สำนักงานสถิติเผยผลสำรวจเดือนพฤศจิกายน 2566 อัตราว่างงานลดลง

24 ม.ค. 2567 | 03:07 น.

สำนักงานสถิติเผยผลสำรวจเดือนพฤศจิกายน 2566 ผู้ว่างงานมีจำนวนลดลง ขณะที่ผู้ว่างงานที่ไม่เคยทำงานในระดับอุดมศึกษาว่างงานมากที่สุดเป็นจำนวนถึง 1.13 แสนคน

นางสาวสุวรรณี  วังกานต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ ทำการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร หรือสำรวจแรงงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยทำการสำรวจเป็นรายเดือนเพื่อให้สามารถติดตามภาวะการมีงานทำของประชากรได้อย่างต่อเนื่อง โดยนำเสนอผลการสำรวจในระดับภาค และประเทศ ซึ่งผลการสำรวจในเดือนพฤศจิกายน 2566 สรุปได้ดังนี้

ภาวะการทำงานของประชากรในเดือนพฤศจิกายน 2566 

พบว่าผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 59.03 ล้านคน เป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมจะทำงาน 41.11 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วยผู้มีงานทำ 40.74 ล้านคน ผู้ว่างงาน 0.33 ล้านคน และผู้ที่รอฤดูกาล 0.04 ล้านคน ส่วนผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงานหรือผู้ที่ไม่พร้อมทำงาน 17.92 ล้านคน ได้แก่ แม่บ้าน นักเรียน ยังเด็ก/ชรา ป่วย/พิการ เป็นต้น  สำหรับผู้ว่างงานมีจำนวนทั้งสิ้น 0.33 ล้านคน คิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 0.8 ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนตุลาคม 2566 จำนวนผู้ว่างงานลดลง 0.12 แสนคน (จาก 3.41 แสนคน เป็น 3.29 แสนคน)

 

สำนักงานสถิติเผยผลสำรวจเดือนพฤศจิกายน 2566  อัตราว่างงานลดลง

หากเปรียบเทียบอัตราการว่างงานตามเพศและกลุ่มอายุ พบว่า เพศชายมีอัตราการว่างงานลดลง เช่นเดียวกับวัยเยาวชน (อายุ 15 - 24 ปี) ที่มีอัตราการว่างงานลดลงเช่นกัน และ ที่น่าเป็นห่วงคือ จำนวนผู้ว่างงานที่สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาว่างงานมากที่สุดเป็นจำนวนถึง 1.13 แสนคน

เมื่อพิจารณาถึงประสบการณ์ การทำงานของผู้ว่างงาน พบว่า เป็นผู้ว่างงานที่เคยทำงานมาก่อนมีจำนวนสูงถึง 1.73 แสนคน หรือคิดเป็นร้อยละ 52.6 โดยเป็นผู้ว่างงานจากนอกภาคเกษตรมากกว่าในภาคเกษตร (จำนวน 1.60 แสนคน และ 0.13 แสนคน) สำหรับ ผู้ว่างงานที่ไม่เคยทำงานมาก่อนมีจำนวน 1.56 แสนคน หรือร้อยละ 47.4 

โดยสรุปแล้ว สถานการณ์ผู้มีงานทำในเดือน พฤศจิกายน 2566 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนตุลาคม 2566 ถึงแม้จะมีการปรับตัวที่ดีขึ้นในภาพรวม แต่อย่างไรก็ตาม ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดทั้งในเรื่องของผู้ว่างงานในระดับอุดมศึกษา และผู้ที่เคยทำงานมาก่อนแต่ปัจจุบันเป็นผู้ว่างงาน