PEA ผุด "PEA SOLAR" ทางเลือกไฟฟ้าอัจฉริยะพลังงานสะอาด

02 มิ.ย. 2566 | 00:11 น.

PEA ผุด "PEA SOLAR" ทางเลือกไฟฟ้าอัจฉริยะพลังงานสะอาด ตอบสนองต่อการใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบันให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น รับกระแสรักษ์โลกและการการประหยัดพลังงานในปัจจุบัน

นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือกฟภ. (PEA) เปิดเผยว่า PEA ได้ดำเนินการเปิดบริการธุรกิจเสริมการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของ PEA หรือ PEA SOLAR ทางเลือกไฟฟ้าอัจฉริยะพลังงานสะอาดและปลอดภัย 

ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองต่อการใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบันให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดย PEA ให้ความสำคัญในเรื่องของการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยกระแสรักษ์โลกและการคำนึงถึงการประหยัดพลังงานในปัจจุบันมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงโซลาร์เซลล์จึงได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐทำให้การติดตั้งมีค่าใช้จ่ายที่ลดน้อยลง หลายบ้านหันมาติดตั้งเพื่อเป็นพลังงานทางเลือก ช่วยลดค่าไฟฟ้า เพราะประเทศเมืองร้อนที่มีแดดจัดแบบไทยเรานั้นเหมาะกับการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์

PEA ผุด PEA SOLAR ทางเลือกไฟฟ้าอัจฉริยะพลังงานสะอาด

สำหรับ PEA SOLAR คือระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา หรือ Solar Rooftop เป็นทางเลือกที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตในปัจจุบัน 

หลักการทำงานของ PEA SOLAR ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาเมื่อติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อรับและเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) แล้วส่งเข้าเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) 

และเชื่อมต่อเข้ากับสายจำหน่ายของการไฟฟ้าที่เป็นระบบไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) โดยผ่านตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (MDB) จะทำหน้าที่ในการควบคุมและจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ภายในบ้านเพื่อใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านได้ 

ซึ่งเป็นการจ่ายกระแสไฟฟ้าร่วมกันระหว่างระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และระบบจำหน่ายของการไฟฟ้า หากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านไม่เพียงพอ ระบบจำหน่ายไฟฟ้าก็จะร่วมจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านด้วย