รวมเบอร์ผู้สมัคร ส.ส. เขตเลือกตั้ง 2566 จังหวัดบุรีรัมย์ 10 เขต 112 คน

08 พ.ค. 2566 | 16:29 น.

ตรวจสอบหมายเลขผู้สมัคร ส.ส. เขตเลือกตั้ง 2566 จังหวัดบุรีรัมย์ทั้ง 10 เขต รวม 83 คน ผู้สมัคร ส.ส.คนไหน เบอร์อะไร อยู่พรรคการเมืองไหน คลิกอ่านรายละเอียดได้ทั้งหมดครบจบที่เดียว 

สำหรับการเลือกตั้ง ส.ส. 2566 ซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เป็นการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตและ ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ รวมทั้งสิ้น 500 คน ในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีเขตเลือกตั้งทั้งหมด 10 เขต มีผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตทั้งจังหวัดรวม 112 คน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

เขตเลือกตั้งที่ 1 : อ.บ้านด่าน (เฉพาะต.ปราสาทและต.บ้านด่าน) และ อ.เมืองบุรีรัมย์ (ยกเว้น ต.สองห้อง ต.เมืองฝาง ต.เสม็ด  ต.อิสาณ ต.สวายจีก ต.สะแกซำ และต.หลักเขต)

เบอร์ 1 นายวิเชียร ลานทอง พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 2 นายเจษฎากร เขียนนิลศิริ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 3 นายวุฒิพงษ์ เหลืองอุดมชัย พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 4 นายโอภาส ศุภจิตเมตตา พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 5 นางพชรพรรณ ลิ้มโฆษิต พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 6 นายพีรภัทร ทองธีรสกุล พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 7 นายธนายุทธ ยืนยั่ง พรรคก้าวไกล

เบอร์ 8 นายสนอง เทพอักษรณรงค์ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 9 นายกฤษฎา ชูตาลัด พรรคแนวทางใหม่

เบอร์ 10 นายนเรศร์ เกิดดี พรรครวมแผ่นดิน

เบอร์ 11 นายพรศักดิ์ แดงทรัพย์ พรรคไทยภักดี

เขตเลือกตั้งที่ 2 : อ.ชำนิ, อ.เมืองบุรีรัมย์ (เฉพาะต.สองห้อง ต.เมืองฝาง ต.เสม็ด ต.อิสาณ ต.สวายจีก ต.สะแกซำ และต.หลักเขต), อ.พลับพลาชัย (ยกเว้นต.โคกขมิ้นและต.ป่าชัน) และอ.ประโคนชัย (เฉพาะต.ไพศาล)

เบอร์ 1 นายไชยชนก ชิดชอบ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 2 นายสมชาย พรมวัง พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 3 พันตำรวจโทกิตติฤทธิ์ พูนสวัสดิ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 4 นายปรัญชญา ตรีกาญจนา พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 5 นายวิทธิลักษณ์ จันทร์ธนสมบัติ พรรคก้าวไกล

เบอร์ 6 นายนาท ฉัพพรรณธนกูร พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 7 นายนภดล อังคสุภณ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 8 นายดิศวัตติ์ เลิศอธิทวีสิน พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 9 นายบุญสูง ละอองดี พรรคพลังสังคมใหม่

เบอร์ 10 นายประยุทธ ไขมีเพชร พรรคไทยภักดี

เบอร์ 11 นายชาญชัย โตพฤกษา พรรครวมแผ่นดิน

เขตเลือกตั้งที่ 3 : อ.ห้วยราช, อ.กระสัง และอ.พลับพลาชัย (เฉพาะ ต.โคกขมิ้นและ ต.ป่าชัน)

เบอร์ 1 นายจักรพงษ์ สงวนชม พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 2 นายภูริพัฒ รักษา พรรคพลังสังคมใหม่

เบอร์ 3 นายปัจธมานนท์ ประเสริฐสวัสดิ์ พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 4 นายทรงพล ทะรารัมย์ พรรคก้าวไกล

