กกพ.หนุนพลังงานแสงอาทิตย์ ปูพรมติดตั้งโรงพยาบาลทั่วประเทศ

22 มี.ค. 2567 | 08:16 น.

การขับเคลื่อนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ถือเป็นภารกิจสำคัญเร่งด่วนของประเทศทั่วโลกที่จะเพิ่มสัดส่วน “พลังงานสะอาด” และลดสัดส่วนเชื้อเพลิงฟอสซิลที่เป็นต้นเหตุของภาวะโลกร้อน

นอกจากนี้ยังช่วยสนับสนุนแผนพลังงานชาติของไทย (Nation Energy Plan) ที่กำหนดสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนไว้กว่า 50%

โครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า โดยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(4) เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย จัดตั้งขึ้นภายใต้ พ.ร.บ. ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) จึงเป็นอีกโครงการหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทสำคัญ ที่จะมีส่วนช่วยสนับสนุนเป้าหมายของประเทศบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2593 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emmissions) ภายในปี 2608

อีกทั้ง เป็นการส่งเสริมการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ ประเทศ หรือ Thailand’SDG

ที่ผ่านมาสำนักงาน กกพ. ได้ออกระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการส่งเสริมการใช้ พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ปี พ.ศ. 2559 และเปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นต้นมา โดยเรียกเก็บจากผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า มาสนับสนุนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับหน่วยงานด้านสาธารณสุขในสังกัดต่าง ๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรมแพทย์ทหารบก กองทัพบก และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นต้น

กกพ.หนุนพลังงานแสงอาทิตย์ ปูพรมติดตั้งโรงพยาบาลทั่วประเทศ

ช่วงปีงบประมาณ 2564-2567 สำนักงานกกพ.ได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้าฯ จัดสรรเงินจากกองทุนฯ จำนวน 2,217.51 ล้านบาท ให้กับโรงพยาบาล จำนวน 372 แห่ง กำลังการผลิตติดตั้งไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์รวม 75.4 เมกะวัตต์พีค ลดภาระค่าไฟฟ้าได้ 461,828,528 บาทต่อปี สามารถลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 58,876 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี (tCO2e)

รวมทั้งมีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้กับโรงพยาบาลและหน่วยบริการด้านสาธารณสุข ระหว่าง สำนักงาน กกพ. กับหน่วยงานเป้าหมาย 4 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงสาธาณสุข, กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการแพทย์,กองทัพบก และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ล่าสุดโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้าฯ ได้ดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับโรงพยาบาลเสร็จแล้ว จำนวน 24 แห่ง อยู่ในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมและกรุงเทพมหานคร กำลังการผลิตติดตั้งรวม 3.7 เมะวัตต์พีค

นอกจากนี้ สำนักงานกกพ. ยังได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือการดำเนินงานในการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) เพื่อจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา 97(4) ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ห่างไกลระบบส่งไฟฟ้า เพื่อดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้เข้าถึงการศึกษาอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 4 และส่งเสริมให้สามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืน ตามเป้าหมายที่ 7 การพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติรวมถึงการจัดสรรงบประมาณในการติดตั้งระบบฯ ให้กับโรงพยาบาล ในสังกัด ตร. อีกด้วย

ส่วนการดำเนินงานต่อไปนั้น ทางสำนักงานกกพ. อยู่ระหว่างการลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) กับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อการจัดสรรงบประมาณในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับโรงเรียนสังกัด ศธ. ในพื้นที่ห่างไกลระบบส่งไฟฟ้า

อีกทั้ง ยังเปิดรับขอเสนอโครงการ หากมีโรงพยาบาลใดสนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถประสานหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการได้ เพื่อที่หน่วยงานต้นสังกัด จะได้รวบรวมรายชื่อและข้อมูลศักยภาพการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ส่งให้สำนักงานกกพ. เพื่อประเมินศักยภาพการติดตั้งระบบและประมาณ กรอบงบประมาณจัดสรรเพื่อให้การสนับสนุนโครงการฯต่อไป