชล ก้าวไกล
 • นายนพดล ปัทมะ เพื่อไทย
 • นายนพดล มาตรศรี ชาติไทยพัฒนา
 • พลเอกนพดล อินทปัญญา ส.ว.
 • นายนพพล เหลืองทองนารา เพื่อไทย
 • นายนรเสฎฐ์ ศิริโรจนกุล เพื่อไทย
 • นายนรากร นาเมืองรักษ์ เพื่อไทย
 • นายนรินทร์ คลังผา ภูมิใจไทย
 • นายนเรศ ธารงค์ทิพยคุณ พลังประชารัฐ
 • พลเอกนาวิน ดำริกาญจน์ ส.ว.
 • นายนิกร โสมกลาง เพื่อไทย
 • นายนิคม บุญวิเศษ เพื่อไทย
 • นางสาวนิตยา มีศรี ก้าวไกล
 • นายนิติพล ผิวเหมาะ ก้าวไกล
 • นายนิติศักดิ์ ธรรมเพชร รวมไทยสร้างชาติ
 • นายนิพนธ์ คนขยัน เพื่อไทย
 • นายนิพนธ์ นาคสมภพ ส.ว.
 • นายนิยม วิวรรธนดิฐกุล เพื่อไทย
 • พลเอกนิวัตร มีนะโยธิน ส.ว.
 • ศาสตราจารย์นิสดารก์ เวชยานนท์ ส.ว.
 • นายนิอาแซ ซีอุเซ็ง ส.ว.
 • นางนุชนาถ จารุวงษ์เสถียร เพื่อไทย
 • นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ส.ว.

ตัวอักษร บ.

 • นางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย ภูมิใจไทย
 • นายบรรชา พงศ์อายุกูล ส.ว.
 • นายบัญชา เดชเจริญศิริกุล ท้องที่ไทย
 • นาย บัญญัติ บรรทัดฐาน ประชาธิปัตย์
 • นายบุญแก้ว สมวงศ์ เพื่อไทย
 • นายบุญชัย กิตติธาราทรัพย์ พลังประชารัฐ
 • พลเอกบุญธรรม โอริส ส.ว.
 • นายบุญมี สุระโคตร ส.ว.
 • นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา พลังประชารัฐ
 • นายบุญเลิศ แสงพันธุ์ ก้าวไกล
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง ไข่เกษ ส.ว.
 • พลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ส.ว.
 • นางเบญจรัตน์ จริยธาราสิทธิ์ ส.ว.
 • นางสาว เบญจา แสงจันทร์    ก้าวไกล

ตัวอักษร ป.

 • นายปกรณ์ จีนาคำ พลังประชารัฐ
 • นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร ภูมิใจไทย
 • นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล ก้าวไกล
 • นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ก้าวไกล
 • นางปทิดา ตันติรัตนานนท์ ภูมิใจไทย
 • หม่อมหลวงปนัดด   ดิศกุล   ส.ว.
 • นายปรเมษฐ์ จินา รวมไทยสร้างชาติ
 • พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ส.ว.
 • นาย    ประดิษฐ์    สังขจาย    ภูมิใจไทย
 • นาย    ประดิษฐ์    เหลืองอร่าม    ส.ว.
 • นาย    ประพันธ์    คูณมี    ส.ว.
 • นาย    ประภัตร    โพธสุธน    ชาติไทยพัฒนา
 • นางสาว    ประภา    เฮงไพบูลย์    ภูมิใจไทย
 • นางสาว    ประภาพร    ทองปากน้ำ    เพื่อไทย
 • นาง    ประภาศรี    สุฉันทบุตร    ส.ว.
 • นาย    ประมนต์    สุธีวงศ์    ส.ว.
 • นาย    ประมวล    พงศ์ถาวราเดช    ประชาธิปัตย์
 • นาย    ประมาณ    สว่างญาติ    ส.ว.
 • นาย    ประยุทธ์    ศิริพานิชย์    เพื่อไทย
 • ร้อยเอก    ประยุทธ    เสาวคนธ์    ส.ว.
 • นาง    ประยูร    เหล่าสายเชื้อ    ส.ว.
 • พลเอก    ประวิตร    วงษ์สุวรรณ    พลังประชารัฐ
 • นาง    ประวีณ์นุช    อินทปัญญา / เลิศจิตติ์สุทธิ์    เพื่อไทย
 • นาย    ประสาท    ตันประเสริฐ    ชาติพัฒนากล้า
 • พลเอก    ประสาท    สุขเกษตร    ส.ว.
 • นาย    ประสิทธิ์    ปทุมารักษ์    ส.ว.
 • นาย    ประสิทธิ์    ปัทมผดุงศักดิ์    ก้าวไกล
 • นาย    ประเสริฐ    จันทรรวงทอง    เพื่อไทย
 • นาย    ประเสริฐ    บุญเรือง    เพื่อไทย
 • รองศาสตราจารย์    ประเสริฐ    ปิ่นปฐมรัฐ    ส.ว.
 • นาย    ประเสริฐพงษ์    ศรนุวัตร์    ก้าวไกล
 • พลตำรวจตรี    ปรัชญ์ชัย    ใจชาญสุขกิจ    ส.ว.
 • นางสาว    ปรัชญาวรรณ    ไชยสืบ    ก้าวไกล
 • นาย    ปริญญา    ฤกษ์หร่าย    พลังประชารัฐ
 • พลเอก    ปรีชา    จันทร์โอชา    ส.ว.
 • นาย    ปรีชา    บัววิรัตน์เลิศ    ส.ว.
 • นาย    ปรีดา    บุญเพลิง    ครูไทยเพื่อประชาชน
 • นาย    ปรีติ    เจริญศิลป์    ก้าวไกล
 • นางสาว    ปวิตรา    จิตตกิจ    ก้าวไกล
 • นาย    ปัญญา    งานเลิศ    ส.ว.
 • นาง    ปัญญารัตน์    นันทภูษิตานนท์    ก้าวไกล
 • พลเอก    ปัฐมพงศ์    ประถมภัฏ    ส.ว.
 • นาย    ปานเทพ    กล้าณรงค์ราญ    ส.ว.
 • นาย    ปารมี    ไวจงเจริญ    ก้าวไกล
 • นาย    ปารเมศ    วิทยารักษ์สรรค์    ก้าวไกล
 • นางสาว    ปิยฉัฏฐ์    วันเฉลิม    ส.ว.
 • นาย    ปิยชาติ    รุจิพรวศิน    ก้าวไกล
 • นาย    ปิยพันธุ์    นิมมานเหมินท์    ส.ว.
 • นาย    ปิยรัฐ    จงเทพ    ก้าวไกล
 • นางสาว    ปิยะนุช    ยินดีสุข    เพื่อไทย
 • นางสาว    ปิยะรัฐชย์    ติยะไพรัช    เพื่อไทย
 • พลเอก    โปฎก    บุนนาค    ส.ว.

