เปิดผลงานแก้ปัญหา “ก๊าซเรือนกระจก” 2 ปีสุดท้าย รัฐบาลประยุทธ์

12 เมษายน 2566

เช็คผลงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการ รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ถึงการแก้ไขปัญหา “ก๊าซเรือนกระจก” ช่วง 2 ปีสุดท้าย หลัง คณะกรรมการติดตามนโยบาย รายงานผลช่วงปี 2564 - 2566 มีอะไรคืบหน้า

การแก้ไขปัญหา “ก๊าซเรือนกระจก” รวมทั้งผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ถือเป็นแนวทางสำคัญที่กำหนดเอาไว้อยู่ภายใต้นโยบายหลัก 12 ด้านของรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งล่าสุดมีความคืบหน้ามาตามลำดับ

ล่าสุดคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (กตน.) ได้สรุปรายงานการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 - 31 มกราคม 2566 เสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบ โดยในเรื่องของการแก้ไขปัญหา “ก๊าซเรือนกระจก” สรุปได้ดังนี้

การจัดทำแผนที่นำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี 2564-2573 

การจัดทำแผนฯ เพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงานที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก ของประเทศที่ 10% จากกรณีปกติ ในปี 2573 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 โดยดำเนินการใน 3 สาขาหลัก ได้แก่ ภาคพลังงาน และภาคขนส่ง ภาคกระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และภาคการจัดการของเสีย 

ทั้งนี้คิดเป็นศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจก ในปี 2573 ทั้งสิ้นประมาณ 115.6 ล้านตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

 

ภาพประกอบข่าว การแก้ไขปัญหา “ก๊าซเรือนกระจก” ในช่วง 2 ปีสุดท้ายของรัฐบาล

การจัดทำแผนปฏิบัติการลดก๊าซ เรือนกระจกของประเทศ ปี 2564-2573 รายสาขา
สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนปฏิบัติการลดก๊าซ เรือนกระจกของประเทศ ปี 2564-2573 รายสาขา ได้แก่ 

  • สาขาพลังงาน 
  • สาขาคมนาคม ขนส่ง 
  • สาขาการจัดการของเสียชุมชน 
  • สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงน้ำเสียอุตสาหกรรม 

โดยคิดศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ทั้ง 4 สาขา ในปี 2573 ทั้งสิ้น 156.89 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่าจากกรณีปกติ หรือ 28.2% ซึ่งคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศแห่งชาติ ได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการฯ แล้ว เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

 

ภาพประกอบข่าว การแก้ไขปัญหา “ก๊าซเรือนกระจก” ในช่วง 2 ปีสุดท้ายของรัฐบาล

การจัดทำร่างแผนปฏิบัติการสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนที่นำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ 

เพื่อสนับสนุนศักยภาพ การดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้บรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้แผนที่นำทางฯ ซึ่งคณะกรรมการนโยบาย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561

การจัดทำรายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ 3 

เพื่อดำเนินการตามพันธกรณีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเป็น การสื่อสารให้ประชาคมโลกทราบสถานการณ์การดำเนินงานของประเทศไทยด้านการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศในเรื่องของบัญชีก๊าซเรือนกระจกปี 2559 ปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งสิ้น 354,357.61 กิกะกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือราว 354 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า 

ส่วนการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในภาคพลังงาน ปี 2561 ตามเป้าหมาย Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMA) ลดก๊าซเรือนกระจก ได้ทั้งสิ้น 57.84 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า จากกรณีปกติ ซึ่งบรรลุ เป้าหมาย NAMA แล้ว 

 

ภาพประกอบข่าว การแก้ไขปัญหา “ก๊าซเรือนกระจก” ในช่วง 2 ปีสุดท้ายของรัฐบาล

 

นอกจากนี้ได้รายงานความต้องการสนับสนุนด้านการลดก๊าซเรือนกระจก ด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านเทคโนโลยีและการเงิน พร้อมทั้งรายงาน การได้รับการสนับสนุนที่ประเทศไทยได้รับ โดยประเทศได้จัดทำรายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ 3 แล้วเสร็จและจัดส่งไปยังสำนักเลขาธิการกรอบอนุสัญญาฯ แล้ว เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 

พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการกรอบอนุสัญญาฯ แล้ว สำนักงาน นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำอินโฟกราฟิค สรุปสาระสำคัญของรายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ 3 ให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจอย่างง่าย และมีเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม