svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

อัพเดท19 ปี กรมโยธาฯสถาปนิกหลวงช่างของแผ่นดิน ผังเมืองของประชาชน

04 ตุลาคม 2564

เปิดภาระกิจ4ด้าน คล้ายวันสถาปนากรมโยธาธิการและผังเมือง ครบรอบ 19 ปี สถาปนิกหลวง ช่างของแผ่นดิน ผังเมืองของประชาชน   ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แบบวิถี New Normal

 

นายพรพจน์  เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า กรมโยธาธิการและผังเมือง  เป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงมหาดไทย ที่มีหน้าที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้กับพี่น้องประชาชน โดยปฏิบัติภารกิจ ขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในภารกิจ 4 ด้าน ได้แก่ 1. ภารกิจด้านการผังเมือง ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562

เพื่อให้การวางและจัดทำผังเมืองในระดับต่าง ๆ ครอบคลุมทั้งประเทศ โดยให้ความสำคัญการมีส่วนร่วมของประชาชน ต้องอยู่บนความตกลงใจของคนในชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน       เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 2. ภารกิจด้านการพัฒนาเมือง พัฒนาเมืองให้มีความปลอดภัยจากธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน

อัพเดท19 ปี กรมโยธาฯสถาปนิกหลวงช่างของแผ่นดิน ผังเมืองของประชาชน

 

 

โดยมีระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน  การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยมีเป้าหมายผลักดันโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เกิดขึ้นในทุกจังหวัดทั่วประเทศและดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาเพื่อเร่งการระบายน้ำ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 3. ภารกิจด้านการอาคาร เพื่อให้อาคาร มั่นคง ปลอดภัย ประหยัดพลังงาน และลดภาวะโลกร้อน

อัพเดท19 ปี กรมโยธาฯสถาปนิกหลวงช่างของแผ่นดิน ผังเมืองของประชาชน

โดยการออกกฎหมายควบคุมอาคาร และพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในอาคาร 4. ภารกิจด้านการบริการด้านช่าง มุ่งให้บริการงานช่างทุกระดับในฐานะช่างของแผ่นดิน โดยให้บริการด้านการออกแบบอาคาร การให้บริการทดสอบวัสดุ มีการยกระดับหน่วยทดสอบวัสดุเป็นศูนย์ทดสอบวัสดุ และให้คำปรึกษาด้านช่าง โดยมีสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดทั่วประเทศเป็นหน่วยงานให้คำปรึกษาและให้บริการตามภารกิจกรมฯ

ให้กับพี่น้องประชาชน ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน เพื่อให้เมืองและชุมชนมีความสวยงาม ปลอดภัย มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ตรงตามความต้องการของพี่น้องประชาชน ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป 

ปัจจุบัน กรมโยธาธิการและผังเมือง มุ่งมั่นพัฒนางานบริการอย่างต่อเนื่อง ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือ นำพาความสะดวกสบายสู่ประชาชน ในการรับทราบข้อมูลข่าวสารและการให้บริการของกรมโยธาธิการและผังเมือง เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในรูปแบบดิจิทัล 3 ช่องทาง

 

ประกอบด้วย Website (www.dpt.go.th) , Mobile Application (Landuse PLAN) และ Line OA (DPT Information) เพื่อเป็นช่องทางบริการสืบค้นข้อมูล ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมือง ค้นหาที่ทำการสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด Line Bot และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกรมฯ อาทิ ประกาศข่าวงานผังเมือง ข้อมูลกฎหมายด้านโยธาธิการ และผังเมือง  ห้องสมุดออนไลน์ แบบบ้านเพื่อประชาชน เอกสารความรู้ E-Book และการถาม-ตอบ ของประชาชน เป็นต้น

อัพเดท19 ปี กรมโยธาฯสถาปนิกหลวงช่างของแผ่นดิน ผังเมืองของประชาชน

                 “ การก้าวเข้าสู่ปีที่ 19 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง จะเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญ          ในการเป็นองค์กรหลักของประเทศด้านการผังเมือง การพัฒนาเมือง การอาคาร และการบริการด้านช่าง ซึ่งพร้อมจะดำเนินงานตามภารกิจ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ ตามเป้าหมาย ด้วยความมุ่งมั่น สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาเมืองต่อไป ”