ตัวอักษร ผ.

 • นางสาวผกามาศ เจริญพันธ์ ภูมิใจไทย
 • นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ส.ว.
 • นายไผ่ ลิกค์ พลังประชารัฐ

ตัวอักษร พ.

 • นาย    พงศ์พันธ์    ยอดเมืองเจริญ    ก้าวไกล
 • นาย    พงษ์มนู    ทองหนัก    รวมไทยสร้างชาติ
 • นาย    พชร    จันทรรวงทอง    เพื่อไทย
 • นาย    พนม    โพธิ์แก้ว    เพื่อไทย
 • นางสาว    พนิดา    มงคลสวัสดิ์    ก้าวไกล
 • นาย    พรชัย    ศรีสุริยันโยธิน    ภูมิใจไทย
 • แพทย์หญิง คุณหญิง    พรทิพย์    โรจนสุนันท์    ส.ว.
 • นาย    พรเทพ    พูนศรีธนากูล    เพื่อไทย
 • นาย    พรเทพ    ศิริโรจนกุล    เพื่อไทย
 • ศาสตราจารย์พิเศษ    พรเพชร    วิชิตชลชัย    ส.ว.
 • นาง    พรรณสิริ    กุลนาถศิริ    เพื่อไทย
 • นาย    พริษฐ์    วัชรสินธุ    ก้าวไกล
 • นายแพทย์    พลเดช    ปิ่นประทีป    ส.ว.
 • นาย    พลพีร์    สุวรรณฉวี    ภูมิใจไทย
 • นาย    พลากร    พิมพะนิตย์    เพื่อไทย
 • พลเอก    พหล    สง่าเนตร    ส.ว.
 • พลเรือเอก    พะจุณณ์    ตามประทีป    ส.ว.
 • นาย    พัฒนา    สัพโส    เพื่อไทย
 • นาย    พันธ์ศักดิ์    บุญแทน    รวมไทยสร้างชาติ
 • พลเรือเอก    พัลลภ    ตมิศานนท์    ส.ว.
 • นาย    พาณุวัฒณ์    สะสมทรัพย์    ชาติไทยพัฒนา
 • นาง    พิกุลแก้ว    ไกรฤกษ์    ส.ว.
 • นาง    พิชชารัตน์    เลาหพงศ์ชนะ    รวมไทยสร้างชาติ
 • นาย    พิชัย    แจ้งจรรยาวงศ์    ก้าวไกล
 • นาย    พิชัย    ชมภูพล    ภูมิใจไทย
 • นาย    พิเชษฐ์    เชื้อเมืองพาน    เพื่อไทย
 • นาย    พิทักษ์    ไชยเจริญ    ส.ว.
 • นาย    พิทักษ์เดช    เดชเดโช    ประชาธิปัตย์
 • นาย    พิธา    ลิ้มเจริญรัตน์    ก้าวไกล
 • นาย    พิบูลย์    รัชกิจประการ    ภูมิใจไทย
 • นาย    พิพิธ    รัตนรักษ์    รวมไทยสร้างชาติ
 • นางสาว    พิมพ์กาญจน์    กีรตวิราปกรณ์    ก้าวไกล
 • นาง    พิมพกาญจน์    พลสมัคร    เพื่อไทรวมพลัง
 • นางสาว    พิมพ์พร    พรพฤฒิพันธุ์    พลังประชารัฐ
 • นางสาว    พิมพ์พิชชา    ชัยศุภกิจเจริญ    เพื่อไทย
 • นางสาว    พิมพ์ภัทรา    วิชัยกุล    รวมไทยสร้างชาติ
 • นางสาว    พิมพฤดา    ตันจรารักษ์    ภูมิใจไทย
 • พลเอก    พิศณุ    พุทธวงศ์    ส.ว.
 • นาย    พิศาล    มาณวพัฒน์    ส.ว.
 • พลเอก    พิศาล    วัฒนวงษ์คีรี    เพื่อไทย
 • พลตำรวจโท    พิสัณห์    จุลดิลก    ส.ว.
 • พลเอก    พิสิทธิ์    สิทธิสาร    ส.ว.
 • นาย    พีระเดช    ศิริวันสาณฑ์    ภูมิใจไทย
 • นาย    พีระศักดิ์    พอจิต    ส.ว.
 • นางสาว    พุธิตา    ชัยอนันต์    ก้าวไกล
 • นาย    พูนศักดิ์    จันทร์จำปี    ก้าวไกล
 • นาย    เพชรภูมิ    อาภรณ์รัตน์    พลังประชารัฐ
 • นางสาว    เพชรรัตน์    ใหม่ชมภู    ก้าวไกล
 • นาง    เพ็ญพักตร์    ศรีทอง    ส.ว.
 • พลเอก    ไพชยนต์    ค้าทันเจริญ    ส.ว.
 • นาย    ไพฑูรย์    หลิมวัฒนา    ส.ว.
 • นาย    ไพโรจน์    พ่วงทอง    ส.ว.
 • พลเอก    ไพโรจน์    พานิชสมัย    ส.ว.
 • นาย    ไพโรจน์    โล่ห์สุนทร    เพื่อไทย

ตัวอักษร ภ.

 • นางสาว    ภคมน    หนุนอนันต์    ก้าวไกล
 • นาย    ภราดร    ปริศนานันทกุล    ภูมิใจไทย
 • นาย    ภัณฑิล    น่วมเจิม    ก้าวไกล
 • นาย    ภัทรพงศ์    ภัทรประสิทธิ์    ภูมิใจไทย
 • นาย    ภัทรพงษ์    ลีลาภัทร์    ก้าวไกล
 • นางสาว    ภัทรา    วรามิตร    ส.ว.
 • นางสาว    ภัสริน    รามวงศ์    ก้าวไกล
 • นาย    ภาคภูมิ    บูลย์ประมุข    พลังประชารัฐ
 • นาย    ภาควัต    ศรีสุรพล    เพื่อไทย
 • นาย    ภาณุ    พรวัฒนา    เพื่อไทย
 • นาย    ภาณุ    อุทัยรัตน์    ส.ว.
 • นาย    ภูมินทร์    ลีธีระประเสริฐ    เพื่อไทย
 • นาย    ภูมิพัฒน์    พชรทรัพย์    เพื่อไทย
 • นาย    ภูริวรรธก์    ใจสำราญ    ก้าวไกล

ตัวอักษร ม.

 • นาย    มณเฑียร    บุญตัน    ส.ว.
 • นาย    มณเฑียร    สงฆ์ประชา    ภูมิใจไทย
 • นาง    มนพร    เจริญศรี    เพื่อไทย
 • นาย    มนัสนันท์    หลีนวรัตน์    เพื่อไทย
 • นาย    มหรรณพ    เดชวิทักษ์    ส.ว.
 • นางสาว    มัลลิกา    จิระพันธุ์วาณิช    ภูมิใจไทย
 • นาย    มานพ    คีรีภูวดล    ก้าวไกล
 • นาย    มานพ    ศรีผึ้ง    ภูมิใจไทย
 • พลเอก    มารุต    ปัชโชตะสิงห์    ส.ว.
 • นาง    มุกดาวรรณ    เลื่องสีนิล    ภูมิใจไทย

ตัวอักษร ย.

