เปิดประวัติ "ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ" ประธานบอร์ด กฟผ. คนใหม่

20 ก.พ. 2567 | 07:29 น.

เปิดประวัติ "ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ" ประธานบอร์ด กฟผ. คนใหม่ หลังมีมติแต่งตั้งบอร์ดทั้ง 10 ราย ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ฐานเศรษฐกิจได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ให้หมดแล้วที่นี่

หลังจากที่ได้มีการคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บอร์ด กฟผ.) ชุดใหม่ 10 ราย และผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นที่เรียบร้อยตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ

ล่าสุด ครม. ได้มีมติเห็นชอบให้ นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็น ประธานบอร์ด กฟผ.

"ฐานเศรษฐกิจ" จะพาไปทำความรู้จักกับ "ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ" ในฐานะ "ประธานบอร์ด กฟผ." คนใหม่ให้เพิ่มมากขึ้น

ประวัติ นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ

 • เกิดเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2509  ปัจจุบัน อายุ  57 ปี

ประวัติด้านการศึกษา 

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท วิศวกรรมพลังงาน จาก George Washington University 
 • ปริญญาเอก ด้าน Energy Management and Policy จาก University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • รู้จักประเสริฐ สินสุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่
 • รู้จักประเสริฐ สินสุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่

ประวัติการอบรม

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 229/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 29 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • Senior Executive Fellows ปี 2559, Harvard University, Boston, Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • การสัมมนา IOD National Director Conference 2021 หัวข้อ “Leadership Behind Closed Door”
 • “How H & R as a specialty marketer and refiner with primarily Group I refinery technology
 • is planning to adapt to the changing refinery landscape” โดย Hansen and Rosenthal Group (H & R Group)
 • “กลยุทธ์และทิศทางการดำเนินงานสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน” โดย บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
 • การบรรยายพิเศษ 2021 PTIT Special Lecture: “ชะตากรรมของไทยในอีก 30 ปีข้างหน้า ต้องมี “ใจใหม่” เพื่อพาประเทศให้พ้นจากหล่มเดิม ๆ”

ประสบการณ์การทำงาน

 • ตุลาคม 2566 : ปลัดกระทรวงพลังงาน
 • ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน : อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
 • มิถุนายน 2563 - กันยายน 2563 : รองปลัดกระทรวงพลังงาน
 • 2560 - 2563 : ผู้ตรวจราชการ กระทรวงพลังงาน
 • 2557 - 2560 : รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT
   

ขณะที่งบประมาณของ กฟผ. ปี 2566 และ 2567 เป็นดังนี้

งบการเงินที่ยังไม่ได้รับรองจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ระบุว่า ในปี 2566 กฟผ. มีรายได้ 798,126.14 ล้านบาท รายจ่าย 769,117.85 ล้านบาท กำไรสุทธิ 29,008.29 ล้านบาท นำส่งรายได้เข้ารัฐ 50% ของกำไร 17,142.00 ล้านบาท 

ส่วนในปี 2567 กฟผ. มีรายได้ 769,277.45 รายจ่าย 729,438.06 ล้านบาท กำไรสุทธิ 39,839.39 ล้านบาท นำส่งรายได้เข้ารัฐ 50% ของกำไร 28,386.00 ล้านบาท

ขณะที่ฐานะการเงิน ปี 2566 กฟผ.มีสินทรัพย์รวม 1,045,296.69 ล้านบาท และ 972,355.39 ล้านบาท ในปี 2567

ด้านหนี้สินรวม ในปี 2566 กฟผ.มีหนี้สินรวม 611,233.21 ล้านบาท และ 520,524.58 ล้านบาท ในปี 2567

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานของกฟผ.ในปี 2566 จำนวน 138,566.58 ล้านบาท และ 217,567.29 ในปี 2567

ส่วนเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานของกฟผ.ในปี 2566 จำนวน 138,566.58 ล้านบาท และ 217,567.29 ล้านบาทในปี 2567

ขณะที่เงินสด ณ วันปลายงวดของกฟผ. ในปี 2566 อยู่ที่ 44,122.04 ล้านบาท และ 51,706.25 ล้านบาทในปี 2567

รายชื่อบอร์ด กฟผ. ทั้ง 10 คน ประกอบด้วย 

 • นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน 
 • นายพรพจน์ เพ็ญพาส กรรมการ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 • นายวรากร พรหโมบล อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
 • นายพิสุทธิ์ เพียรมนกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • นายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองปลัดกระทรวงการคลัง
 • นายปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. 
 • นายกุลยศ อุดมวงศ์เสรี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • นายฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 • นางสาวนิรมาณ ไหลสาธิต กรรมการรองผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) 
 • พล.ต.เจียรนัย วงศ์สอาด ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