เปิดผลงานรัฐบาลประยุทธ์ 4 ปี แก้ปัญหา "ก๊าซเรือนกระจก" ได้แค่ไหน

10 มีนาคม 2566

เปิดผลงานรัฐบาลประยุทธ์ 4 ปี ก่อนเลือกตั้ง แก้ปัญหา "ก๊าซเรือนกระจก" และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้แค่ไหน ไปเช็ครายละเอียดสรุปไว้ครบที่นี่

การดำเนินนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา ได้กำหนดนโยบายหลักไว้ 12 ด้าน หนึ่งในนั้นคือด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยภายใต้การขับเคลื่อนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมนี้นั้น ยังได้กำหนดการแก้ไขปัญหา "ก๊าซเรือนกระจก" และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเอาไว้ด้วย

ล่าสุดในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไม่นานมานี้ ได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล 4 ปี พร้อมทั้งรายงานผลงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาก๊าซเรือนกระจกเอาไว้ โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจ ดังนี้

การแก้ไขปัญหาก๊าซเรือนกระจก

รัฐบาลดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย เพื่อเป้าหมายต่าง ๆ ดังนี้

  • ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2593 (ค.ศ.2050)
  • การปล่อยก๊าซเรือนกระจก สุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero GHG Emissions) ในปี 2608 (ค.ศ. 2065)
  • ส่งเสริมโครงการลดก๊าซเรือนกระจก ภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) 

สรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565 - 2566 มีโครงการที่ได้การรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก (คาร์บอนเครดิต) จำนวน 67 โครงการ รวมปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ทั้งสิ้น จำนวน 5.134 ล้านตัน

กางกิจกรรมรับมือสภาพภูมิอากาศ

การดำเนินกิจกรรม และโครงการที่สนับสนุนด้านการปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้อง กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อันเป็นผลมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

รวมทั้งดำเนินการจัดทำข้อมูล และแผนที่เสี่ยงธรณีพิบัติภัยครอบคลุมด้านดินถล่ม แผ่นดินไหว และหลุมยุบ เพื่อประเมินสถานภาพ กำหนดขอบเขต พื้นที่เสี่ยงภัย และจัดทำแผน มาตรการ และแนวทางในการเตรียมความพร้อมป้องกันบรรเทาผลกระทบจากธรณีพิบัติภัยต่าง ๆ 

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงภัยให้แก่ประชาชน ภาคีเครือข่ายเฝ้าระวัง ในพื้นที่เสี่ยงธรณีพิบัติภัย ในปีงบประมาณ 2565 จำนวน78,869 ครัวเรือน

ขับเคลื่อน BCG Economy Model

รัฐบาลได้พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยขับเคลื่อน BCG Economy Model ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ปี 2564 - 2570 ซึ่งมีการเปิดตัวเครื่องหมายและระบบการรับรอง “คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน” (Carbon Footprint of Circular Economy Product: CE-CFP) โดยมีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองเครื่องหมาย รับรองคาร์บอนฟุตพรินท์ของผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน จำนวน 47 ผลิตภัณฑ์