 • พันตำรวจตรี    ยงยุทธ    สาระสมบัติ    ส.ว.
 • นาย    ยศวัฒน์    มาไพศาลสิน    ภูมิใจไทย
 • นาย    ยอดชาย    พึ่งพร    ก้าวไกล
 • พลเอก    ยอดยุทธ    บุญญาธิการ    ส.ว.
 • พันตำรวจเอก    ยุทธกร    วงเวียน    ส.ว.
 • ว่าที่ร้อยโท    ยุทธการ    รัตนมาศ    ประชาธิปัตย์
 • นาย    ยุทธนา    ทัพเจริญ    ส.ว.
 • นาย    ยูนัยดี    วาบา    ประชาธิปัตย์

ตัวอักษร ร.

 • นาย    รชตะ    ด่านกุล    เพื่อไทย
 • นาย    รณวริทธิ์    ปริยฉัตรตระกูล    ส.ว.
 • นางสาว    รภัสสรณ์    นิยะโมสถ    ก้าวไกล
 • นาย    ร่มธรรม    ขำนุรักษ์    ประชาธิปัตย์
 • นาย    รวี    เล็กอุทัย    เพื่อไทย
 • นาย    รอมฎอน    ปันจอร์    ก้าวไกล
 • นางสาว    รักชนก    ศรีนอก    ก้าวไกล
 • นาย    รังสรรค์    มณีรัตน์    เพื่อไทย
 • นาย    รังสิกร    ทิมาตฤกะ    ภูมิใจไทย
 • นาย    รังสิมันต์    โรม    ก้าวไกล
 • นาย    รัชต์พงศ์    สร้อยสุวรรณ    ก้าวไกล
 • นางสาว    รัชนก    สุขประเสริฐ    ก้าวไกล
 • นาง    รัชนี    พลซื่อ    พลังประชารัฐ
 • นาย    รัฐ    คลังแสง    เพื่อไทย
 • นาย    ราชิต    สุดพุ่ม    ประชาธิปัตย์
 • นาง    รำพูล    ตันติวณิชชานนท์    ไทยสร้างไทย
 • นาย    รุ่งโรจน์    ทองศรี    ภูมิใจไทย
 • นางสาว    เรณู    ตังคจิวางกูร    ส.ว. (ลาออกก่อนกระประชุมรัฐสภา)
 • นาย    เรืองวิทย์    คูณวัฒนาพงษ์    ภูมิใจไทย

ตัวอักษร ฤ.

 • นายฤกษ์ อยู่ดี ภูมิใจไทย

ตัวอักษร ล.

 • นายลักษณ์ วจนานวัช ส.ว.
 • นายลัทธชัย โชคชัยวัฒนากร ภูมิใจไทย
 • นายล้ำเลิศ พัวพัฒนโชติ ภูมิใจไทย
 • นางสาวลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ เพื่อไทย
 • นายเลาฟั้ง บัณฑิตเทอดสกุล ก้าวไกล
 • พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช ส.ว.
 • พลเอกเลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์ ส.ว.
 • นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล เพื่อไทย

ตัวอักษร ว.

