รายชื่อ หมายเลขผู้สมัคร ส.ส. นครปฐม 6 เขตในการเลือกตั้ง 14 พ.ค. 66

12 พฤษภาคม 2566

เลือกตั้ง 14 พ.ค. 66 เช็ครายชื่อ เบอร์ หมายเลขผู้สมัคร ส.ส. จังหวัดนครปฐม 6 เขต จำนวน 65 คน ในการเลือกตั้ง ส.ส. 2566 ใครอยู่พรรคไหน หมายเลข เบอร์อะไร ตรวจสอบได้ครบทุกพรรคทุกคนที่นี่

ในการเลือกตั้งวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นการเลือกตั้ง ส.ส. เป็นการทั่วไปเพื่อเลือก ส.ส.เขต จำนวน 400 คน และ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ หรือ ปาร์ตี้ลิสต์ อีก 100 คน รวม 500 คน 

สำหรับ จังหวัดนครปฐม มีเขตเลือกตั้ง รวม 6 เขต มีผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตจากพรรคต่าง ๆ ทั้งจังหวัด รวมทั้งสิ้น 65 คน ดังต่อไปนี้

เขตเลือกตั้งที่ 1: อำเภอเมืองนครปฐม (เฉพาะต.สวนป่าน ต.สระกะเทียม ต.หนองดินแดง ต.วังเย็น ต.บางแขม ต.ดอนยายหอม ต.ถนนขาด ต.พระประโทน ต.ธรรมศาลา และต.สามควายเผือก) และอำเภอสามพราน (เฉพาะต.ตลาดจินดา ต.คลองจินดา ต.บางช้าง ต.คลองใหม่ ต.ท่าตลาด และต.หอมเกร็ด)

เบอร์ 1 นางสาวจารุพรรณ เพชรดี พรรคก้าวไกล

เบอร์ 2 นายศุภโชค ศรีสุขจร พรรคชาติไทยพัฒนา

เบอร์ 3 นายสุเทพ เข้มแข็งปรีชานนท์ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 4 นายอภิรักษ์ สัตย์ชาพงษ์ พรรครวมแผ่นดิน

เบอร์ 5 นายสมชาย มณีรัตน์ พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 6 นายพงศ์ธวัช เศรษฐพินิจ พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 7 นายภาณุวิทย์ เอี้ยวโพธิเงิน พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 8 นายมารุต บุญมี พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 9 นายณัทกร แก้วพิจิตร พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 10 นางสาวอมรรัตน์ รุ่งเรือง พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 11 นายธีรพันธุ์ บุญเลิศฟ้า พรรคไทยภักดี

เบอร์ 12 นางสาวหฤทัย จตุรวัฒนา พรรคช่วยชาติ

เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเมืองนครปฐม (เฉพาะต.บ้านยาง ต.โพรงมะเดื่อ ต.หนองปากโลง ต.วังตะกู ต.นครปฐม ต.ลำพยา ต.สนามจันทร์ ต.ห้วยจรเข้ ต.พระปฐมเจดีย์ ต.บ่อพลับ และต.ทุ่งน้อย)

เบอร์ 1 นายอัศวิน สระทองขุน พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 2 นายณัฐเศรษฐา แดงอุบล พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 3 นายโรจนินทร์ ศิรรัฐเมธากรณ์ พรรคชาติไทยพัฒนา

เบอร์ 4 พันโทสินธพ แก้วพิจิตร พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 5 นางสาวธนัญญา พันธุ์การรุ่ง พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 6 นางสาวศศนันท์ รัตนบรรเทิง พรรคก้าวไกล

เบอร์ 7 นายฐานุพงศ์ รังสิไตรพงศ์ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 8 นายประสาร เตี๊ยะตาช้าง พรรคไทยภักดี

เบอร์ 9 นายรัฐกร เจนกิจณรงค์ พรรคพลังประชารัฐ

เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอเมืองนครปฐม (เฉพาะต.มาบแค ต.ตาก้อง ต.ทัพหลวง และต.หนองงูเหลือม) และอำเภอกำแพงแสน (ยกเว้น ต.สระพัฒนาและต.ห้วยม่วง)

