“ข้าวกล้องปัตตานี” พลิกผืนนาร้าง สู่การพัฒนาข้าวคุณภาพดี

30 เม.ย. 2566 | 02:03 น.

มูลนิธิปิดทองหลังพระ หนุนความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรชายแดนใต้พลิกผืนนาร้าง สู่การพัฒนาข้าวคุณภาพดี “ข้าวกล้องปัตตานี” พร้อมต่อยอดอาหารปลอดภัย สร้างรายได้ที่ยั่งยืน

ข้าวกล้องปัตตานี” ถือเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพดี จากกลุ่มปลูกข้าวนาโยนบ้านละโพ๊ะ ม. 3 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี ภายใต้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสาน บ้านละโพ๊ะ ที่ต่อยอดจากโครงการฟื้นฟูนาร้าง เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรฟื้นฟูนาที่รกร้าง ให้ชุมชนมีผลผลิตเพียงพอในการบริโภค 

ขณะเดียวกันยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย เมื่อเหลือจึงนำมาจำหน่ายสร้างรายได้เสริมให้กับครัวเรือน และเป็นการอนุรักษ์พันธ์ข้าวพื้นถิ่นของชุมชนอีก

 

ภาพประกอบข่าว “ข้าวกล้องปัตตานี”  จากกลุ่มปลูกข้าวนาโยนบ้านละโพ๊ะ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี

ปิดทองหลังพระฯ ช่วยพัฒนาแหล่งน้ำ

ทั้งนี้ บ้านละโพ๊ะ คือ อีก 1 ชุมชน ในพื้นที่ต้นแบบ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ที่ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ได้เข้าไป พัฒนาระบบน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และรณรงค์ให้เยาวชน คนรุ่นใหม่กลับมาทำนาในพื้นที่ที่เคยถูกปล่อยทิ้งร้าง 

ด้วยการสนับสนุนองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน ให้ชุมชนผลิตอาหารปลอดภัยและสามารถพึ่งพาตนเองได้ ตามแบบวิถีชีวิตของท้องถิ่น โดยนำหลักการพัฒนาพื้นที่ ตั้งแต่ระบบโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ น้ำเพื่อการเกษตร อุปโภค และบริโภคในครัวเรือน การบริหารจัดการพื้นที่การเกษตร การลด รายจ่ายในครัวเรือน 

รวมทั้งส่งเสริมการเกษตรหลังมีน้ำ พัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มเกษตรปลอดภัย และการทำการตลาดแบบออนไลน์ รวมกลุ่มการผลิตเพื่อจำหน่าย สร้างรายได้ ส่งเสริมการผลิตที่หลากหลาย เช่น พืชเศรษฐกิจ มูลค่าสูง และการปศุสัตว์ จนมีเงินทุนหมุนเวียน สามารถ บริหารจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน

 

ภาพประกอบข่าว “ข้าวกล้องปัตตานี”  จากกลุ่มปลูกข้าวนาโยนบ้านละโพ๊ะ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี

คัดเลือกพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้เกษตรกร

สำหรับการพัฒนา “ข้าวกล้องปัตตานี” โดยข้าวที่เลือกใช้จะเป็น “พันธ์เล็บนก” ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวที่ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ คัดเลือกในการส่งเสริม เนื่องจากเป็นพันธุ์ที่มีลำต้นสูง แข็งแรง ทนต่อสภาพน้ำท่วมสูง และเป็นที่นิยม เพราะความร่วนของเมล็ดข้าว หุงขึ้นหม้อ มีกลิ่นหอม รสชาติดี มีวิตามินอี และมี GABA สูง ถึง 10 เท่า 

เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องเหน็บชา ช่วยลดไขมันในเลือด ดีต่อระบบขับถ่ายให้สมดุลขึ้น พร้อมป้องกันมะเร็งในลำไส้ ซึ่งราคาจำหน่ายจะเริ่มต้นที่ ข้าวไม่คัดเกรดเม็ดหัก ราคากิโลกรัมละ 25 บาท ข้าวคัดเกรด กิโลกรัมละ 30-35 บาท และแบบบรรจุสุญญากาศ ราคากิโลกรัมละ 50 บาท 

พร้อมต่อยอดอาหารปลอดภัย

นางสาวปวณี เขียวจันทร์ หรือ “ติ๊ก” ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสาน บ้านละโต๊ะ ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี ยอมรับว่า สินค้าของทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านละโต๊ะตอบโจทย์คนรักสุขภาพที่ต้องการบริโภค อาหารปลอดภัย เมื่อมั่นใจในสินค้าก็มีการบอกกันแบบปากต่อปากของลูกค้า ทำให้ยอดสั่งจองเริ่มมีมากขึ้นต่อเนื่อง

ปัจจุบัน วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านละโต๊ะ มี กลุ่มย่อยแบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม คือ กลุ่มผักปลอดภัย กลุ่มไก่ กลุ่มปุ๋ยหมัก กลุ่มโรงสี กลุ่มรถไถ กลุ่มเลี้ยงปลา และกลุ่มจักสาน สร้างโอกาสการขายด้วยการนำผลผลิตของแต่ละกลุ่ม รวบรวม และนำมาจำหน่ายร่วมกัน มีการจัดชุดกระเช้าสินค้าคุณภาพ จำหน่ายให้กับลูกค้าที่ต้องการมอบเป็นของขวัญในช่วงเทศกาล หรือวาระพิเศษ มีการนำเสนอขายผ่านทางสื่อออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก เพื่อขยายช่องทางการตลาดอีกทาง

“พอมีกลุ่มจักสาน เราก็เกิดไอเดีย ต่อยอดด้วยการ นำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมาจัดเป็นกระเช้าเพื่อสุขภาพ อาทิ ไข่ไก่ ผัก ข้าว เป็นต้น โดยช่วงใกล้เทศกาล จะเปิดรับจอง ก็ได้ ผลตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี ทำให้ปัจจุบันสมาชิกในกลุ่ม มีรายได้เสริมหลักพันบาทต่อเดือน บางราย 1,000-2,000 บาท บางรายอาจจะได้ 3,000-4,000 บาท แล้วแต่ความสามารถ ของเกษตรกร" 

 

ภาพประกอบข่าว “ข้าวกล้องปัตตานี”  จากกลุ่มปลูกข้าวนาโยนบ้านละโพ๊ะ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี

 

ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านละโต๊ะ กล่าวด้วยว่า ในอนาคตทางกลุ่มวางแผนจะแปรรูปข้าวในชุมชน ให้เป็น ข้าวผงสำหรับชงดื่ม และคุกกี้ข้าว เพื่อต่อยอดให้มีผลิตภัณฑ์หลากหลายมากขึ้น และจะขอใบรับรองมาตรฐานต่างๆ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าต่อสินค้าของทางกลุ่ม