 • ว่าที่ร้อยตรี    วงศ์สยาม    เพ็งพานิชภักดี    ส.ว.
 • นางสาว    วชิราภรณ์    กาญจนะ    รวมไทยสร้างชาติ
 • นาย    วรโชติ    สุคนธ์ขจร    พลังประชารัฐ
 • นาย    วรท    ศิริรักษ์    ก้าวไกล
 • พลเอก    วรพงษ์    สง่าเนตร    ส.ว.
 • นาย    วรภพ    วิริยะโรจน์    ก้าวไกล
 • นาย    วรรณรัตน์    ชาญนุกูล    ชาติพัฒนากล้า
 • นางสาว    วรรณวิภา    ไม้สน    ก้าวไกล
 • นางสาว    วรรณิดา    นพสิทธิ์    ก้าวไกล
 • นาย    วรวงศ์    วรปัญญา    เพื่อไทย
 • นาย    วรวัจน์    เอื้ออภิญญกุล    เพื่อไทย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์    วรวิทย์    บารู    ประชาชาติ
 • นาย    วรศิษฎ์    เลียงประสิทธิ์    ภูมิใจไทย
 • นาย    วรสิทธิ์    กัลป์ตินันท์    เพื่อไทย
 • นาย    วรายุทธ    ทองสุข    ก้าวไกล
 • นาง    วรารัตน์    อติแพทย์    ส.ว.
 • นาย    วราวุธ    ศิลปอาชา    ชาติไทยพัฒนา
 • พลเอก    วราห์    บุญญะสิทธิ์    ส.ว.
 • พลเอก    วลิต    โรจนภักดี    ส.ว.
 • พลเอก    วสันต์    สุริยมงคล    ส.ว.
 • นาย    วัชรพงศ์    คูวิจิตรสุวรรณ    ภูมิใจไทย
 • นาย    วัชระ    ยาวอหะซัน    รวมไทยสร้างชาติ
 • นาย    วัชระพล    ขาวขำ    เพื่อไทย
 • พลเอก    วัฒนา    สรรพานิช    ส.ว.
 • นาย    วันชัย    สอนศิริ    ส.ว.
 • นาย    วันนิวัติ    สมบูรณ์    เพื่อไทย
 • นาง    วันเพ็ญ    พร้อมพัฒน์    พลังประชารัฐ
 • นาย    วันมูหะมัดนอร์    มะทา    ประชาชาติ
 • นาย    วัลลภ    ตังคณานุรักษ์    ส.ว.
 • นาย    วาโย    อัศวรุ่งเรือง    ก้าวไกล
 • นาย    วารุจ    ศิริวัฒน์    เพื่อไทย
 • นาย    วิชัย    ทิตตภักดี    ส.ว.
 • นาย    วิชัย    สุดสวาสดิ์    รวมไทยสร้างชาติ
 • พลเอก    วิชิต    ยาทิพย์    ส.ว.
 • นาย    วิทยา    แก้วภราดัย    รวมไทยสร้างชาติ
 • นาย    วิทยา    ผิวผ่อง    ส.ว.
 • นาย    วิทวัส    ติชะวาณิชย์    ก้าวไกล
 • นาย    วิทวิสิทธิ์    ปันสวนปลูก    ก้าวไกล
 • นาย    วินัย    ภัทรประสิทธิ์    ภูมิใจไทย
 • พลเอก    วินัย    สร้างสุขดี    ส.ว.
 • พลตำรวจโท    วิบูลย์    บางท่าไม้    ส.ว.
 • นางสาว    วิบูลย์ลักษณ์    ร่วมรักษ์    ส.ว.
 • นางสาว    วิภาณี    ภูคาวงศ์    เพื่อไทย
 • นาย    วิรัช    พิมพะนิตย์    เพื่อไทย
 • นาย    วิรัตน์    เกสสมบูรณ์    ส.ว.
 • นาย    วิริยะ    ทองผา    พลังประชารัฐ
 • พลตำรวจโท    วิโรจน์    เปาอินทร์    เพื่อไทย
 • นาย    วิโรจน์    ลักขณาอดิศร    ก้าวไกล
 • นางสาว    วิลดา    อินฉัตร    เพื่อไทย
 • นางสาว    วิไลลักษณ์    อรินทมะพงษ์    ส.ว.
 • นาย    วิวรรธน์    แสงสุริยะฉัตร    ส.ว.
 • นางสาว    วิสาระดี    เตชะธีราวัฒน์    เพื่อไทย
 • นาย    วิสุทธิ์    ไชยณรุณ    เพื่อไทย
 • นาย    วีรนันท์    ฮวดศรี    ก้าวไกล
 • นาย    วีรภัทร    คันธะ    ก้าวไกล
 • นาย    วีรวุธ    รักเที่ยง    ก้าวไกล
 • นาย    วีระพล    จิตสัมฤทธิ์    เพื่อไทย
 • นาย    วีระศักดิ์    ฟูตระกูล    ส.ว.
 • นาย    วีระศักดิ์    โควสุรัตน์    ส.ว.
 • นาย    วีระศักดิ์    ภูครองหิน    ส.ว.
 • พลเอก    วีรัณ    ฉันทศาสตร์โกศล    ส.ว.
 • นาย    วุฒินันท์    บุญชู    ก้าวไกล
 • นาย    วุฒิพงศ์    ทองเหลา    ก้าวไกล
 • นาย    วุฒิพงษ์    นามบุตร    ประชาธิปัตย์
 • นาย    วุฒิพันธุ์    วิชัยรัตน์    ส.ว.

ตัวอักษร ศ.