เบอร์ 1 นายอาทิตย์ ว่องวสุสมวงศ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 2 ร้อยตำรวจโทสุธรรม เข็มแข็งปรีชานนท์ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 3 นางสาวภาชินี เหลืองเพิ่มสกุล พรรคก้าวไกล

เบอร์ 4 นางสาวฐิตารีย์ ภรณ์ปรียากูล พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 5 นายพาณุวัฒณ์ สะสมทรัพย์ พรรคชาติไทยพัฒนา

เบอร์ 6 นายศิรวริศ สวนแก้ว พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 7 นายปกร มหาโยธา พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 8 นายทรงพล ชูศิลป์กุล พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 9 นายอัมพวัน โพธิ์มัจฉา พรรคไทยภักดี

เบอร์ 10 นายธนภัทร สีดา พรรคชาติพัฒนากล้า

เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอดอนตูม, อำเภอบางเลน และอำเภอกำแพงแสน (เฉพาะ ต.สระพัฒนาและ ต.ห้วยม่วง)

เบอร์ 1 นายพรศักดิ์ เปี่ยมคล้า พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 2 นายราชศักดิ์ สามไพบูลย์ พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 3 นายอนุชิต ปฐมพงศ์พิทักษ์ พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 4 นายก่อเกียรติ สิริยเสถียร พรรคชาติไทยพัฒนา

เบอร์ 5 นายชรินทร์ ลี้ไพบูลย์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 6 นายกิตติภณ ปานพรหมมาศ พรรคก้าวไกล

เบอร์ 7 นายบุญสม สมบุญเก่า พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 8 นายณัฐวัฒน์ ชั้นอินทร์งาม พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 9 นายเสฐียรพงษ์ รัตนภิรมย์ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 10 นายวินัย วิจิตรโสภณ พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 11 นายอรรถพล อุ่นกงลาด พรรคไทยภักดี

เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอนครชัยศรีและอำเภอพุทธมณฑล

เบอร์ 1 พันตำรวจโทบุญลือ เสริมบุญ พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 2 นายชวินชยาทิต ภาณุหสตังไทรแก้ว พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 3 นายสาโรจน์ จุ้ยเจริญ พรรคก้าวไกล

เบอร์ 4 นายอนุชา สะสมทรัพย์ พรรคชาติไทยพัฒนา

เบอร์ 5 นายจักรพงษ์ ทิมมณี พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 6 นายปฐมพงศ์ สูญจันทร์ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 7 นายธวัชชัย แก้วคงคา พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 8 นายสมหมาย บุญเฮง พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 9 นายมานพ คำหวาน พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 10 นายเฉลิม ทับนาโคก พรรคไทยภักดี

เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอสามพราน (ยกเว้น ต.ตลาดจินดา ต.คลองจินดา ต.บางช้าง ต.คลองใหม่ ต.ท่าตลาด และต.หอมเกร็ด)

เบอร์ 1 นายรัตนชัย เตชะรัตนยืนยง พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 2 นายลลิต กิจสมัคร พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 3 นายปริญวัฒน์ เนติจรรยาทัศน์ พรรคไทยศรีวิไลย์

เบอร์ 4 นายสุรชัย อนุตธโต พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 5 นายมนตรี บุญประคอง พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 6 พันตำรวจเอกวีระยศ ชื่นกลิ่นธูปศิริ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 7 นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ พรรคชาติไทยพัฒนา

เบอร์ 8 นายชิษณุพงศ์ ตั้งเมธากุล พรรคก้าวไกล

เบอร์ 9 นายธีรพงศ์ เย็นใจ พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 10 นายเสรี สุขถาวร พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 11 นายระวัง เนตรโพธิ์แก้ว พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 12 นายวิเชษฐ์ คร้ามศรี พรรคไทยภักดี

เบอร์ 13 นางสาวสุนิสา สุวรรณเนตย์ พรรคคลองไทย