เบอร์ 5 นายสุประดิษฐ์ แสนทวีสุข พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 6 นายอดิพงษ์ ฐิติพิทยา พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 7 ว่าที่ร้อยตรีเสนาะ พรหมสวัสดิ์ พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 8 นายพงษ์นริทร์ ลิ้มโฆษิต พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 9 นายอิทธิศักดิ์ ปาทาน พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 10 นายชูชัย พลวัน พรรคไทยภักดี

เบอร์ 11 นายพิสุทธิ์ ยายิรัมย์ พรรคประชาไทย

เบอร์ 12 นางสุุธินีย์ จักรภพเมฆินทร์ พรรคพลังปวงชนไทย

เขตเลือกตั้งที่ 4 : อ.แคนดง, อ.สตึก และอ.บ้านด่าน (เฉพาะต.โนนขวางและต.วังเหนือ)

เบอร์ 1 นายพลวิวัฒน์ แก้วพลงาม พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 2 นางสาวสุรีรัตน์ อุดมปิยะนันท์ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 3 นายรังสิกร ทิมาตฤกะ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 4 นายนันทภพ ทองนุ่น พรรคก้าวไกล

เบอร์ 5 นายกริชเทพ อุปจันแพงวงศ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 6 นายประสิทธิ์ รัตนาประสิทธิ์ พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 7 นายสุเทพ ใสงาม พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 8 นายสุรศักดิ์ นาคดี พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 9 นางสาวสายสวาท ชินรัมย์ พรรคพลังสังคมใหม่

เบอร์ 10 นายสุรพรชัย ภูมิอินทร์ พรรคไทยภักดี

เบอร์ 11 นางสาวปาริตา จอยซ์ พรรคพลังปวงชนไทย

เขตเลือกตั้งที่ 5 : อ.นาโพธิ์, อ.พุทไธสง, อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ และอ.คูเมือง (ยกเว้น ต.พรสำราญ)

เบอร์ 1 นายสมคิด สินไธสง พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 2 นายเล็ง พยุงแสนกุล พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 3 นายสุรศักดิ์ เลี้ยงผ่องพันธุ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 4 นายธนากร สัมมาสาโก พรรคก้าวไกล

เบอร์ 5 นางสาวตีรณา อภิศรีเพชร พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 6 นายโสภณ ซารัมย์ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 7 นายอภิวัฒน์ พนาจันทน์ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 8 นายสมเกียรติ บุญมามอญ พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 9 พันเอกปรมะ เรืองสูงเนิน พรรคไทยภักดี

เบอร์ 10 นายสุวรัตน์ โพธิ์ตาดทอง พรรคคลองไทย

เขตเลือกตั้งที่ 6 : อ.ลำปลายมาศ, อ.คูเมือง (เฉพาะ ต.พรสำราญ) และ อ.หนองหงส์ (เฉพาะ ต.ไทยสามัคคี ต.สระทอง และต.เสาเดียว)

เบอร์ 1 นางสาวศรีสุรีย์ รัตนพงศ์ภัค พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 2 นายประยูร เพ็งจันทร์ พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 3 นายศักดิ์ ซารัมย์ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 4 นายสมชาย สุเรรัมย์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 5 นายภูวดล ศรีหามาตย์ พรรคก้าวไกล

เบอร์ 6 นายธวัช รักษา พรรคไทยธรรม

เบอร์ 7 นายบรรจง ศรีหาบุญทัน พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 8 ดาบตำรวจเทอดธรรม วิเศษชาติ พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 9 นายวันชัย นิลพยัคฆ์ พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 10 นางสาวจุฑามาศ รักพินิจ พรรคเพื่อชาติไทย

เบอร์ 11 นายปริวัชร มณีเติม พรรคไทยภักดี

เบอร์ 12 นางสาวนก รักพินิจ พรรคแนวทางใหม่

เขตเลือกตั้งที่ 7 : อ.โนนสุวรรณ, อ.หนองกี่, อ.หนองหงส์ (ยกเว้นต.ไทยสามัคคี ต.สระทอง และต.เสาเดียว) และอ.ปะคำ (ยกเว้นต.ปะคำและ ต.หูทำนบ)

เบอร์ 1 นายบุษดา มุดดางาม พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 2 นายสุพิศ คิดรอบ พรรคก้าวไกล

