กกต.ย้ำ 3 ช่องทางแจ้งเหตุ หากไปเลือกตั้งไม่ได้

14 พ.ค. 2566 | 07:39 น.

กกต.ย้ำเตือนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หากไปเลือกตั้งไม่ได้ สามารถแจ้งเหตุ ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 3 ช่องทาง พร้อมระบุโทษ และการจำกัดสิทธิ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ย้ำเตือนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หากไปเลือกตั้งไม่ได้ สามารถแจ้งเหตุ ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 3 ช่องทาง  พร้อมระบุโทษ และการจำกัดสิทธิ ดังนี้ 

1.แจ้งต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

2.ทำเป็นหนังสือ ดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://www.ect.go.th/ect_th/ewt_dl_link.php?nid=404 โดยสามารถแจ้งด้วยตนเอง หรือมอบหมายผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 

 

 กกต.ย้ำเตือน 3 ช่องทางแจ้งเหตุ หากไปเลือกตั้งไม่ได้

3. แจ้งผ่านเว็บไซต์ stat.bora.dopa.go.th หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน Smart Vote หัวข้อ “การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์”

โดยจะเปิดให้แจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้ระหว่างวันที่ 7-13 พฤษภาคม 2566 และ 15-21 พฤษภาคม 2566
 

หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปเลือกตั้ง ส.ส. โดยไม่มีการแจ้งเหตุฯ จะถูกจำกัดสิทธิ  ดังนี้ 

1. สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือ ส.ถ. หรือ ผ.ถ. หรือสมัครรับเลือกเป็น ส.ว.

2. สมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน

3. เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอน ส.ถ. หรือ ผ.ถ.

4. ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง

5. ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น การถูกจำกัดสิทธิ กำหนดเวลาครั้งละ 2 ปี