ส่องนโยบายแก้ปัญหา “โลกร้อน” พรรคการเมืองสู้ศึกเลือกตั้ง 2566

04 พ.ค. 2566 | 23:57 น.

ส่องนโยบายแก้ปัญหา “โลกร้อน” พรรคการเมืองสู้ศึกเลือกตั้ง 2566 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก รวมรวมนโยบายเกี่ยวกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของ 7 พรรคการเมืองที่นี่

ศึกเลือกตั้ง 2566 อยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียง บรรดาพรรคการเมืองหลายพรรคต่างประกาศนโยบายออกมาหลากหลายด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยหนึ่งเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งกับด้านสิ่งแวดล้อม มีหลายพรรคการเมืองนำเสนอนโยบานเกี่ยวกับการแก้ปัญหา “โลกร้อน” หรือ ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)

ล่าสุด องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้จัดทำข้อมูลที่น่าสนใจโดยรวมรวมนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาโลกร้อนของ 7 พรรคการเมือง ประกอบด้วย พรรคก้าวไกล พรรคประชาธิปัตย์ พรรคไทยสร้างไทย พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคเพื่อไทย พรรคชาติพัฒนากล้า และพรรคภูมิใจไทย

ทั้งนี้ เพื่อให้เห็นว่าแต่ละพรรคมีความมุ่งมั่นจะแก้ไขปัญหาโลกร้อนได้อย่างไรบ้าง สามารถสรุปออกมาเป็นรายพรรคได้ ดังนี้

พรรคเพื่อไทย 

 • สนับสนุนพลังงานสะอาดและพลังงานทางเลือก
 • ผลักดัน พ.ร.บ.อากาศสะอาดแก้ปัญหา PM 2.5
 • ลดภาษีรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษไม่เกินมาตรฐาน รถยนต์ไฟฟ้า และเปลี่ยนเครื่องจักรที่ปล่อยมลพิษให้หมดไปโดยเร็ว

พรรคประชาธิปัตย์ 

 • ส่งเสริมการปลูกป่าธรรมชาติป่าเศรษฐกิจ
 • สนับสนุนการใช้มูลสัตว์ผลิตก๊าซชีวภาพ
 • สนับสนุนให้เกิดเมืองคาร์บอนต่ำ (Low Carbon City) 
 • สนับสนุนสินค้าที่มีการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 • สนับสนุนให้มีการปรับปรุงการทำนาข้าวเพื่อลดการปล่อยก๊าซมีเทน 
 • สนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และรถยนต์ไฟฟ้า

พรรคภูมิใจไทย

 • ติดโซล่าเซลล์ฟรีทุกครัวเรือน
 • รับสิทธิซื้อรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าราคาถูก 
 • ผลักดันรถเมล์ไฟฟ้า/เรือไฟฟ้า ครอบคลุมกทม.

พรรคก้าวไกล 

 • ต้นไม้ชุมชน อุดหนุนปลูกป่าชุมชน 4,000 บาทต่อไร่ต่อปี
 • สนับสนุนการพัฒนาระบบบ่อก๊าซชีวภาพสาหรับฟาร์มปศุสัตว์
 • เร่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2050
 • สนับสนุน Green Finance เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำสำหรับอุตสาหกรรมที่ลดก๊าซเรือนกระจก
 • ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้ผลิตภัณฑ์ชีวมวลเพื่อลดการเผา
 • กำหนดเพดานและเปิดตลาด (Cap & Trade) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายอุตสาหกรรม

พรรคชาติไทยพัฒนา 

 • เกษตรกรรุ่นใหม่ขายคาร์บอนเครดิตได้
 • ส่งเสริมทำเกษตรยั่งยืน เพื่อขายคาร์บอนเครดิต 
 • ป้องกันกำแพงภาษีด้านสิ่งแวดล้อมจากนานาชาติ
 • สร้างเศรษฐกิจสีเขียว 
 • พัฒนานวัตกรรมพลังงานสะอาด
 • พัฒนาให้ประเทศไทยมีอากาศที่ดี

พรรคชาติพัฒนากล้า 

 • เพิ่มสัดส่วนการผลิตพลังงานหมุนเวียน
 • ออกพันธบัตรป่าไม้
 • สร้างรายได้ให้ประชาชน ทั้งการจ่าย พืชเศรษฐกิจและคาร์บอนเครดิต

พรรคไทยสร้างไทย 

 • บังคับใช้การเก็บภาษีคาร์บอน (Carbon Tax)
 • ระบบซื้อขายสิทธิ์ในการปล่อยคาร์บอน (ETS)
 • ผลักดันกฎหมายและมาตรการเพื่อรับมือกับ Climate Change
 • พัฒนานวัตกรรมที่ช่วยในการปรับตัวต่อผลกระทบจาก Climate Change
 • สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เพื่อพัฒนาระบบการวัดผลการรายงานผล และการตรวจสอบพิสูจน์ผล (MRV)