"พูลพัฒน์ ลีสมบัติไพบูลย์" ผงาดนั่ง "เลขาฯ กกพ." คนใหม่

25 มี.ค. 2567 | 12:46 น.

"พูลพัฒน์ ลีสมบัติไพบูลย์" ผงาดนั่ง "เลขาฯ กกพ." คนใหม่ แทนที่คมกฤช ตันตระวาณิชย์ จะเกษียณอายุ และหมดวาระวันที่ 31 พ.ค. 67  หลังผ่านการประเมินเข้ารับการสัมภาษณ์พร้อมแสดงวิสัยทัศน์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้ประกาศรายชื่อดร.พูลพัฒน์ ลีสมบัติไพบูลย์ เป็นผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ เลขาฯ กกพ. คนต่อไป 

แทนนายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ที่จะเกษียณอายุ และหมดวาระวันที่ 31 พ.ค. 67 

หลังจากให้ผู้ผ่านการประเมินเข้ารับการสัมภาษณ์พร้อมแสดงวิสัยทัศน์เพื่อคัดเลือกเป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับ กิจการพลังงานในช่วงเช้าวันที่ 25 มี.ค.

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกมีคุณสมบัติตามข้อ ๘ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ของระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการคัดเลือกและแต่งตั้งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกไปดำเนินการลาออกจากตำแหน่งตามข้อ ๘ (๑) (๒) หรือ (๓)

หรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อถือได้ว่าตนได้เลิกประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตามข้อ ๘ (๔) แล้ว ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการคัดเลือก

หากผู้ได้รับคัดเลือกมิได้ลาออก หรือเลิกประกอบอาชีพหรือวิชาชีพภายในกำหนดระยะเวลาข้างต้น 

ให้ถือว่าผู้ที่ได้รับคัดเลือกไม่เคยได้รับคัดเลือกให้เป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานใหม่

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จะมีหนังสือแจ้งผลการคัดเลือกถึงผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเพื่อทราบต่อไป

"พูลพัฒน์ ลีสมบัติไพบูลย์" ผงาดนั่ง "เลขาฯ กกพ." คนใหม่