svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ครม.จัดงบ 875 ล้าน ยกระดับผลิตข้าวไทย ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

07 มีนาคม 2566

ครม. อนุมัติโครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวรักษ์โลก BCG Model วงเงิน 875 ล้านบาท เพื่อยกระดับมาตรฐานข้าวไทย สู่การแข่งขันในตลาดโลก

รัฐบาลประกาศให้ความสำคัญในการปรับเปลี่ยนการทำการเกษตร โดยเฉพาะการผลิตข้าว ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทย โดยนายกรัฐมนตรี สั่งการทุกหน่วยงานให้ความสำคัญตั้งแต่ปัจจัยการผลิต เมล็ดพันธุ์ เพื่อให้เกิดส่วนต่างระหว่างต้นทุนและราคาขายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันได้มีการส่งเสริมการผลิตข้าวรักษ์โลกในหลายพื้นที่แล้ว และได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี

ล่าสุด ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (7 มีนาคม  2566) อนุมัติ โครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวรักษ์โลก BCG Model ภายใต้กรอบวงเงิน 874,832,000 บาท เพื่อลดต้นทุนในการผลิต ลดความเสียหายอันเกิดจากศัตรูข้าวหรือกิจกรรมการทำนา

รวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการผลิตข้าวคุณภาพดีปลอดสารพิษ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพิ่มผลผลิตต่อไร่ ส่งผลดีต่อสุขภาพและรายได้ของเกษตรกรที่จะเพิ่มขึ้น

กำหนดเป้าหมายพื้นที่ 58,400 ไร่

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย มติครม. ว่า วงเงินการอนุมัติโครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวรักษ์โลก BCG Model เป็นไปตามแผนความต้องการของศูนย์ข้าวชุมชน 292 ศูนย์ เป้าหมายพื้นที่ดำเนินการ 58,400 ไร่ และพื้นที่ให้บริการ 60 ล้านไร่

โดยปรับปรุงกระบวนการเพาะปลูกข้าว เน้นการทำนาแบบประณีต คือ การใช้ระบบชีวมวล ชีวภาพ และจุลินทรีย์ที่ลด ละ เลิก การใช้สารเคมี ส่งเสริมการทำนาแบบยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกร 

สำหรับพื้นที่ และขอบเขตการดำเนินการพื้นที่ผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี  อยู่ในกลุ่มของศูนย์ข้าวชุมชนที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมการข้าว จำนวน 292 ศูนย์ ในพื้นที่  74 จังหวัด ซึ่งเป็นศูนย์ข้าวชุมชนที่มีความพร้อมในการดำเนินงานตามเงื่อนไขของโครงการ โดยดำเนินการศูนย์ละ 200 ไร่ เพื่อปลูกข้าวรักษ์โลก 

มีรูปแบบการเกษตรแบบยั่งยืน ไม่มีการเผาฟาง ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีหรือลดการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูข้าว มีการจัดการศัตรูข้าวด้วยการใช้จุลินทรีย์เพื่อการเกษตรและสารชีวภัณฑ์ มีการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรและเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่

เงื่อนไขคุณสมบัติของศูนย์ข้าวชุมชน

สำหรับเงื่อนไขคุณสมบัติของศูนย์ข้าวชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ กำหนดรายละเอียดไว้ดังนี้  

  1. เป็นศูนย์ข้าวชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการข้าวแล้วเสนอความต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามเงื่อนไข 
  2. เป็นศูนย์ข้าวชุมชนที่จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประเภทนิติบุคคล 
  3. เป็นศูนย์ข้าวชุมชนที่มีความพร้อมในการผลิตข้าวคุณภาพดีได้มาตรฐาน ลด ละเลิกการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูข้าว 
  4. ศูนย์ข้าวชุมชน ที่ขอรับการสนับสนุนโครงการฯ ต้องดำเนินโครงการและกิจกรรมที่ไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการอื่น ๆ ภายใต้แผนงานโครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส่วนราชการอื่น ๆ