เลือกตั้ง 66 เช็กรายชื่อ-เบอร์ผู้สมัคร ส.ส.เขต จังหวัดปทุมธานี ทั้ง 7 เขต

07 พฤษภาคม 2566

การเลือกตั้ง 2566 กำลังจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค.นี้ จังหวัดปทุมธานี มีเขตเลือกตั้งรวม 7 เขต มีผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต รวม 71 คน เช็กรายชื่อและเบอร์ของผู้สมัครได้ ที่นี่

 

การเลือกตั้งทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค.นี้  เป็นการเลือกตั้งแบบบัตร 2 ใบ เพื่อเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) รวม 500 คน โดยแบ่งเป็นการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 คน และ แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน สำหรับ จังหวัดปทุมธานี มีเขตเลือกตั้งรวม 7 เขต มี ผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต ทั้งจังหวัด รวม 71 คน ดังนี้

เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอลาดหลุมแก้ว, อำเภอสามโคก และอำเภอเมืองปทุมธานี (เฉพาะตำบลบ้านฉาง ตำบลบางหลวง และตำบลบางเดื่อ)

เบอร์ 1 นายวรวิทย์ จึงสุระ พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 2 นายเสวก ประเสริฐสุข พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 3 นายสรวีย์ ศุภปณิตา พรรคก้าวไกล

เบอร์ 4 นายสุรศักดิ์ สุรทัตโชค พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 5 นายรังสิต ใยยุง พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 6 นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 7 นายต่อวงศ์ อนุแสน พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 8 นายนพพร ขาวขำ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 9 นายสุรศักดิ์ พรหมมาศ พรรคไทยภักดี

เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเมืองปทุมธานี (ยกเว้นตำบลบ้านฉาง ตำบลบางหลวง ตำบลบางเดื่อ และตำบลสวนพริกไทย)

เบอร์ 1 นายเจษฎา ดนตรีเสนาะ พรรคก้าวไกล

เบอร์ 2 นายสุรเดช กองรัตน์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 3 นายนพดล ลัดดาเเย้ม พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 4 พันจ่าอากาศเอกสฤษดิ์ เย็นทรวง พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 5 นายคิว อรุโณรส พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 6 นายวิชัย เเก้วทอง พรรคราษฎร์วิถี

เบอร์ 7 พลตำรวจตรีวัฒนา วงศ์จันทร์ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 8 นายศุภชัย นพขำ พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 9 นางสาวเจนจิรา ดำชะไว พรรคไทยภักดี

เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอคลองหลวง [เฉพาะตำบลคลองสาม ตำบลคลองสอง (ในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง) และตำบลคลองหนึ่ง (ในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง)

เบอร์ 1 นายนพนันทร์ หนูเจริญ พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 2 นายยุทธศักดิ์ ชูประเสริฐ พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 3 นายสุทัศน์ พรหมมาศ พรรคไทยภักดี

เบอร์ 4 นายปรีชา ชื่นชนกพิบูล พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 5 นายชัยพร จันทนา พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 6 นายอนาวิล รัตนสถาพร พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 7 นายสมชาติ ค้าทันเจริญ พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 8 นายนภัทร โภคาสัมฤทธิ์ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 9 นางสาวชลธิชา แจ้งเร็ว พรรคก้าวไกล

เบอร์ 10 นายโชคชนะ ทวีกุล พรรคพลังปวงชนไทย

เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอเมืองปทุมธานี (เฉพาะตำบลสวนพริกไทย), อำเภอธัญบุรี (เฉพาะตำบลประชาธิปัตย์) และอำเภอคลองหลวง [เฉพาะตำบลคลองหนึ่ง (ในเขตเทศบาลเมืองคลองหลวง) และตำบลคลองสอง (ในเขตเทศบาลเมืองคลองหลวง)

เบอร์ 1 นางประเสริฐศรี ฮ้อแสงชัย พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 2 นายสดใส โรจนวิชัย พรรครวมแผ่นดิน

