สำนักงานสถิติฯ เผยคนไทยใช้เน็ต 59 ล้านคน - มือถือ 62.9 ล้านคน

01 มี.ค. 2567 | 05:34 น.

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เผยสถานการณ์การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ไตรมาส 4/2566 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ระบุ มีผู้ใช้อินเตอร์เน็ต 59.0 ล้านคน สำหรับการใช้โทรศัพท์มือถือผู้ใช้โทรศัพท์มือถืออยู่ที่ 62.9 ล้านคน

นางสาวกฤษณา จิรวัฒน์สถิตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่าสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ทำการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (ICT)ในครัวเรือนต่อเนื่องเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งผลการสำรวจในไตรมาส 4 ปี 2566 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

สำนักงานสถิติฯ เผยคนไทยใช้เน็ต 59 ล้านคน - มือถือ 62.9 ล้านคน

ผลสำรวจในภาคประชาชน ในไตรมาสนี้ พบว่า ประชาชนอายุ 6 ปีขึ้นไปทั่วประเทศประมาณ 65.9 ล้านคน มีผู้ใช้อินเตอร์เน็ต 59.0 ล้านคน (89.5%) สำหรับการใช้โทรศัพท์มือถือผู้ใช้โทรศัพท์มือถืออยู่ที่ 62.9 ล้านคน  (95.5%) ในส่วนของการมีโทรศัพท์มือถือ มีผู้มีโทรศัพท์มือถือ 58.2 ล้านคน  (88.4%) โดยมีผลเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3 ทั้งสิ้น

สำนักงานสถิติฯ เผยคนไทยใช้เน็ต 59 ล้านคน - มือถือ 62.9 ล้านคน

เมื่อพิจารณาในภาคครัวเรือน พบว่า ในจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 24.0 ล้านครัวเรือน มีครัวเรือนที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 22.0 ล้านครัวเรือน (91.6%) สำหรับครัวเรือนที่ไม่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต (8.4%) พบว่า สาเหตุที่ไม่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต อันดับแรก คือ ไม่มีความจำเป็น  ไม่สนใจ (7.8%) ทั้งนี้ภาคเหนือควรได้รับการผลักดันให้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตมากขึ้น เนื่องจากมีครัวเรือนที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตน้อยที่สุด ร้อยละ 85.7

สำนักงานสถิติฯ เผยคนไทยใช้เน็ต 59 ล้านคน - มือถือ 62.9 ล้านคน

สำหรับการมีอุปกรณ์ ICT ในครัวเรือน พบว่ามีครัวเรือนที่มีโทรศัพท์มือถือ 23.3 ล้านครัวเรือน (97.0%) ซึ่งมีเกือบครบทุกครัวเรือน และมีครัวเรือนที่มีคอมพิวเตอร์ จำนวน 5.4 ล้านครัวเรือน (22.6%)

โดยสรุปในปี 2566 สถานการณ์การมีการใช้ ICT ทั้งในภาคประชาชนและภาคครัวเรือน ไตรมาส 4 เทียบกับไตรมาส 3 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ในยุคปัจจุบัน ICT เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการขับเคลื่อนประเทศ ดังนั้น ทุกภาคส่วนยังคงต้องให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้ประชาชนของไทยมีโอกาสเข้าถึงและมีการใช้ ICT มากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งจะส่งผลให้ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 - 2570)