เบอร์ 3 นายบำเหน็จ ทิพย์อักษร พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 4 นายพรชัย ศรีสุริยันโยธิน พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 5 นายคำก่าย กองพร พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 6 นายพีรวัส พันธุ์สัมฤทธิ์ พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 7 นายตี๋ แก้วสีจันทร์ พรรคแนวทางใหม่

เบอร์ 8 นายธีรยุทธ อินทรกำแหง พรรคเพื่อชาติ

เบอร์ 9 นายสุริยา โคตรภูธร พรรคแผ่นดินธรรม

เบอร์ 10 นายพรรณธนู วรรณกางซ้าย พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 11 นายพิชิตชัย นิสสัยหาญ พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 12 นางสาวสกล เหล่าบุรี พรรคไทยภักดี

เบอร์ 13 นายปรีชา ทองคำ พรรคคลองไทย

เขตเลือกตั้งที่ 8 : อ.นางรอง, อ.เฉลิมพระเกียรติ (เฉพาะ ต.เจริญสุขและตำบลถาวร), อ.ปะคำ (เฉพาะ ต.ปะคำและ ต.หูทำนบ) และอ.โนนดินแดง (เฉพาะต.โนนดินแดง)

เบอร์ 1 นายวินัย จีนโน พรรคก้าวไกล

เบอร์ 2 นายประกิจ พลเดช พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 3 นางสาวทยา เลาหศิริวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 4 พันตำรวจเอกเปรื่อง นาคะพงษ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 5 นายมนต์รัก พวงสุวรรณ พรรคเพื่ออนาคตไทย

เบอร์ 6 นายสุรศักดิ์ เพชรสว่าง พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 7 นายไตรเทพ งามกมล พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 8 นายฤทธิชัย เรืองพงศ์ไพศาล พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 9 นายสมพงษ์ แช่มรัมย์ พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 10 นายธนาศักดิ์ เฉลิมสิทธิวงศา พรรคไทยภักดี

เบอร์ 11 นางธนวันต์ ทองคำ พรรคเพื่อชาติไทย

เขตเลือกตั้งที่ 9 : อ.ละหานทราย, อ.โนนดินแดง (ยกเว้น ต.โนนดินแดง), อ.บ้านกรวด (ยกเว้น ต.เขาดินเหนือ ต.หินลาด ต.โนนเจริญ และต.สายตะกู) และอ.เฉลิมพระเกียรติ (ยกเว้น ต.เจริญสุขและต.ถาวร)

เบอร์ 1 นางสาวละไม มีศิลป์ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 2 นายปกรณ์ ทรงประโคน พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 3 นายสมนึก เฮงวาณิชย์ พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 4 นายวีระ ดัดสำโรง พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 5 นายรุ่งโรจน์ ทองศรี พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 6 นายนรวัฒน์ โรจน์รวีชัย พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 7 นายพัสกร หัสดิน พรรครวมแผ่นดิน

เบอร์ 8 นายเสนาะ แก้วมุกดา พรรคก้าวไกล

เบอร์ 9 ร้อยตำรวจเอกบุญเฮียง ชัยสิทธิ์ พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 10 นายสันติ โรจน์สุกิจ พรรคไทยภักดี

เบอร์ 11 นายคณิต ชำรัมย์ พรรคพลังปวงชนไทย

เขตเลือกตั้งที่ 10 : อ.ประโคนชัย (ยกเว้นต.ไพศาล) และอ.บ้านกรวด (เฉพาะ ต.เขาดินเหนือ ต.หินลาด ต.โนนเจริญ และต.สายตะกู)

เบอร์ 1 นายสัญชัย ทะนานทอง พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 2 นายจักรกฤษณ์ ทองศรี พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 3 พันตำรวจโทสมบูณณ์ จันโท พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 4 นายการุณ ใสงาม พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 5 นายภูมิสิทธิ์ มาประจง พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 6 นายต่อพงษ์ จีนใจน้ำ พรรคก้าวไกล

เบอร์ 7 นายจำรัส เวียงสงค์ พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 8 นายธเรศ ศรีประดู่ พรรคไทยภักดี

เบอร์ 9 นายประเสริฐ เลากลาง พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 10 นายสำรวล กะทิศาสตร์ พรรคเพื่อชาติไทย