สำนักงานสถิติฯ เผย 6 เดือนแรก ครัวเรือนรายได้เพิ่ม-ค่าใช้จ่าย-หนี้พุ่ง

30 พ.ย. 2566 | 10:14 น.

สำนักงานสถิติฯ เผยผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2566 ช่วง 6 เดือนแรก รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกันกับค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น ส่วนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

นางสาวสุวรรณี  วังกานต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทำการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2566 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย ภาวะหนี้สิน และทรัพย์สินของครัวเรือน โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลทุกเดือน จากครัวเรือนตัวอย่างในทุกจังหวัดทั่วประเทศ

สำนักงานสถิติฯ เผย 6 เดือนแรก ครัวเรือนรายได้เพิ่ม-ค่าใช้จ่าย-หนี้พุ่ง

โดยผลการสำรวจนี้ใช้ข้อมูลจากการสำรวจ 6 เดือนแรก คือช่วง มกราคม - มิถุนายน 2566 พบว่า ครัวเรือนทั่วประเทศมีรายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยเดือนละ 29,502 บาท โดยประมาณร้อยละ 70 เป็นรายได้จากการทำงาน ซึ่งได้แก่ ค่าจ้างและเงินเดือน (ร้อยละ 43.8)  กำไรสุทธิจากการทำธุรกิจ (ร้อยละ 18.6) และกำไรสุทธิจากการทำการเกษตร (ร้อยละ 8.1)  ขณะที่มีรายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการทำงานมีประมาณร้อยละ 30 ได้แก่ รายได้จากเงินที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐหรือบุคคลอื่นนอกครัวเรือน (ร้อยละ 13.0)  รายได้ไม่ประจำและจากทรัพย์สิน (ร้อยละ 2.2) และรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในรูปสวัสดิการ/ สินค้าและบริการต่าง ๆ (ร้อยละ 14.3)

สำหรับค่าใช้จ่ายในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2566 ครัวเรือนทั่วประเทศมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยเดือนละ 24,362 บาท โดยร้อยละ 35.2 เป็นค่าใช้จ่ายหมวดอาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ รองลงมาเป็นค่าที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ภายในบ้าน (ร้อยละ 21.7 )และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางและยานพาหนะ (ร้อยละ 15.9)  สำหรับค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค เช่น ค่าภาษี ของขวัญ เบี้ยประกันภัย ซื้อสลากกินแบ่ง/หวย ดอกเบี้ย เป็นต้น พบว่ามีการใช้จ่ายถึงร้อยละ 12.7

สำนักงานสถิติฯ เผย 6 เดือนแรก ครัวเรือนรายได้เพิ่ม-ค่าใช้จ่าย-หนี้พุ่ง

โดยสรุปแล้ว เมื่อพิจารณาข้อมูลรายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินของครัวเรือน ตั้งแต่ปี มกราคม - มิถุนายน 2566 (6 เดือนแรก) พบว่า รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 25,194 บาท ในปี 2556 เป็น 29,502 บาท ในปี 2566  เช่นเดียวกันกับค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 19,061 บาท ในปี 2556 เป็น 24,362 บาท ในปี 2566 ส่วนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน เมื่อพิจารณาจากภาพรวมแล้ว มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น

สำนักงานสถิติฯ เผย 6 เดือนแรก ครัวเรือนรายได้เพิ่ม-ค่าใช้จ่าย-หนี้พุ่ง