 • นางสาว    ศนิวาร    บัวบาน    ก้าวไกล
 • นาย    ศรัณย์    ทิมสุวรรณ    เพื่อไทย
 • นาย    ศรีศักดิ์    วัฒนพรมงคล    ส.ว.
 • นางสาว    ศรีโสภา    โกฏคำลือ    เพื่อไทย
 • นางสาว    ศศินันท์    ธรรมนิฐินันท์    ก้าวไกล
 • นาย    ศักดิ์    ซารัมย์    ภูมิใจไทย
 • นาย    ศักดิ์ชัย    ธนบุญชัย    ส.ว.
 • นาย    ศักดิ์ชาย    ตันเจริญ    เพื่อไทย
 • นาย    ศักดิ์ดา    วิเชียรศิลป์    เพื่อไทย
 • รองศาสตราจารย์    ศักดิ์ไทย    สุรกิจบวร    ส.ว.
 • นาย    ศักดินัย    นุ่มหนู    ก้าวไกล
 • นาย    ศักดิ์สยาม    ชิดชอบ    ภูมิใจไทย
 • นาย    ศักดิ์สิทธิ์    ขาวทอง    ประชาธิปัตย์
 • พลเรือเอก    ศักดิ์สิทธิ์    เชิดบุญเมือง    ส.ว.
 • พลตำรวจโท    ศานิตย์    มหถาวร    ส.ว.
 • นาย    ศาสตรา    ศรีปาน    รวมไทยสร้างชาติ
 • นาย    ศิรสิทธิ์    เลิศด้วยลาภ    เพื่อไทย
 • นาย    ศิรสิทธิ์    สงนุ้ย    ก้าวไกล
 • นางสาว    ศิริกัญญา    ตันสกุล    ก้าวไกล
 • นาง    ศิรินา    ปวโรฬารวิทยา    ส.ว.
 • นาย    ศิริโรจน์    ธนิกกุล    ก้าวไกล
 • นาย    ศิริวัฒน์    ขจรประศาสน์    ภูมิใจไทย
 • นาย    ศิวะ    พงศ์ธีระดุลย์    เพื่อไทย
 • พลเรือเอก    ศิษฐวัชร    วงษ์สุวรรณ    ส.ว.
 • นาย    ศุทธสิทธิ์    พจน์ฐศักดิ์    ก้าวไกล
 • นาย    ศุภชัย    สมเจริญ    ส.ว.
 • นาย    ศุภโชค    ศรีสุขจร    ชาติไทยพัฒนา
 • นาย    ศุภโชติ    ไชยสัจ    ก้าวไกล
 • นาย    ศุภณัฐ    มีนชัยนันท์    ก้าวไกล
 • นาย    ศุภปกรณ์    กิตยาธิคุณ    ก้าวไกล
 • พลเอก    ศุภรัตน์    พัฒนาวิสุทธิ์    ส.ว.

ตัวอักษร ษ.

 • นายษฐา ขาวขำ ภูมิใจไทย

ตัวอักษร ส.

