สรุปของขวัญปีใหม่ 2567 คนไทย จี้ "รัฐบาล" คุมราคาสินค้า-แก้ของแพง

29 ธ.ค. 2566 | 07:45 น.

สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำรวจ “ของขวัญปีใหม่” ที่คนไทยต้องการจาก “รัฐบาล”ส่วนใหญ่ ต้องการให้รัฐบาลควบคุมราคาสินค้าอุปโภค-บริโภค และค่าครองชีพด้านต่าง ๆ เช็ครายละเอียดข้อมูลทั้งหมดได้ที่นี่

รายงานข่าวจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ดำเนินการสำรวจความต้องการของประชาชน พ.ศ. 2567 เกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล เพื่อสะท้อนถึงความต้องการของประชาชนที่จะให้รัฐบาลดำเนินการ และข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาลเพื่อเป็นข้อมูลให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ทั้งนี้จากการสำรวจกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนทั่วไป อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ครัวเรือนละ 1 ราย โดยมีจำนวนตัวอย่าง 6,970 ราย ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 3 - 8 พฤศจิกายน 2566 พบข้อมูลดังนี้
 

เรื่องที่ประชาชนต้องการให้รัฐบาลดำเนินการช่วยเหลือเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ในปี พ.ศ. 2567 โดย 5 อันดับแรก พบว่า 84.1% ต้องการให้รัฐบาลควบคุมราคาสินค้าอุปโภค-บริโภค รองลงมา อยากให้ลดค่าไฟฟ้า/ค่าน้ำประปา 64% แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ 39.8% แก้ไขปัญหาน้ำมัน/แก๊สราคาแพง 37.5% และ เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ/เงินเดือน 36.5%

เมื่อสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลงานของรัฐบาลภายหลังบริหารงานครบ 1 เดือน 5 อันดับแรก คือ การช่วยเหลือแรงงานไทยในอิสราเอล 61% ลดค่าไฟฟ้า 60.8% ลดค่าน้ำมัน 55.6% การพักหนี้เกษตรกร 3 ปี 52.6% และ ลดราคาสินค้าอุปโภค - บริโภค 52.1%

 

สรุปของขวัญปีใหม่ 2567 คนไทย จี้ \"รัฐบาล\" คุมราคาสินค้า-แก้ของแพง

 

นอกจากนี้จากผลการสำรวจดังกล่าว สำนักงานสถิติแห่งชาติ ยังมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ได้จากผลการสำรวจ โดยได้นำเสนอให้กับที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • ควรเพิ่มมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยการกระตุ้นให้เกิดการจ้างงาน สร้างอาชีพให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วน เช่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ จัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำและเร่งรัดการใช้จ่าย/การลงทุนในหน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น
  • ควรขยายระยะเวลา/จัดทำโครงการ/มาตรการที่ลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน เช่น การลดค่าน้ำ ค่าไฟ ลดราคาน้ำมัน แก๊สที่มีราคาแพง และจำหน่ายสินค้าอุปโภค - บริโภคราคาถูก (ธงฟ้า) เป็นต้น
  • ควรเร่งรัดการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร เช่น  ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ปัญหาปุ๋ย/สารเคมี/ยาฆ่าแมลงมีราคาแพง และจัดหาตลาดรองรับผลผลิต เป็นต้น
  • ควรผลักดันมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อสร้างความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนในทุกพื้นที่ เช่น การเพิ่มบทลงโทษผู้กระทำผิด และการนำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดอย่างทันท่วงที เป็นต้น
  • ควรเพิ่มช่องทาง/บริการในระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนอย่างทั่วถึงและ เท่าเทียม ครอบคลุมทุกพื้นที่ เช่น การใช้บัตรประชาชน 1 ใบรักษาได้ทุกพื้นที่ ทุกโรงพยาบาล เป็นต้น