เบอร์ 3 นายศักดิ์สง่า ชนะภัย พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 4 นายสุทิน นพขำ พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 5 นายสกล สุนทรวาณิชย์กิจ พรรคก้าวไกล

เบอร์ 6 นายอานนท์ นุ่นสุข พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 7 นายยุทธวัฒน์ หาญเกียรติกล้า พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 8 นางสาวณัฐธิดา เกียรติพัฒนาชัย พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 9 นายขุนนเรศ อัครเดชาโภคิน พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 10 นายสุทิน บุญญบาล พรรคไทยภักดี

เบอร์ 11 นายปฏิพัทธ์ รัตนสมบูรณ์ พรรคพลังปวงชนไทย

เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอธัญบุรี (เฉพาะตำบลลำผักกูด ตำบลรังสิต และตำบลบึงยี่โถ), อำเภอคลองหลวง (เฉพาะตำบลคลองสี่ ตำบลคลองห้า ตำบลคลองหก และตำบลคลองเจ็ด) และอำเภอหนองเสือ (เฉพาะตำบลบึงชำอ้อ ตำบลบึงกาสาม และตำบลนพรัตน์)

เบอร์ 1 นายพนธ์ชาติ อรุณกรพสุรักษ์ พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 2 นายมนัสนันท์ หลีนวรัตน์ พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 3 นางสิริกัญญา เสาะแสวง พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 4 นายฐานพัฒน์ โตกำแพง พรรคไทยภักดี

เบอร์ 5 นายพิชัย ปิยะกาโส พรรคก้าวไกล

เบอร์ 6 นายณฤทธิ์ นาควงษม์ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 7 นายวิรัช พยุงวงษ์ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 8 นางทิพกฤตา พิจารย์ พรรคประชาธิปไตยใหม่

เบอร์ 9 นายพิษณุ พลธี พรรคภูมิใจไทย

เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอลำลูกกา (เฉพาะตำบลคูคตและตำบลลาดสวาย)

เบอร์ 1 นายภัทรพล แก้วสกุณี พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 2 นายจิรชาติ ชายวงศ์ พรรคชาติไทยพัฒนา

เบอร์ 3 พันตำรวจเอกปัญญา ชะเอมเทศ พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 4 นายเชตวัน เตือประโคน พรรคก้าวไกล

เบอร์ 5 นายเกียรติศักดิ์ ส่องแสง พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 6 นางนภัสนันท์ วิสฤตาภา พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 7 นายเอกชัย ศรีสุขชยะกุล พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 8 นายชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 9 พันจ่าอากาศเอกวิชัย หัสดี พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 10 นายปฏิวัติ พิจารณ์ พรรคประชาธิปไตยใหม่

เบอร์ 11 นาวาอากาศเอกอรงค์กฏ พันธ์ดารา พรรคเพื่อชาติ

เบอร์ 12 นายบุญชู มุขประดับ พรรคไทยภักดี

เขตเลือกตั้งที่ 7 : อำเภอลำลูกกา (ยกเว้นตำบลคูคตและตำบลลาดสวาย), อำเภอธัญบุรี (เฉพาะตำบลบึงสนั่นและตำบลบึงน้ำรักษ์) และอำเภอหนองเสือ (ยกเว้นตำบลบึงชำอ้อ ตำบลบึงกาสาม และตำบลนพรัตน์)

เบอร์ 1 นายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 2 นางสาวพรพิมล ธรรมสาร พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 3 นายพลวัฒน์ จันทะเอ พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 4 นายพนพ เกษามา พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 5 นายศุภลักษณ์ สายยงค์ พรรคประชาธิปไตยใหม่

เบอร์ 6 พันเอกมานพ ชมชู พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 7 นายประสิทธิ์ ปัทมผดุงศักดิ์ พรรคก้าวไกล

เบอร์ 8 นางสาวกฤษณา วงศ์คำ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 9 นายอธิวัฒน์ สอนเนย พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 10 นางวลัยพรรณ รัตนสมบูรณ์ พรรคพลังปวงชนไทย

เบอร์ 11 นางสาวกุลวรา รัตนคงคา พรรคไทยภักดี