 • พลเอกสกนธ์ สัจจานิตย์ ส.ว.
 • นายสกล สุนทรวาณิชย์กิจ ก้าวไกล
 • นางสาวสกุณา สาระนันท์ เพื่อไทย
 • นายแพทย์หม่อมหลวงสกุล มาลากุล ส.ว.
 • นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ เพื่อไทย
 • นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ส.ว.
 • พลเรือโทสนธยา น้อยฉายา ส.ว.
 • พลเอกสนธยา ศรีเจริญ ส.ว.
 • นายสนอง เทพอักษรณรงค์ ภูมิใจไทย
 • พลเอกสนั่น มะเริงสิทธิ์ ส.ว.
 • พลเอกสนิธชนก สังขจันทร์ ส.ว.
 • ศาสตราจารย์พิเศษสม จาตุศรีพิทักษ์ ส.ว.
 • นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล เพื่อไทย
 • พลเอกสมเจตน์ บุญถนอม ส.ว.
 • นายสมเจตน์ แสงเจริญรัตน์ เพื่อไทย
 • ว่าที่ร้อยตรีสมชาติ เตชถาวรเจริญ ก้าวไกล
 • นายสมชาย ชาญณรงค์กุล ส.ว.
 • นายสมชาย เสียงหลาย ส.ว.
 • นายสมชาย แสวงการ ส.ว.
 • นายสมชาย หาญหิรัญ ส.ว.
 • นายสมดุลย์ อุตเจริญ ก้าวไกล
 • นายสมเดช นิลพันธุ์ ส.ว.
 • พลตำรวจโทสมบัติ มิลินทจินดา ส.ว.
 • นายสมบัติ ยะสินธุ์ ประชาธิปัตย์
 • นายสมบูรณ์ งามลักษณ์ ส.ว.
 • นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ เพื่อไทย
 • นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ส.ว.
 • นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์ ประชาชาติ
 • นายสมยศ พลายด้วง ประชาธิปัตย์
 • นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ส.ว.
 • นายสมศักดิ์ เทพสุทิน เพื่อไทย
 • พลเอกสมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล ส.ว.
 • นายสมศักดิ์ บุญประชม เพื่อไทรวมพลัง
 • พลตำรวจโทสมหมาย กองวิสัยสุข ส.ว.
 • พลเอกสมหมาย เกาฏีระ ส.ว.
 • นายสยาม เพ็งทอง ภูมิใจไทย
 • นายสยาม หัตถสงเคราะห์ เพื่อไทย
 • นายสรชัด สุจิตต์ ชาติไทยพัฒนา
 • นายสรพัช ศรีปราชญ์ ก้าวไกล
 • นายสรรพภัญญู ศิริไปล์ เพื่อไทย
 • นายสรรเพชญ บุญญามณี ประชาธิปัตย์
 • นายสรวงศ์ เทียนทอง เพื่อไทย
 • นายสรวีย์ ศุภปณิตา ก้าวไกล
 • นางสาวสรัสนันท์ อรรณนพพร เพื่อไทย
 • พลเอกสราวุฒิ ชลออยู่ ส.ว.
 • นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ภูมิใจไทย
 • นายสฤษดิ์ บุตรเนียร ภูมิใจไทย
 • นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์ ส.ว.
 • นางสว่างจิตต์ เลาหะโรจนพันธ์ ก้าวไกล
 • พลเอกสสิน ทองภักดี ส.ว.
 • นายสหัสวัต คุ้มคง ก้าวไกล
 • นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ พลังประชารัฐ
 • นายสังคม แดงโชติ ภูมิใจไทย
 • นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ส.ว.
 • นายสัญชัย จุลมนต์ ส.ว.
 • นายสัญญา นิลสุพรรณ รวมไทยสร้างชาติ
 • นายสันต์ แซ่ตั้ง รวมไทยสร้างชาติ
 • นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ พลังประชารัฐ
 • นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ ภูมิใจไทย
 • นายสาธิต ทวีผล ก้าวไกล
 • นายสาธิต เหล่าสุวรรณ ส.ว.
