เปิดประวัติ "พูลพัฒน์ ลีสมบัติไพบูลย์" เลขาฯ กกพ. คนใหม่

25 มี.ค. 2567 | 23:39 น.

เปิดประวัติ "พูลพัฒน์ ลีสมบัติไพบูลย์" เลขาฯ กกพ. คนใหม่ หลังคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาฯ กกพ.คนปัจจุบันจะเกษียณอายุ และหมดวาระวันที่ 31 พ.ค. 67 ฐานเศรษฐกิจรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ให้แล้ว 

ดร.พูลพัฒน์ ลีสมบัติไพบูลย์ เป็นผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (เลขาฯ กกพ.) คนใหม่ จากการประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

แทนนายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาฯ กกพ. คนปัจจุบันที่จะเกษียณอายุ และหมดวาระวันที่ 31 พ.ค. 67 

หลังจากให้ผู้ผ่านการประเมินเข้ารับการสัมภาษณ์พร้อมแสดงวิสัยทัศน์เพื่อคัดเลือกเป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับ กิจการพลังงานในช่วงเช้าวันที่ 25 มี.ค.

ทั้งนี้ "ฐานเศรษฐกิจ" จะพาไปทำความรู้จักกับ "ดร.พูลพัฒน์ ลีสมบัติไพบูลย์" เลขาฯ กกพ. คนใหม่ให้มากยิ่งขึ้น
 

ประวัติ ดร.พูลพัฒน์ ลีสมบัติไพบูลย์

 • ตำแหน่งปัจจุบัน : รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

การศึกษา 

 • เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตัน(George Washington University) สหรัฐอเมริกา
 • เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตัน (George Washington University)สหรัฐอเมริกา
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์แห่งลอนดอน (The London School of Economics and Political Science) ประเทศอังกฤษ
 • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เปิดประวัติ "พูลพัฒน์ ลีสมบัติไพบูลย์" เลขาฯ กกพ. คนใหม่

ประสบการณ์การทำงานที่สำคัญ

 • กำกับดูแลงาน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (เรื่องแผนปฎิบัติราชการต่างๆและเรื่องงบประมาณ)กองบริหารสัญญาและสัมปทานปิโตเลียม (เรื่องสัญญาสัมปทานต่างๆ) กองบริหารกิจการปิโตรเลียมระหว่างประเทศ (เรื่องสัมปทานในต่างประเทศ) และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เรื่องการบริหารข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของแหล่งสัมปทาน)
 • ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน
 • กำกับและดูแลการดำเนินความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี
 • คณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
 • ดูแลและติดตามโครงการการประชาสัมพันธ์ตามสถานการณ์ของกระทรวงพลังงาน
 • คณะทำงานด้านการศึกษาสถาปัตยกรรมใหม่ด้านพลังงาน (New Energy Architecture) ร่วมกับ World Economic Forum (WEF)
 • รองประธานคณะทำงานด้านการจัดทำแผนความร่วมมือด้านพลังงานภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Regional Energy Policy and Planning Sub-sector Network)
 • กรรมการและเลขานุการคณะทำงานด้านการใช้เชื้อเพลิงเพื่อการผลิตไฟฟ้าของอาเซียน
 • คณะทำงานด้านการสำรองน้ำมันแห่งชาติ (Strategic Petroleum Reserve) กระทรวงพลังงาน
 • ที่ปรึกษา ธนาคารโลก (World Bank)
   

รางวัล 

 • ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2546
 • ทุนรัฐบาลไทย สำนักงาน ก.พ. (ศึกษาต่อระดับปริญญาโท)
 • ทุนกองทุนอนุรักษ์พลังงาน (ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
 • ทุน IAEE สำหรับเข้าร่วมการสัมมนาเศรษฐศาสตร์พลังงานระหว่างประเทศครั้งที่ 32 ที่อเมริกาปี 2552
 • ทุน NCAC สำหรับเข้าร่วมการสัมมนาเศรษฐศาสตร์พลังงานระหว่างประเทศครั้งที่ 33 ที่บราซิล ปี 2553
 • ทุนรัฐบาลอังกฤษ สำหรับเข้าร่วมการอบรม International Leaders Programme 2018

การอบรมที่สำคัญ 

 • นักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 (นบส.1) รุ่นที่ 93 
 • พลังงานสำหรับผู้บริหารรุ่นที่ 1 (Executive Energy Program) สภาอุตสาหกรรมประเทศไทย
 • สถาบันวิทยาลัยพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 11
 • นักบริหารพลังงานระดับสูงรุ่นที่ 11 กระทรวงพลังงาน
 • ASEAN New-wave Leadership Development 2015 สำนักงาน กพ.

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

 • Sectoral Demand for Petroleum in Thailand (with Frederick L. Joutz), Energy Economics, 2010
 • Thailand’s Energy Security: Strategic Petroleum Reserve and its Economic Impacts, 2011, 
 • LAP Lambert Academic Publishing, U.S.A. 

ผู้บรรยายพิเศษ 

 • อาจารย์พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยหอการค้า มหาวิทยาลัยอัชสัมชัญ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

เปิดประวัติ "พูลพัฒน์ ลีสมบัติไพบูลย์" เลขาฯ กกพ. คนใหม่