"ทุเรียนภูเขาไฟ" ศรีสะเกษ พัฒนาสายพันธุ์สร้างรายได้ไร่ละ 5 แสน

29 เม.ย. 2566 | 01:01 น.

รู้จัก "ทุเรียนภูเขาไฟ" ศรีสะเกษ ราชาผลไม้ รสชาติละมุน สร้างรายได้ให้เกษตรกรไร่ละ 5 แสนบาท ล่าสุด กรมวิชาการเกษตร พร้อมเสริมองค์ความรู้พัฒนาคุณภาพ ยกระดับเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)

"ทุเรียนภูเขาไฟ" ศรีสะเกษ หนึ่งในทุเรียนชื่อดัง ที่ใครได้ลิ้มชิมรสแล้วจะติดอกติดใจไม่รู้ลืม โดยผลผลิตส่วนใหญ่ออกสู่ตลาดในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม แตกต่างจากทุเรียนทางภาคตะวันออกและภาคใต้ จึงส่งผลให้ตลาดมีความต้องการ ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษสูง และทำให้มีราคาจำหน่ายสูงตามไปด้วย

ปัจจุบัน “ทุเรียนภูเขาไฟ" ศรีสะเกษ ได้รับประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เป็นผลจากการพัฒนาและส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนคุณภาพที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

 

ภาพประกอบข่าว “ทุเรียนภูเขาไฟ" ศรีสะเกษ

 

จุดเด่น “ทุเรียนภูเขาไฟ" ศรีสะเกษ

“ทุเรียนภูเขาไฟ" ศรีสะเกษ ได้รับการยอมรับว่ามีรสชาติที่เป็นเลิศด้านรสชาติ ซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิบัติที่ดีของเกษตรกรตามหลักวิชาการ โดยมีจุดเด่นที่ชัดเจน เช่น

  • มีความหวานมัน
  • เนื้อสัมผัสแห้งเนียนเหนียว
  • กลิ่นหอมละมุน
  • สีเนื้อเหลืองสวย

กรมวิชาการเกษตร พัฒนาพันธุ์

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดี กรมวิชาการเกษตร ยอมรับว่า ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน ภายใต้กิจกรรม การพัฒนาระบบการผลิตทุเรียนคุณภาพและขยายผลทุเรียนพันธุ์ศรีสะเกษ ประกอบด้วย

1.การถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตทุเรียนคุณภาพของกรมวิชาการเกษตร ผ่านการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 8 ปี (2555-2562) จำนวน 25 หลักสูตร เกษตรกรจำนวน 2,185 ราย

2.การพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนยุคใหม่ มีการปรับเปลี่ยนการผลิตและการตลาดเป็นแบบรวมกลุ่ม เพื่อผลิตทุเรียนคุณภาพและเพิ่มอำนาจต่อรองด้านการตลาด

3.การสร้างแปลงต้นแบบการผลิตทุเรียนในพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์ อำเภอขุนหาญ และอำเภอศรีรัตนะ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้การผลิตทุเรียนของเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง

4.สร้างอัตลักษณ์ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษให้มีความโดนเด่นแตกต่างจากที่อื่น

 

ภาพประกอบข่าว “ทุเรียนภูเขาไฟ" ศรีสะเกษ

สำหรับการพัฒนาและส่งเสริม "ทุเรียนภูเขาไฟ" ศรีสะเกษ แบ่งเป็นปีต่าง ๆ ดังนี้

ปี 2564

ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ได้รวบรวมและคัดเลือกทุเรียนจากการเพาะเมล็ดได้ 17 สายพันธุ์ และขอขึ้นทะเบียนพันธุ์ จำนวน 1 พันธุ์ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ชื่อพันธุ์ “ทุเรียนศรีสะเกษ 238” ซึ่งมีสีเนื้อและรสชาติดีเด่นเป็นเอกลักษณ์ ราคาจำหน่ายอยู่ที่ 150-180 บาท/กก. สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรกว่าไร่ละ 500,000 บาท

ทั้งนี้ได้ขยายพันธุ์ทุเรียนพันธุ์ “ศรีสะเกษ 238” แจกจ่ายแก่เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน เพื่อเป็นการพัฒนาการผลิตทุเรียนจังหวัดศรีสะเกษ ให้มีความโดดเด่นและเป็นอัตลักษณ์ มีความแตกต่างจากแหล่งปลูกอื่นๆ คาดใน 3 ปี เกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษหันมาปลูกทุเรียนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 12,000 – 15,000 ไร่ 

อีกทั้งสนับสนุนให้มีการขยายพันธุ์ และเพิ่มพื้นที่ปลูกทุเรียนพันธุ์ใหม่ให้มากขึ้น รวมทั้งการจัดการสวนทุเรียนยุคใหม่ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุน สร้างตลาดผู้บริโภครายใหม่ ลดปัญหาทุเรียนล้นตลาดในอนาคต

 

ภาพประกอบข่าว “ทุเรียนภูเขาไฟ" ศรีสะเกษ

 

ปี 2565 

ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ได้ดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต แปรรูป ผลิตผลและสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้วยการแก้ไขปัญหาการผลิตทุเรียนด้อยคุณภาพแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน โดยการติดตามให้คำแนะนำการจัดการสวนทุเรียนเพื่อผลิตทุเรียนคุณภาพ 

เช่นเดียวกับการสร้างแปลงแม่พันธุ์ทุเรียน “ศรีสะเกษ 238” และขยายพันธุ์ทุเรียนพันธุ์ใหม่แจกจ่ายแก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ทุเรียนพันธุ์ใหม่ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้น และการฝึกอบรม “เทคนิคการขยายพันธุ์ทุเรียนมืออาชีพ” ให้แก่เกษตรกร

 

ภาพประกอบข่าว “ทุเรียนภูเขาไฟ" ศรีสะเกษ

 

ปี 2566

ได้ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายพันธุ์และจัดการเรือนเพาะชำ การสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้จากการขยายพันธุ์และจำหน่ายพันธุ์ทุเรียน รวมทั้งการเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรรายใหม่ที่จะปลูกทุเรียน แต่ยังขาดองค์ความรู้และทักษะในการขยายพันธุ์และการจัดการเรือนเพาะชำ เพื่อสร้างผู้ประกอบการในการผลิตและจำหน่ายต้นพันธุ์ทุเรียน

อีกทั้งการเตรียมขึ้นทะเบียนพันธุ์ทุเรียนพันธุ์ใหม่ จำนวน 1 พันธุ์ และสร้างแปลงแม่พันธุ์เพื่อขยายพันธุ์และเผยแพร่ทุเรียนพันธุ์ใหม่ให้เกษตรกรด้วย

 

ภาพประกอบข่าว “ทุเรียนภูเขาไฟ" ศรีสะเกษ