 • นายสาเหะมูหามัด อัลอิดรุส ประชาชาติ
 • นายสำราญ ครรชิต ส.ว.
 • พลเอกสำเริง ศิวาดำรงค์ ส.ว.
 • นายสิงหภณ ดีนาง เพื่อไทย
 • พลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร ส.ว.
 • นายสิทธิชัย หล่อประสงค์สุข เพื่อไทย
 • นายสิทธิพล วิบูลย์ธนากุล ก้าวไกล
 • พันโทสินธพ แก้วพิจิตร รวมไทยสร้างชาติ
 • นายสิริน สงวนสิน ก้าวไกล
 • นางสาวสิริลภัส กองตระการ ก้าวไกล
 • นางสุขสมรวย วันทนียกุล ภูมิใจไทย
 • พลอากาศเอกสุจินต์ แช่มช้อย ส.ว.
 • นายสุชัย บุตรสาระ ส.ว.
 • นายสุชาติ ชมกลิ่น รวมไทยสร้างชาติ
 • นายสุชาติ ตันเจริญ เพื่อไทย
 • นางสาวสุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ ประชาธิปัตย์
 • นางสาวสุดารัตน์ พิทักษ์พรพัลลภ เพื่อไทย
 • นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล เพื่อไทย
 • นายสุทธิชัย จรูญเนตร ภูมิใจไทย
 • นายสุทิน คลังแสง เพื่อไทย
 • นายสุเทพ อู่อ้น ก้าวไกล
 • นายสุธรรม จริตงาม พลังประชารัฐ
 • นายสุธรรม แสงประทุม เพื่อไทย
 • นายกองเอกสุธี มากบุญ ส.ว.
 • นางสุนี จึงวิโรจน์ ส.ว.
 • นายสุพล จุลใส รวมไทยสร้างชาติ
 • นางสุพัชรี ธรรมเพชร ประชาธิปัตย์
 • นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รวมไทยสร้างชาติ
 • นายสุภกร ตันติไพบูลย์ธนะ ก้าวไกล
 • นางสาวสุภาพร กำเนิดผล ประชาธิปัตย์
 • นางสุภาพร สลับศรี ไทยสร้างไทย
 • นายสุรเกียรติ เทียนทอง เพื่อไทย
 • นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ส.ว.
 • นายสุรชาติ ชาญประดิษฐ์ เพื่อไทย
 • พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ส.ว.
 • นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ก้าวไกล
 • นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ ส.ว.
 • นายสุรทิน พิจารณ์ ประชาธิปไตยใหม่
 • พลเอกสุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ส.ว.
 • นายสุรพจน์ เตาะเจริญสุข เพื่อไทย
 • พลตำรวจตรีสุรพล บุญมา เพื่อไทย
 • นายสุรพันธ์ ไวยากรณ์ ก้าวไกล
 • นายสุรวาท ทองบุ ก้าวไกล
 • พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ส.ว.
 • นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล ภูมิใจไทย
 • นายสุรสิทธิ์ ตรีทอง ส.ว.
 • พลตำรวจตรีสุรินทร์ ปาลาเร่ ประชาธิปัตย์
 • นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ เพื่อไทย
 • นายสุไลมาน บือแนปีแน ประชาชาติ
 • นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ส.ว.
 • นายสุวรรณ เลิศปัญญาโรจน์ ส.ว.
 • นายสุวรรณา กุมภิโร ภูมิใจไทย
 • นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ ส.ว.
 • นายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ ส.ว.
 • นายเสมอกัน เที่ยงธรรม ชาติไทยพัฒนา
 • นายเสรี สุวรรณภานนท์ ส.ว.
 • พลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส เสรีรวมไทย
 • นายโสภณ ซารัมย์ ภูมิใจไทย

ตัวอักษร ห.

