น้อมรำลึก 159 ปี “นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม”กรมโยธาธิการและผังเมือง

01 พ.ค. 2565 | 05:09 น.

น้อมรำลึก 159 ปี “นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม”กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมสืบสานพระปณิธาน  สร้างสรรค์บ้านเมืองด้วยความมุ่งมั่น ให้ความสำเร็จเป็นรูปธรรม มุ่งหมายสำคัญคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน

 

ครบ 159ปี กรมโยธาธิการและผังเมือง มีวิวัฒนาการ    และฐานรากนับจากห้วงเวลาที่มีประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนา “กรมโยธาธิการ” ใน พ.ศ. 2432          เมื่อครั้งรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 5 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

น้อมรำลึก 159 ปี “นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม”กรมโยธาธิการและผังเมือง

ต่อมา ทรงพระกรุณาให้ยกฐานะเป็น “กระทรวงโยธาธิการ” ใน พ.ศ. 2435 โดยมีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ซึ่งทรงพระปรีชาทางเชิงช่างและศิลปกรรมหลากแขนง ทรงดำรงตำแหน่งอธิบดี และเสนาบดี พระองค์แรก ทำหน้าที่ควบคุมดูแลงานโยธาธิการและการก่อสร้างทั้งหมดของประเทศ

 

น้อมรำลึก 159 ปี “นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม”กรมโยธาธิการและผังเมือง

ทำให้ต้องทรงศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทั้งงานช่างแผนเก่าและใหม่ เป็นเหตุให้ทรงได้รับการเรียกจากเจ้านายพระบรมวงศานุวงศ์ว่า “นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม” และพระองค์ทรงได้รับคำสรรเสริญพระเกียรติคุณยกย่องเทิดทูลว่าทรงเป็น “สมเด็จครู” ของงานช่างทั้งปวง

 

                   พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงเป็นมากกว่านายช่างใหญ่แห่งกรุงสยามเพราะทรงทำให้กรมโยธาธิการมีความสำคัญนำหน้าหน่วยงานอื่น ๆ ในการสร้างผลงาน ทั้งด้านการสร้างรัฐชาติความมั่นคงปลอดภัย และการทำนุบำรุงความเจริญของประเทศ

น้อมรำลึก 159 ปี “นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม”กรมโยธาธิการและผังเมือง

การวางแบบอย่างการบริหารจัดการที่เป็นบรรทัดฐานมั่นคงในระบบราชการ       การวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญรุ่งเรืองเป็นอันมาก ทรงกำหนดให้กรมโยธาธิการมีหน้าที่ออกแบบทำแผนที่ ปักปันที่ดิน กำหนดงบประมาณก่อสร้าง ดำเนินการก่อสร้างและควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักการ

 

รวมถึงการดูแลซ่อมแซม ซึ่งผลงานสำคัญคือ โครงการถนนอำเภอสำเพ็งจำนวน 18 สาย เช่น ถนนเยาวราช ถนนจักรวรรดิ ฯลฯ และถนนสายที่สำคัญอีกหลายสาย ได้แก่ ถนนราชดำเนินกลาง ถนนราชดำเนินนอก

น้อมรำลึก 159 ปี “นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม”กรมโยธาธิการและผังเมือง

ทั้งนี้ นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  นางจิรวรรณ เพ็ญพาส ประธานชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมือง และอุปนายกสมาคม     แม่บ้านมหาดไทย ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และบุคลากรกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีน้อมรำลึกใน    พระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ผู้เป็นต้นแบบในการทำความดีงาม     

น้อมรำลึก 159 ปี “นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม”กรมโยธาธิการและผังเมือง

  เพื่อสังคมส่วนรวม โดยได้จัดงานวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 ครบรอบ 159 ปี ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ขอตั้งจิตมั่นดำเนินตามรอยพระบาทในหลักด้านช่าง และสรรพศิลปะที่ทรงริเริ่ม

 

พร้อมสืบสานพระปณิธาน       ในการสร้างสรรค์บ้านเมืองด้วยความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ให้ปรากฏผลสัมฤทธิ์และความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีความมุ่งหมายสำคัญคือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน

น้อมรำลึก 159 ปี “นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม”กรมโยธาธิการและผังเมือง