วันอาสาฬหบูชา -วันเข้าพรรษา ชวนชาวพุทธอยู่บ้านสร้างบุญ

19 ก.ค. 2564 เวลา 9:31 น. 755

กระทรวงวัฒนธรรม ปรับรูปแบบกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา "วันอาสาฬหบูชา"และ"วันเข้าพรรษา" เชิญชวนพุทธศาสนิกชนอยู่บ้านสร้างบุญ

วันที่ 24 ก.ค. และ วันที่ 25 ก.ค. 64 ถือเป็นวันสำคัญทางศาสนาและเป็นวันหยุดยาว โดยเป็นวันอาสาฬหบูชา หรือ วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนา,เป็นวันแรกที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตรประกาศสัจจธรรมอันเป็นองค์แห่งสัมมาสัมโพธิญาณ ,เป็นวันที่พระอริยสงฆ์สาวกองค์แรกบังเกิดขึ้นในโลกคือ พระอัญญาโกณฑัญญะ ได้รับประทานเอหิภิขุอุปสัมปทาในวันนั้น และเป็นวันแรกที่บังเกิดพระสังฆรัตนะสมบูรณ์เป็นพระรัตนตรัย คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะ


หลังจากวันอาสาฬหบูชา 1 วัน ก็จะเป็นวันเข้าพรรษา โดยในปี 2564 นี้ตรงกับวันที่ 25 ก.ค.64 โดยพระสงฆ์จะอยู่จำพรรษา ตลอดระยะเวลาของฤดูฝนในช่วง 3 เดือน 


สำหรับกิจกรรมของพุทธศาสนิกชนในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษานั้น ในแต่ละปีก็จะมีการทำบุญใส่บาตร ฟังเทศน์ฟังธรรม สวดมนต์สนทนาธรรม บำเพ็ญสมถะและวิปัสสนา 


 

อย่างไรก็ตามด้วยสถานการณ์ของไวรัสโควิด-19ที่แพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ทำให้กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนาให้เป็นรูปแบบออนไลน์เพื่อรับกับวิถี New Normal และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด


สำหรับกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหและเข้าพรรษา จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 25 ก.ค. 64 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยเน้นสร้างการรับรู้และรณรงค์ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม มีนิทรรศการวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาผ่านสื่อออนไลน์ ในรูปแบบ 3 มิติ โดยมีเนื้อหาแสดงถึงพุทธประวัติ ความเป็นมาและสาระสำคัญเกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษามีกิจกรรมส่งต่อความดีด้วยบัตรอวยพร (e-card) วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา เพื่ออำนวยพรให้คิดดี ทำดี สืบสานประเพณีเข้าพรรษา ลด ละ เลิกอบายมุข ถวายเป็นพุทธบูชา

บัตรอวยพร (e-card) วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา

นอกจากนั้นแล้วยังเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรม“อยู่บ้านสร้างบุญ”ตลอดพรรษา 4 ภาค เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา อาทิ การทำวัตรเช้า-เย็น การรับศีล ฟังพระธรรมเทศนา ปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิ ตลอดพรรษา โดยจะมีการคัดเลือกวัดที่มีความพร้อมภูมิภาคละ 1 วัด จัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะรูปแบบออนไลน์ ซึ่งพุทธศาสนิกชนไม่ต้องเดินทางมาวัดตลอด 3 เดือนในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา 
 

ในส่วนภูมิภาค กรมการศาสนา ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด พระธรรมวิทยากร ภาคีเครือข่าย 76 จังหวัดทั่วประเทศ จัดกิจกรรมทางศาสนา และผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องวันอาสาฬหบูชา เทศกาลเข้าพรรษา และเรียนรู้ธรรมะ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตามบริบทของแต่ละพื้นที่ 


 

แท็กที่เกี่ยวข้อง