 • นางหทัยรัตน์ เพชรพนมพร เพื่อไทย
 • นายหรั่ง ธุระพล ไทยสร้างไทย

ตัวอักษร อ.

 • พลเอกอกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ส.ว.
 • นายองค์การ ชัยบุตร ก้าวไกล
 • นายองอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์ ภูมิใจไทย
 • นายองอาจ วงษ์ประยูร พลังประชารัฐ
 • นายอดิพงษ์ ฐิติพิทยา ภูมิใจไทย
 • นายอดิศร เพียงเกษ เพื่อไทย
 • พลอากาศเอกอดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ ส.ว.
 • นายอดิศักดิ์ แก้วมุงคุณทรัพย์ ไทยสร้างไทย
 • พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว ส.ว.
 • นายอนันต์ ปรีดาสุทธิจิตต์ เพื่อไทย
 • นายอนันต์ ผลอำนวย พลังประชารัฐ
 • พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ ส.ว.
 • นายอนุชา นาคาศัย รวมไทยสร้างชาติ
 • นายอนุชา บูรพชัยศรี รวมไทยสร้างชาติ
 • นายอนุชา สะสมทรัพย์ ชาติไทยพัฒนา
 • นายอนุทิน ชาญวีรกูล ภูมิใจไทย
 • นายอนุพร อรุณรัตน์ ส.ว.
 • นายอนุรักษ์ จุรีมาศ ชาติไทยพัฒนา
 • นายอนุรัตน์ ตันบรรจง พลังประชารัฐ
 • นายอนุศักดิ์ คงมาลัย ส.ว.
 • นายอนุศาสน์ วรรณมงคล ส.ว.
 • นายอนุสรณ์ แก้ววิเชียร ก้าวไกล
 • นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด เพื่อไทย
 • นายอนุสิษฐ คุณากร ส.ว.
 • นายอภิชา เลิศพชรกมล เพื่อไทย
 • จ่าอากาศเอกอภิชาติ แก้วโกศล รวมไทยสร้างชาติ
 • นายอภิชาติ ตีรสวัสดิชัย เพื่อไทย
 • นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ส.ว.
 • นายอภิชาติ ศิริสุนทร ก้าวไกล
 • นางอภิรดี ตันตราภรณ์ ส.ว.
 • นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ก้าวไกล
 • นายอมร นิลเปรม ส.ว.
 • นายอมรเทพ สมหมาย เพื่อไทย
 • ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรพรรณ จันตาเรือง ก้าวไกล
 • นายอรรถกร ศิริลัทธยากร พลังประชารัฐ
 • นายอรรถพล ไตรศรี ภูมิใจไทย
 • นายอรรถพล วงษ์ประยูร เพื่อไทย
 • นายอลงกต มณีกาศ ภูมิใจไทย
 • พลอากาศเอกอลงกรณ์ วัณณรถ ส.ว.
 • นางอวยพรศรี เชาวลิต ประชาธิปัตย์
 • นายออน กาจกระโทก ส.ว.
 • พลเอกอักษรา เกิดผล ส.ว.
 • นายอัคร ทองใจสด พลังประชารัฐ
 • นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ รวมไทยสร้างชาติ
 • นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ เพื่อไทย
 • นายอัครแสนคีรี โล่ห์วีระ พลังประชารัฐ
 • นายอับดุลอายี สาแม็ง ประชาชาติ
 • นายอับดุลฮาลิม มินซาร์ ส.ว.
 • พลเอกอาชาไนย ศรีสุข ส.ว.
 • นายอาทิตย์ หวังศุภกิจโกศล เพื่อไทย
 • นายอานุภาพ ลิขิตอำนวยชัย ก้าวไกล
 • นายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ พลังประชารัฐ
 • นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ ภูมิใจไทย
 • นายอำนาจ วิลาวัลย์ ภูมิใจไทย
 • พลโทอำพน ชูประทุม ส.ว.
 • นายอำพล จินดาวัฒนะ ส.ว.
 • พลเรือเอกอิทธิคมน์ ภมรสูต ส.ว.
 • นายอิทธิพล ชลธราศิริ ก้าวไกล
 • นายอุดม วรัญญูรัฐ ส.ว.
 • พลเอกอุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ ส.ว.
 • นายอุปกิต ปาจรียางกูร ส.ว.
 • พลเอกอู้ด เบื้องบน ส.ว.
 • นายเอกธนัช อินทร์รอด เพื่อไทย
 • นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รวมไทยสร้างชาติ
 • นายเอกราช ช่างเหลา ภูมิใจไทย
 • นายเอกราช อุดมอำนวย ก้าวไกล
 • นางสาวแอนศิริ วลัยกนก ก้าวไกล
 • นายโอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย เพื่อไทย
 • พลตรีโอสถ ภาวิไล ส.ว.